»
S
I
D
E
B
A
R
«
จ่าเฉยอัจฉริยะ
Apr 13th, 2012 by supaporn 39 views

พัฒนาโดย: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และบริษัทเมเจอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด

จ่าเฉยอัจฉริยะ

จ่าเฉย คือ หุ่นจำลองตำรวจที่ติดตั้งเทคโนโลยี sensor อยู่ตามตัวเพื่อใช้ในการตรวจจับความเร็วของรถที่วิ่งผ่าน และตรวจการแซงทับเส้นขาว (จุดห้ามจอด หรือคอสะพาน) อย่างไรก็ดี เพื่อตอบสนองต่อการรับมืออุทกภัยที่เกิดขึ้น ได้มีการพัฒนาการตรวจสอบระดับน้ำบนพื้นถนนเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถรายงานสถานภาพน้ำท่วมบนพื้นถนนได้ตามความเป็นจริง โดยใช้การประมวลภาพน้ำบนพื้นถนนเทียบกับถนนปกติ ทำใหผู้ใช้ถนนสามารถตรวจสอบข้อมูลว่า สามารถที่จะวิ่งผ่านถนนดังกล่าวได้หรือไม่

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
บ้านลอยน้ำ
Apr 13th, 2012 by supaporn 295 views

พัฒนาโดย: สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ร่วมกับบริษัทเมเจอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช.

เป็นบ้านชั้นเดียวที่สามารถลอยน้ำได้เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมรอบบริเวณบ้าน โดยใช้ทุ่นด้านล่างของตัวบ้านที่สามารถยกให้บ้านลอยขึ้นมาบนน้ำได้ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้แผง Solar Cell ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในระบบแสงสว่างและประกอบอาหารได้ (บริษัทฯ มีความร่วมมือกับเนคเทคสวทช.นำเทคโนโลยีหลอดสุญญากาศใช้ในการเก็บไฟจากแผงโซล่าเซลส์เพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าใช้กับหลอดไฟ/ปลั๊กไฟภายในบ้าน)

บ้านลอยน้ำ

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
“เคยู-เทนซิโอมิเตอร์” ระบบเตือนภัยดินถล่ม
Apr 12th, 2012 by supaporn 74 views

พัฒนาโดย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และเครือข่ายนักวิจัยในต่างประเทศ
“เคยู-เทนซิโอมิเตอร์” ประกอบด้วยเซ็นเซอร์วัดแรงดันน้ำในดินและส่วนรับน้ำปลายดินเผา โดยใช้ความรู้ด้านปฐพีวิทยาวิเคราะห์พฤติกรรมของดินจากความชื้นและปริมาณน้ำในช่องว่า่งดิน ประยุกต์ ใช้กับการทำนายภัยพิบัติ เพราะเมื่อนำข้อมูลที่ได้ไปรวมกับข้อมูลทางธรณี ชนิดของดิน ปริมาณน้ำฝน และพืชคลุมดิน สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร ์ จะช่วยแจ้งเตือนในหมูบ้า้นเสี่ยงภัยดินโคลนถล่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีนี้ราคาถูกกว่าในท้องตลาด 50% จากราคาปัจจุบันอยู่ที่ 2 หมื่นบาทต่อจุดที่ต้องการวัด โดยใช้เซ็นเซอร์ที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนผ่า่นการสอบเทียบด้า้นความแม่นยำ
ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความมั่นใจ อีกทั้งใช้งานง่าย และมีความยืดหยุ่น หากต้องการปรับเปลี่ยนไปใช้ในงานที่มีรูปแบบเฉพาะ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาได้ง่ายกว่าเครื่องมือนำเข้า

เคยู-เทนซิโอมิเตอร์

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
แผนที่น้ำท่วม
Apr 12th, 2012 by supaporn 739 views

แผนที่น้ำท่วม  พัฒนาโดย: สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) สถาบันเอไอทีได้ผลิตแผนที่ของพื้นที่ ที่ประสบอุทกภัยในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี เชียงรากน้อย นิคมอุตสาหกรรมนวนคร นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน สนามบินดอนเมือง จังหวัดอยุธยา จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุตรดิตถ์ แต่ที่น่าสนใจคือ แผนที่ภาพของประเทศไทยทั้งก่อนและหลังอุทกภัย และแผนที่ประเทศไทยในช่วงฤดูแลง้ อีกทั้งแผนที่ของสถาบันเอไอที มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และวัดพระธรรมกาย ขณะนี้มีการนำแผนดาวเทียมเหล่านี้ไปใช้ โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ UN-ESCAP

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa