»
S
I
D
E
B
A
R
«
การจัดทำระบบภูมิสารสนเทศ และการจัดตั้ง War Room เพื่อเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อสนับสนุนภาครัฐแก้ปัญหาอุทกภัย
Apr 14th, 2012 by supaporn 108 views

พัฒนาโดย: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) (สทอภ.)

ศูนย์ ปฏิบัติการโครงการจัดทำระบบภูมิสารสนเทศและข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อสนับสนุนศูนย์อำนวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม โดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมรายวัน โดยใช้ข้อมูลทั้งจากดาวเทียมระบบเรดาร์ (radar) ได้แก่ ดาวเทียม RADARSAT ซึ่งสามารถถ่ายทะลุเมฆได้ เพื่อการประเมินน้ำท่วมขังได้ทันเหตุการณ์ และดาวเทียมระบบเชิงคลื่นแสง (Optical) ที่มีรายละเอียดสูง เช่น ดาวเทียม THEOS, IKONOS, Quickbird, WorldView และ GeoEye เพื่อใช้ประเมินพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย ทั้งพื้นที่การเกษตรและผลกระทบในระดับครัวเรือน

รายการอ้างอิง:

สำนัก งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
การติดตามพายุด้วยดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
Apr 14th, 2012 by supaporn 79 views

พัฒนาโดย: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)

การ ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อติดตามทิศทางการเกิดพายุและรายงานสถานการณ์ เพื่อการป้องกันและเฝ้าระวัง โดยสามารถติดตามสถานการณ์ ในระดับประเทศ และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://eo.gistda.or.th/stormtracker/

การติดตามพายุด้วยดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

รายการอ้างอิง:

สำนัก งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
การประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติรายวัน
Apr 14th, 2012 by supaporn 241 views

พัฒนาโดย: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) (สทอภ.)

การใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ซึ่งเป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพที่ติดตั้งบนดาวเทียม TERRA และ AQUA เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติต่า่งๆ ในประเทศและในภูมิภาครายวัน เนื่องจากภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS มีแถบการถ่ายภาพที่กว้างทำให้ถ่ายภาพครอบคลุมทั่วประเทศไทยเพียงครั้งเดียว และสามารถถ่ายภาพได้วันละ 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า (10:00 -11:00 น.) โดยดาวเทียมTERRA และช่วงบ่าย (13:00-14:00 น.) โดยดาวเทียม AQUA รวมทั้งมีจำนวนช่วงคลื่น 36 ช่วงคลื่น (รายละเอียด 250 เมตร – 2 ช่วงคลื่น, รายละเอียด 500 เมตร – 5 ช่วงคลื่น และรายละเอียด 1,000 เมตร – 29
ช่วงคลื่น) จึงทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ และสามารถติดตามภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างต่อเนื่อง โดยเผยแพร่ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เ์น็ตที่เว็บไซต์ http://modis.gistda.or.th

การประมวลผงข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
การใช้ข้อมูลจากดาวเทียมในการติดตามพื้นที่น้ำท่วม
Apr 14th, 2012 by supaporn 52 views

พัฒนาโดย: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สสนก.)

การใช้ข้อมูลจากดาวเทียม RADARSAT-1 ในการประเมินสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อเป็นเครื่องมือในการประมาณการพื้นที่ที่ เสียหายจากน้ำท่วม โดยจำแนกพื้นที่น้ำท่วมตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ไร่) แบ่งเป็นพื้นที่ นาข้าว พืชไร่ พืชสวนและไม้ยืนต้น เพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ ยางพารา อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง อื่นๆ เผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th/

ภาพแสดงตัวอย่างการผลักดันน้ำบริเวณคลองลัดโพธิ์

รายการอ้างอิง:

สำนัก งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
เครื่องบินติดอุปกรณ์ถ่ายภาพระบบเรดาร์
Apr 13th, 2012 by supaporn 76 views

พัฒนาโดย: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JAXA)

สทอภ. และ JAXA ได้ร่วมมือกันส่งเครื่องบินติดอุปกรณ์ถ่า่ยภาพระบบเรดาร์ ขึ้นบินสำรวจความเสียหายในพื้นที่ทำท่วม 3 จังหวัด ได้แก่ จ.นครสวรรค์ ชัยนาท และอยุธยา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 โดยติดเรดาห์ไว้ที่ใต้ ท้องเครื่อง สามารถบันทึกภาพถ่ายทางอากาศด้วยความละเอียดสูงได้อย่างแม่นยำ และเมื่อผนวกกับภาพจากดาวเทียมธีออสและดาวเทียมดวงอื่นๆ ที่ สทอภ. รับสัญญาณจะช่วยให้การวิเคราะห์และประเมินพื้นที่เสียหายจากน้ำท่วมเป็นไป อย่างแม่นยำ โดย สทอภ. ได้เผยแพร่ภาพถ่ายจากดาวเทียม แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยในการเกิดน้ำทว่ มฉับพลัน ของ 13 เขตในกรุงเทพมหานคร
ได้แก่ หนองค้างพลู ทุ่งสองห้อง สายไหม คลองถนน อนุสาวรีย์ จระเข้บัว ลาดพร้าว คลองกุ่ม คลองจั่น หัวหมาก สะพานสูง คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง และบริเวณปริมณฑล ได้แก่ จ.นนทบุรี จ.นครปฐม จ.สมุทรปราการ และจ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม และหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรที่มีน้ำท่วมขัง รวมทั้งติดตามข่าวสถานการณ์น้ำท่วม และระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน ตลอดจนเตรียมย้ายที่อยู่ชั่วคราว

เครื่องบินติดอุปกรณ์ถ่ายภาพระบบเรดาร์

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa