»
S
I
D
E
B
A
R
«
อาหารหมักชีวภาพสำหรับสัตว์
Sep 4th, 2012 by Valaiporn Changkid 132 views

อาหารหมักชีวภาพสำหรับสัตว์ เป็นผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์เป็นสารเสิรมในอาหารสัตว์ทดแทนการใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะ โดยใช้ธัญพืช เช่น กากถั่วเหลือง รำข้าว ปลายข้าว และ ข้าวโพดโม่ นำมาหมักกับจุลินทรีย์ อาหารหมักชีวภาพสำหรับสัตว์นี้จะช่วยให้ร่างกายของสัตว์ถูกปรับสมดุล วัตถุดิบจะย่อยและถูกดูดซึมได้ง่าย และยังมีเอมไซม์ช่วยย่อย อัตราการแลกเนื้อดีขึ้นและสุขภาพของสัตว์ก็ดีขึ้นด้วย อัตราการเจริญเติบโตสูงและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตใช้เป็นอาหารเสริมได้ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ

อาหารหมักชีวภาพสำหรับสัตว์ (DS1) เป็นผลงานวิจัยร่วมระหว่าง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และ บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด และ มจช. ผู้ประกอบการท่านใดสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ติดต่อ call center สวทช. 0 2564 8000 หรือ ติดต่อไปยัง บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด 125/1 หมู่ 8 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท 08 7156 8855

————————————————————————————-

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. เทคโนฯ ทำเงิน ตอน อาหารหมักชีวภาพสำหรับสัตว์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.youtube.com/watch?v=B7oIhtHe8AA&feature=player_detailpage

 

Share
สวทช. ร่วมกับ หจก. สามารถเกษตรยนต์ ร่วมพัฒนารถตัดอ้อยประสิทธิภาพสูง
Sep 3rd, 2012 by Valaiporn Changkid 414 views

สวทช. ในโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ กระทรวงวิทย์ฯ และสามารถเกษตรยนต์ ร่วมพัฒนารถตัดอ้อยประสิทธิภาพสูง สามารถตัดอ้อยได้มากกว่า 80-100ตัน/วัน พร้อมส่งมอบรถตัดอ้อยให้บราซิล  เผยอนาคตเตรียมขยายการส่งออกสู่ตลาดโลก

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า “สวทช.มี บทบาทสำคัญในการกำหนดเป้าหมายและมุ่งมั่นพัฒนางานวิจัย ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงพัฒนางานวิจัยที่สามารถรับมือกับสภาพปัญหาได้ทันเหตุการณ์   ทั้งในแง่การคิดค้นสิ่งใหม่ๆไปล่วง หน้า และการสนับสนุนภาคเอกชนในด้านการบริการวิจัยให้เอกชน การรับจ้างทดสอบ หรือแม้กระทั่งการร่วมลงทุนตั้งบริษัทกับเอกชน เพื่อนำนวัตกรรมใหม่ๆออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว และโดยอาศัยองค์ความรู้และงาน วิจัยต่างๆที่ สวทช.ได้ริเริ่มดำเนินการไว้ และการทำงานที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานหลักๆ ในภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับ โครงการสนับ สนุนการการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน/สวทช. เป็นโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในรูปแบบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่เอกชน ในภาคอุตสาหกรรม การผลิตเพื่อค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเพื่อใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตตามความต้องการของบริษัท ดังเช่นห้าง หุ้นส่วนจำกัดสามารถเกษตรยนต์ ที่เข้าขอรับการสนับสนุนจากสวทช./โครงการสนับสนุนเงิน กู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อพัฒนาชิ้นส่วนของรถตัดอ้อยและปรับปรุงกระบวนการผลิตในระดับ อุตสาหกรรม โดยสวทช.ได้อนุมัติงบประมาณวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกว่า 45 ล้านบาท เพื่อให้ทางหจก.สามารถเกษตรยนต์ ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการใช้งานการตัดอ้อย และเพื่อลดต้นทุนที่ต้องสั่งซื้อชิ้นส่วนจากต่างประเทศ” รายละเอียดเพิ่มเติม

Share
“นีล อาร์มสตรอง” นักบินอวกาศคนแรก เสียชีวิตแล้ว
Aug 26th, 2012 by suthiwan 61 views

นีล อาร์มสตรอง ฮี่โรของเรา ที่เป็นนักบินอวกาศของสหรัฐคนแรก ซึ่งเดินทางไปเหยียบดวงจันทร์เป็นคนแรก เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2512 ได้เสียชีวิตแล้ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555  ขณะที่มีอายุ 82 ปี

Read the rest of this entry »

Share
เทคโนโลยีไดโอดเปล่งแสง (LED) และโอกาสของไทย
Aug 25th, 2012 by boonkiat 111 views

วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และคณะ ได้เข้านำเสนอข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ที่อาคารรัฐสภา ๓ ในหัวข้อ “เทคโนโลยีไดโอดเปล่งแสง (LED) และโอกาส ของไทย” โดยเนื้อหาหลักได้กล่าวถึง องค์ความรู้ด้าน LED การ ประยุกต์ใช้งาน สถานภาพและโอกาสของอุตสาหกรรม แนวทางสนับสนุนการวิจัยพัฒนา ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม LED ของไทย (ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ)

ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีให้ความสนใจต่อเรื่อง LED อย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันได้เริ่มมีการนำ LED มาใช้งาน กันอย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยในที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างขีด ความสามารถของประเทศเพื่อการต่อยอดในอุตสาหกรรม รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรฐาน LED ในอนาคต อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่นำ LED ไปใช้งาน

นอกจากนี้ ทางกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังได้เรียนเชิญผู้ แทนจากสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมนำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมาตรฐาน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ LED ในครั้ง นี้ด้วย

Share
ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
Aug 24th, 2012 by Valaiporn Changkid 144 views

ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม สูตรใหม่ จาก สวทช. เป็นผลงานการวิจัยที่นักวิจัยไทยได้พัฒนาขึ้นจากไรโซเบียมซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ปมรากถั่วเหลืองที่สามารถเปลี่ยนไนโตรเจนจากอากาศให้เป็นแอมโมเนีย ที่ถั่วเหลืองสามารถนำไปใช้แทนปุ๋ยยูเรียได้เหมาะกับการปลูกถั่วเหลืองเป็นพืชเศรษฐกิจ ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนการผลิต และยังช่วยบำรุงดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนได้ด้วย (พัฒนาโดย บริษัท วี ไบโอเทค จำกัด และได้รับการสนับสนกนจาก ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช.)

หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจนำผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center 0 2564 8000

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. นวัตกรรมดี ชี้ทางรวย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.youtube.com/watch?v=uuUFKt2WFd8&feature=player_detailpage

Share
หนูสะอาด
Aug 24th, 2012 by Valaiporn Changkid 76 views

หนูสะอาด คือ ผ้าขนหนูที่ใช้ทำความสะอาดยับยั้งและฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา และ แบคทีเรียต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง เทคนิคในการพัฒนาผ้าขนหนูสะอาด คือนำผ้าขนหนูไปชุบกับสารออกฤทธิ์ โดยสารออกฤทธิ์เป็นสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติและใช้วิธีการทางนาโนเทคโนโลยีให้อยู่ในรูปของนาโนอิมัลชั่น ซึ่งสารออกฤทธิ์นี้จะมีขนาดเล็กอยู่ในระดับนาโนและเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสในการออกฤทธิ์กับเชื้อโรค หรือ เชื้อแบคทีเรียต่างๆ ประสิทธิภาพจากการทดสอบ “ผ้าขนหนู” ได้มีการทดสอบกับเชื้อจากสิ่งแวดล้อม และเชื้อจากน้ำเน่า น้ำขังจริงๆ ผลปรากฏว่าผ้าขนหนูที่มีสารออกฤทธิ์สามารถยับยั้งเชื้อได้เป็นอย่างดี

นักวิจัยได้นำสารสกัดจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆ มาผสมกันและพัฒนาให้อยู่ในรูปของอนุภาคนาโน แล้วทำการเคลือบลงบนผ้าขนหนู เพื่อใช้เช็ดทำความสะอาดร่างกายเมื่อต้องสัมผัสกับน้ำหรือสิ่งสกปรก ซึ่งผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่าผ้าขนหนูสะอาดนี้สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังได้เป็นอย่างดี

“หนูสะอาด” พกพาสะดวก และใช้งานง่ายนำไปใช้ได้ในทุกสถานที่ สามารถประยุกต์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสเปรย์เพื่อใช้กับกิจการทางทหาร หรืออยู่ในสถานที่อยู่ในภาวะที่หาน้ำสะอาดทำความสะอาดได้ยาก

หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจนำผลงานวิจัย “หนูสะอาด” ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center 0 2564 8000

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. หนูสะอาด พกง่าย ใช้สะดวก. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.youtube.com/watch?v=7DV9TnWSrvY&feature=g-all-u

Share
“แลมป์สี” ชุดตรวจโรคในกุ้ง
Aug 22nd, 2012 by Valaiporn Changkid 99 views

ชุดตรวจแลมป์สี คือ ชุดตรวจโรคในกุ้ง โดยใช้เทคนิคแลมป์่ร่วมกับการใช้สีหรือที่เรียกกันว่าแลมป์สีเพื่อตรวจหาไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้ง ซึ่งวิธีนี้เกษตรกรสามารถตรวจสอบและสามารถอ่านผลตรวจได้ด้วยตัวเอง เกษตรกร หรือ ผู้ประกอบการจะประหยัดเวลาและที่สำคัญชุดตรวจนี้ราคาไม่แพง แถมยังสามารถนำเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้ตรวจหาการติดเชื้อในกุ้งชนิดต่างๆ และสัตว์พาหนะได้ด้วย วิธีนี้จะช่วยป้องกันและลดความเสียหายที่เกิดจากการระบาดของโรคในกุ้ง ชุดตรวจโรคกุ้ง “แลมป์สี” เป็นผลงานการวิจัยร่วมกันระหว่าง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และ มหาวิทยาลัยมหิดล หากเกษตรกร หรือ ผู้ประกอบการท่านใดสนใจชุดตรวจแลมป์สี สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ Call Center 0 2564 8000 หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลไปยัง ไบโอเทค หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 6700

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ตรวจโรคกุ้งง่ายๆ ใช้ชุดตรวจแลมป์สี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.youtube.com/watch?v=IdMH6-rM5p0

Share
ขนส่งระบบราง’คึก’ สร้างคน-ความรู้
Aug 20th, 2012 by pensiri 158 views

หลังจากที่รัฐบาล ตัดสินใจลงทุนพัฒนาระบบรางของประเทศด้วยเม็ดเงินกว่าล้านล้านบาท กลับมีคำถามตามมาถึงความพร้อมกับการลงทุนโครงการขนาดยักษ์

หลังจากที่รัฐบาลตัดสินใจลงทุนพัฒนาระบบรางของประเทศด้วยเม็ดเงินกว่าล้านล้านบาท ไม่ว่าจะเป็น รถไฟลอยฟ้า รถไฟใต้ดิน รถไฟทางคู่ ไปจนถึงรถไฟความเร็วสูง เป้าหมายเพื่อให้ทัดเทียมและเป็นผู้นำในกลุ่มอาเซียน แต่กลับมีคำถามตามมาถึงความพร้อมกับการลงทุนโครงการขนาดยักษ์ ในขณะที่ยังไม่มีการสร้าง “ความรู้” ขึ้นมารองรับ
Read the rest of this entry »

Share
เครื่องช่วยฟังดิจิทัลรุ่น P02
Aug 14th, 2012 by Valaiporn Changkid 350 views

ดร.พันศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

เนคเทคจับมือเอกชนต่อยอดงานวิจัยเพื่อคนพิการ เปิดตัว “เครื่องช่วยฟังดิจิทัลรุ่น P02” ขนาดพกพา ปรับระยะการฟังได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งาน

ดร.พันศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค เปิดเผยว่า เนคเทคร่วมกับบริษัทไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด เปิดตัว เครื่องช่วยฟังดิจิทัลรุ่นพี 02 ( P02) ซึ่งร่วมกันวิจัยและพัฒนาขึ้นตั้งแต่ 2553 โดยเนคเทคเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ของอุปกรณ์ ส่วน บ.ไอเมดฯ รับผิดชอบในการทำวิจัยการตลาด การออกแบบรูปลักษณ์ และการขึ้นรูปอุปกรณ์ห่อหุ้มพลาสติก รวมทั้งการศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการผลิตตามมาตรฐานทางด้านเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเพิ่มเติม

Share
เยาวชนโครงการ NSC2012 คว้ารางวัล”เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 7
Aug 9th, 2012 by Valaiporn Changkid 85 views

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จัดงานประกาศผลรางวัล “เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 7” ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลงานที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศได้แก่ ผลงานของเยาวชน NSC2012 ในชื่อผลงานระบบตอบ สนองต่อสัญญาณกล้ามเนื้อด้วยเกมส์แอนิเมชั่นและกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วย สัญญาณไฟฟ้า เพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรคอัมพาต ของ นางสาวปิยะรัตน์ สุธรรมพิทักษ์ นายธาดา จิรจรัส นางสาวชุติมา ฉ.โรจน์ประเสริฐ นางสาวชนนิการต์ ง้วนประเสริฐ และ นายธันวา พัฒนพณิชกุล จากมหาวิทย่าลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
เอ็กซ์เรย์ทันตกรรม 3 มิติ ผลงานสุดล้ำของ สวทช.
Aug 7th, 2012 by wanutwira 114 views

ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมการสาธิตใช้งานเครื่อง Dental CT หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมทางช่องปากและงานทันตกรรมเครื่องแรกที่ผลิตโดยฝีมือนักวิจัยไทยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สวทช. ที่ผ่านการรับรองด้านความปลอดภัยจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Read the rest of this entry »

Share
2 ผลงาน NSC คว้ารางวัลชนะเลิศจากงานประชุมวิชาการเพื่อคนพิการ ณ ประเทศสิงคโปร์
Jul 26th, 2012 by Valaiporn Changkid 51 views

ผลงานจากโครงการ National Software Contest (NSC) จัดโดยเนคเทค ได้รับรางวัลชนะเลิศในเวทีระดับนานาชาติ iCREATe และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ ซึ่งปีนี้เป็นครั้งแรกที่แบ่งการแข่งขัน เป็น 2 สาขาและประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 2 สาขา คือ Inclusive Technology และ Inclusive Design

  • ผลงานที่ได้รับรางวัลในสาขา Inclusive Technology ได้แก่ ผลงาน “ระบบตอบสนองต่อสัญญาณกล้ามเนื้อด้วยเกมส์แอนิเมชันและการกระตุ้นกล้ามเนื้อ ด้วยสัญญาณไฟฟ้าเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรคอัมพาต” จาก มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศ Student Design Challenge 2012 ประเภท Inclusive Technology
  • ผลงานที่ได้รับรางวัลในสาขา Inclusive Design ได้แก่ ผลงาน “บ้านอัจฉริยะเพื่อผู้พิการ” จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ Student Design Challenge 2012 ประเภท Inclusive Design

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Share
แง้มประตูสู่ ‘จักรวาล’
Jul 17th, 2012 by pensiri 102 views

ถึงเวลาที่มนุษย์เตรียมไขกล่องแพนโดร่า เข้าใกล้ ‘ฮิกส์’ (Higgs) กุญแจที่จะไขปริศนาความลับของจักรวาล

แม้จะต้องลุ้นถึงปลายปี 2555 กว่าจะได้คำตอบว่า อนุภาคใหม่ที่องค์กรแห่งยุโรปเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์หรือเซิร์นค้นพบเป็นฮิกก์ส (Higgs) หรือไม่ แต่มีความเคลื่อนไหวที่ไม่ต้องลุ้นก็คือ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ได้ลงนามเป็นรายแรกในอาเซียนเข้าเป็นสมาชิกประจำสถานีตรวจวัดอนุภาคซีเอ็มเอส เรียบร้อยแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
Read the rest of this entry »

Share
การประชุมวิชาการ STKS ประจำปี 2555 (ตอนที่ 1)
Jul 5th, 2012 by Valaiporn Changkid 52 views

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 เป็นวันแรกของงานประชุมวิชาการ STKS ประจำปี 2555 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้อง Hall C โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ โดยมีหัวข้อหลักในการประชุมวิชาการฯ คือ “การบริหารความเสี่ยงสำหรับการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากสภาวะโลกร้อน :  มุมมองของห้องสมุด”

ช่วงแรกของการประชุมวิชาการฯ คือ พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานเครือข่าย 3 หน่วยงาน

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานเครือข่าย
ประกอบด้วย (จากซ้าย) ผศ.สิทธิชัย บุษหมั่น รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ นางสาวยุพิน จันทร์เจริญสิน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Share
บทบาทของ วท. และนวัตกรรม กับ ASEAN AEC 2015
Jul 3rd, 2012 by pornpan 300 views

สรุปการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 จัดโดย ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร สวทช. 
วิทยากร :
คุณอรุณี พูลแก้ว กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานหอการค้าไทยและรองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์ ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

ASEAN  AEC 2015
AEC หรือ Asean Economics Community หมายถึง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน รูปแบบคล้ายกลุ่มยูโรโซน

4 เป้าหมาย ภายใต้ AEC Blueprint เพื่อประสานกลายเป็นหนึ่งเดียว คือ อาเซียน ได้แก่
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว
2. การสร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขัน
3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa