»
S
I
D
E
B
A
R
«
มข.เจ๋ง!วิจัย”กิ่งสนสามใบ-ติ๋วขน” ต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาว
Jul 20th, 2012 by suthiwan 123 views

นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้แสงซินโครตรอน ตรวจพบสารสกัดจาก “กิ่งสนสามใบและติ๋วขน” พืชสมุนไพรท้องถิ่นไทยมีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวจริง โดยจัดงานแถลงข่าวขึ้นที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555

งานวิจัยดังกล่าวเป็นโครงการวิจัยแบบบูรณาการ  จากโครงการวิจัยเพื่อสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   โดยมีคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น    คือ  ภญ.รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร  รศ.ดร.สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ และ น.ส.ศศิภาวรรณ  มาชะนา ร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  คือ  ดร.วราภรณ์  ตัณฑนุช และ ดร.กาญจนา ธรรมนู  ได้ทำการศึกษาฤทธิ์ในการต้านเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวจากสารสกัดพืชสมุนไพร  ซึ่งเป็นการต่อยอดมาจากงานวิจัยสำรวจพืชตามพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอน  ตั้งแต่ปี 2554  และได้มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง

Read the rest of this entry »

Share
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช.
Mar 24th, 2012 by Valaiporn Changkid 93 views

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. (NSTDA Annual Conference 2012: NAC 2012) ภายใต้แนวคิด "รู้ สู้พิบัติภัยไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานวิจัยของ สวทช.

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 255 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. (NSTDA Annual Conference 2012: NAC 2012) ภายใต้แนวคิด “รู้ สู้พิบัติภัยไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานวิจัยของ สวทช.

ทั้งนี้ ทรงมีพระราชดำรัสกล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า
“พิบัติภัยทั้งที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์และภัยธรรมชาติเป็นสิ่งยากยิ่งที่จะทำนายล่วงหน้า บางครั้งเกินกำลังที่มนุษย์จะเอาชนะ แต่บางอย่างบางประการมนุษย์สามารถลดความรุนแรงหรืออันตรายที่จะเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินลงได้ โดยอาศัยเทคโนโลยี

เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนสำคัญ เราทั้งหลายต่างเห็นประจักษ์ทั่วกันว่าพิบัติครั้งนี้ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างประมาณค่ามิได้แก่ชีวิตจิตใจของปวงประชาชน และเศรษฐกิจโดยรวมของชาติ จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางที่เหมาะสม เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น หรือลดความรุนแรงของภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ต้องถือเอาประโยชน์ของประชาชนโดยรวม และประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นเป้าหมายสำคัญ

เป็นที่น่ายินดีที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการนำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นแนวทางการรับมือและให้ความรู้แก่ประชาชน รวมไปถึงนำเสนอนวัตกรรมที่สามารถใช้ป้องกันตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ อันจะอำนวยประโยชน์เกื้อกูลแก่ประชาชน ประเทศชาติ แผ่ขยายไปถึงมวลมนุษยชาติทั่วโลก”

Share
STKS ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์หนังสือเก่า หนังสือหายากของประเทศสหภาพพม่า
Mar 18th, 2010 by Courseware2u 643 views

digitize-e-book-myanmarหน่วยงานใน สวทช. (STKS และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีภาพ เนคเทค) ภายใต้การนำของ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงศ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล รองผู้อำนวยการ สวทช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้ร่วมกันดำเนินการโครงการอนุรักษ์หนังสือเก่า หนังสือหายากที่ Mr.U Moe Myint นักธุรกิจชาวพม่า ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระองค์ท่านมีรับสั่ง สวทช. ร่วมกับกรมราชองครักษ์ ดำเนินการสแกนเป็น e-Book และให้เก็บต้นฉบับไว้ ณ ประเทศสหภาพพม่า ทั้งนี้วันที่ 17 มีนาคม 2553 สมเด็จพระเทพฯ ได้เสด็จทอดพระเนตรการดำเนินการสแกนเอกสาร ณ ประเทศสหภาพพม่า โดยมีบุคลากร สวทช. และกรรมการผู้จัดการบริษัท ATIZ ร่วมรับเสด็จพร้อมด้วยทีมงานสแกนหนังสือชาวพม่า

Share
เว็บไซต์โรงเรียนอิสลาม 3 จังหวัดภาคใต้
Oct 25th, 2009 by Courseware2u 802 views

STKS ได้ให้การสนับสนุนโครงการไอทีตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเป็นวิทยากรอบรมการพัฒนาเว็บไซต์และให้บริการพื้นที่จัดทำเว็บไซต์โรงเรียนอิสลาม 3 จังหวัดภาคใต้ ด้วยโปรแกรม WordPress Mu เพื่อให้โรงเรียนได้จัดทำเอกสารเผยแพร่การจัดการเรียนการสอน และเปิดช่องทางสื่อสารระหว่างกันได้สะดวกขึ้น โดยมีโรงเรียนเปิดเว็บไซต์แล้ว ดังนี้

Share
รายงานการเข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ปี 2552
Aug 15th, 2009 by Courseware2u 305 views

รายงานประจำปี 2552 สวทช. โครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเคมี ณ เมืองลินเดา ปี 2552 ของนักวิทยาศาสตร์ไทยรุ่นเยาว์

linda-project-1

Share
Start small, succeed well, then expand
May 9th, 2009 by supaporn 508 views

ขออัญเชิญพระราชดำรัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงปาฐกถานำ เรื่อง ไอซีที สานความรู้และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในการประชุมแห่งองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด (UNCTAD) ครั้งที่ 12 การประชุมโต๊ะกลมระดับสูง หัวข้อที่ 5: การนำความรู้ไปใช้และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการพัฒนา วันที่ 24 เมษายน 2551 ณ กรุงอักกรา สาธารณรัฐกานา แอฟริกา Read the rest of this entry »

Share
โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
May 5th, 2008 by supaporn 5,471 views

จาก http://kanchanapisek.or.th/kp14/news/publish/monk/premonk.htm  ซึ่งเป็นแผ่นพับโครงการพระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้กล่าวถึง โครงการฯ พอจะสรุปได้ดังนี้ Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa