»
S
I
D
E
B
A
R
«
เอาอยู่… เมื่อรู้ธรรมชาติ
May 13th, 2012 by pensiri 91 views

นักวิชาการชี้รับมือภัยพิบัติ “เอาอยู่” หากเข้าใจธรรมชาติและรู้วิธีปรับตัว

การเสวนา เรื่อง “เอาอยู่… เมื่อรู้ธรรมชาติ” จากงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7  จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2555 หวังสร้างความเข้าใจ 3 ภัยพิบัติหลัก แผ่นดินไหว สึนามิ น้ำท่วม พร้อมแนะคนไทยเรียนรู้การอยู่กับธรรมชาติอย่างถูกต้อง

Read the rest of this entry »

Share
อัจฉริยภาพเกิดที่บ้าน สร้างเด็กเก่ง-ดีด้วยต้นทุนชีวิต
Jun 25th, 2011 by ilada 48 views

จากการสำรวจเด็กวัยรุ่นไทย พบว่า ต้นทุนชีวิตที่น้อยที่สุด คือ การแบ่งปันน้ำใจ พ่อแม่จำนวนไม่น้อยเลี้ยงลูกแบบ ขาดความเข้าใจในพัฒนาการ เด็กคนใดเกิดมาท่ามกลางครอบครัวและสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่น ต้นทุนชีวิตก็จะพัฒนาเพิ่มพูนเป็นทุนที่เข้มแข็ง เด็กคนใดเกิดมาท่ามกลางความขัดสน ด้อยโอกาส สิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้สิ่งที่ดี ต้นทุนชีวิตก็จะถูกบั่นทอนลดลงไปเรื่อย ๆ บ้านเป็นที่ชาร์จแบตฯ หรือทำลายแบตฯ ของลูก โรงเรียนกี่แห่งที่มีสถานที่ชาร์จแบตฯ ชีวิตให้เด็ก สถานที่ใดในชุมชนเป็นที่ชาร์จแบตฯ ให้เด็ก พ่อแม่ต้องทำบ้านให้มีความสุข เมื่อลูกก้าวเข้ามาในบ้านแล้วอบอุ่น มีกำลังใจที่จะออกไปเผชิญปัญหาอุปสรรคนอกบ้าน

Read the rest of this entry »

Share
นักวิทยาศาสตร์ปลุกคนไทยรับมือโลกแปรปรวน-วิกฤตอาหาร
May 18th, 2011 by pensiri 89 views

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลีแห่งชาติ (สวทช.) จัดอภิปราย “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต” ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 6 (วทท. เพื่อเยาวชนครั้งที่ 6) เมื่อเร็วๆ นี้

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa