»
S
I
D
E
B
A
R
«
ระบบข้อมูลสำหรับติดตามและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
Apr 14th, 2012 by supaporn 53 views

พัฒนาโดย: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) (สสนก.)

เป็นระบบข้อมูลสนับสนุนเพื่อการติดตามและแก้ไ้ขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วม โดยมีชั้นข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม ประตู ระบายน้ำ แนวคันกั้นน้ำ พื้นที่การระบายน้ำฝั่งตะวันตก พื้นที่การระบายน้ำฝั่งตะวันออก คลองต่างๆ รวมถึงคลองลัด เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการดำเนินการแก้ไขปัญหา http://live1.haii.or.th/thaifloodwatch/igis/index.php

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
แผนภาพคาดการณ์ฝนล่วงหน้า 7 วัน
Apr 13th, 2012 by supaporn 136 views

พัฒนาโดย: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) (สสนก.)

งาน วิจัยและพัฒนาแบบจำลองลม (RAMS) และแบบจำลองสภาพอากาศ (WRF) สามารถคาดการณ์ฝนและสภาพอากาศล่วงหน้าได้ 7 วัน โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อสนับสนุนการเตือนภัยและการบริหารจัดการน้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จะมีการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเรื่องการคาดการณ์ระยะกลางและระยะยาว (7 เดือน) เพื่อระบุช่วงเวลาที่ฤดูกาลจะเปลี่ยน หรือฝนทิ้งช่วงได้ และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเพาะปลูก และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศต่อไป โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ประโยชน์จากแบบจำลองลมและแบบจำลองสภาพอากาศ ในการวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และเตือนภัย จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://live1.haii.or.th/wrf_image/index.php

แผนภาพคาดการณ์ฝนล่วงหน้า 7 วัน

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
ระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้ำอัตโนมัติ
Apr 13th, 2012 by supaporn 77 views

ระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้ำอัตโนมัติและระบบส่งข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนภัยจากปริมาณน้ำฝน น้ำในเขื่อน และพายุ พัฒนาโดย: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
(องค์การมหาชน) (สสนก.)

เป็นระบบสำหรับตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้ำอัตโนมัติมีขนาดเล็ก ติดตั้งงา่ ย สามารถเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติผ่า่นระบบ GPRS และมีระบบแสดงผลข้อมูลในรูปแบบของ Internet GIS ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiweather.net รวมทั้งมีระบบส่งข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนภัย เมื่อตรวจพบข้อมูลที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดภัยจากปริมาณฝนที่ตกหนัก และเตือนภัยปริมาณน้ำในเขื่อน และพายุเพื่อแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง ได้แ้ก่ กรมชลประทาน กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรธรณี ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สำนักงานเทศบาล เมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ได้ทันที

ระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศ

รายการอ้างอิง:

สำนัก งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
แผนที่สนับสนุนการบริหารจัดการอุทกภัยร้ายแรง
Apr 12th, 2012 by supaporn 72 views

แผนที่สนับสนุนการบริหารจัดการอุทกภัยร้ายแรง พัฒนาโดย: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)

สสน ก. ได้จัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดของลักษณะภูมิประเทศเส้นทางน้ำ เขื่อน ประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ ฯลฯ สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)
เพื่อใช้ในการวางแผนรับมือกับอุทกภัย โดยมีรายการดังนี้

1. แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ แสดงตำแหนง่ ประตูระบายน้ำ ลุม่ แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก
2. แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ แสดงตำแหนง่ ประตูระบายน้ำ ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก
3. แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ แสดงตำแหนง่ ประตูระบายน้ำ ลุ่มแม่น้ำท่าจีน
4. แผนที่แสดงถนน ทางน้ำ และตำแหน่งประตูระบายน้ำ ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกด้านบน
5. แผนที่แสดงถนน ทางน้ำ และตำแหน่งประตูระบายน้ำ ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกด้านล่าง
6. แผนที่แสดงถนน ทางน้ำ และตำแหน่งประตูระบายน้ำ ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก
7. แผนที่แสดงถนน ทางน้ำ และตำแหน่งประตูระบายน้ำ ลุ่มแม่น้ำท่าจีน
8. แผนที่แสดงระดับความสูง ถนน ทางน้ำ ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
9. แผนที่แสดงระดับความสูง ถนน ทางน้ำ ลุ่มแม่น้ำท่าจีน
10. แผนที่แสดงระดับความสูง พื้นที่กรุงเทพมหานคร
11. แผนที่แสดงแนวคันกั้นน้ำ พื้นที่กรุงเทพมหานคร
12. แผนที่แสดงระดับความสูงและแนวคันกั้นน้ำ ลุ่มแม่น้ำท่าจีน
13. แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมขังรายวัน 8 บล็อค
14. แผนที่แสดงเขตเสี่ยงภัยน้ำทว่ มระดับตา่ งๆ พื้นที่กรุงเทพมหานคร
15. แผนที่แสดงเขตปลอดภัยจากน้ำท่วม พื้นที่กรุงเทพมหานคร

แผนที่สนับสนุนการบริหารจัดการอุทกภัยร้ายแรง

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa