»
S
I
D
E
B
A
R
«
เทคโนโลยีไดโอดเปล่งแสง (LED) และโอกาสของไทย
Aug 25th, 2012 by boonkiat 111 views

วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และคณะ ได้เข้านำเสนอข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ที่อาคารรัฐสภา ๓ ในหัวข้อ “เทคโนโลยีไดโอดเปล่งแสง (LED) และโอกาส ของไทย” โดยเนื้อหาหลักได้กล่าวถึง องค์ความรู้ด้าน LED การ ประยุกต์ใช้งาน สถานภาพและโอกาสของอุตสาหกรรม แนวทางสนับสนุนการวิจัยพัฒนา ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม LED ของไทย (ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ)

ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีให้ความสนใจต่อเรื่อง LED อย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันได้เริ่มมีการนำ LED มาใช้งาน กันอย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยในที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างขีด ความสามารถของประเทศเพื่อการต่อยอดในอุตสาหกรรม รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรฐาน LED ในอนาคต อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่นำ LED ไปใช้งาน

นอกจากนี้ ทางกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังได้เรียนเชิญผู้ แทนจากสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมนำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมาตรฐาน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ LED ในครั้ง นี้ด้วย

Share
3 กระทรวง เตรียมประกาศพื้นที่อนุรักษ์สมุนไพรป่าเขตร้อนเพิ่ม 9 แห่ง
May 10th, 2012 by suthiwan 39 views

วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือกันอนุรักษ์สมุนไพรไทยในป่าเขตร้อน หลังสำรวจพบว่ามีพืชสมุนไพรไม่ต่ำกว่า 50 ชนิดที่ขึ้นในป่า และนำมาเป็นยารักษาโรคได้ เป็นที่ต้องการของตลาดโลก ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญพันธุ์ได้ หากไม่ได้รับการคุ้มครอง ขณะเดียวกันเตรียมประกาศพื้นที่อนุรักษ์ในเขตป่าเพิ่มเติมอีก 9 แห่ง

จากนี้ไปสมุนไพรหายาก อาทิ เถาวัลย์เปรียง, กำลังวัวเถลิง, เจตมูลเพลิงแดง, เนระพูสี, ฮ่อสะพายควาย, กำลังเสือโคร่ง, จันทน์ขาว, จันทน์แดง, สบู่เลือด, สมอ (ทุกชนิด), พญารากดำ และแส้ม้าทะลาย รวมทั้งสมุนไพรชนิดอื่นของแต่ละพื้นที่และสมุนไพรที่ใช้บ่อยและกำลังอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ เช่น กวาวเครือขาว จันทน์ขาว จันทน์แดง ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรไทยจากทั้งหมดกว่า 50 ชนิดที่ขึ้นในพื้นที่ป่าของประเทศไทย จะได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง และส่งเสริมการใช้สมุนไพรและถิ่นกำ เนิด ปี 2555 ถึง 2559

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa