»
S
I
D
E
B
A
R
«
STKS สัญจรวันนี้ขึ้นเหนือ
Jul 13th, 2011 by watinee 47 views
ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม STKS จับมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์จัดกิจกรรมร่วมกันในหลักสูตรจัดการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ เพิ่มทางเลือกให้กับห้องสมุดขนาดย่อมได้มีทางเลือก ILS ระบบเปิดเพิ่มขึ้น
Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa