»
S
I
D
E
B
A
R
«
กางเกงแก้ว
Apr 13th, 2012 by supaporn 81 views

พัฒนาโดย: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.

กางเกงแก้ว หรือ Magic pants เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับผู้ใส่ใช้ลุยน้ำราคาประหยัด โดยผู้ใช้สวมใส่จากเท้าขึ้นมาถึงเอวหรือถึงอก เมื่อจะต้องลุยน้ำท่วมที่สกปรก เพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม เช่นเท้า เปื่อย หรือโรคติดเชื้ออื่นๆ อันจะช่วยรักษาสุขอนามัยแก่ประชาชนในภาวะน้ำท่วม (คำว่า “แก้ว” หมายถึงความใสหรือจะแปลว่าวิเศษก็ได้) กางเกงแก้วใช้กรรมวิธีการผลิตเหมือนโรงงานผลิตเสื้อกันฝนทั่วไป โดยมีขนาดกว้างประมาณ 0.66 ม. ยาวประมาณ 1.35 ม. ผ่ากลาง เชื่อมตะเข็บด้วยความร้อนจนมีลักษณะเป็นรูปกางเกงที่ปลายขาเป็นถุง ด้านปากถุง มีการติดเชือกเพื่อใช้ทำหน้าที่เป็นสายรัดเอว โดยนักวิจัยจากเอ็มเทค ได้คัดเลือกชนิดของพลาสติกที่เหมาะสมกับการใช้งาน กล่าวคือ มีคุณสมบัติเหนียว บาง และเนื้อสัมผัสนิ่มคล้ายผ้า รวมทั้งศึกษาวิธีการ/รูปแบบของการเชื่อมพลาสติกแบบต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบ ความคงทนในการใช้งานในระยะยาว

กางเกงแก้ว

รายการอ้างอิง:

สำนัก งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
nCA :- “น้ำใส หายเหม็น ออกซิเจนสูง”
Apr 13th, 2012 by supaporn 244 views

พัฒนาโดย: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

เป็นนวัตกรรมแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและเน่าเสียให้กลายเป็นน้ำดี ระบบดังกล่าวประกอบด้วย สารจับตะกอนเพื่อให้น้ำใส และเครื่องเติมอากาศด้วยปั๊มที่ออกแบบการใช้งานที่ง่าย ราคาประหยัด ทั้งนี้ “สารจับตะกอนเพื่อใหน้ำใส”นั้น ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติและผงถ่าน ไม่มีอะลูมิเนียมหรือโลหะหนักผสมอยู่ สามารถจับตะกอนในน้ำได้อย่างรวดเร็ว และสามารถย่อยสลายได้เ้องตามธรรมชาติ ฉะนั้นจึงมีความปลอดภัยในการนำไปใช้งานและไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม น้ำที่ได้หลังจากตกตะกอนและกรองตะกอนออก จะเป็นน้ำใส กลิ่นไม่เหม็น ดังนั้นหากต้องการนำน้ำนี้ไปใช้อุปโภค หรือบริโภคจำเป็นต้องผ่านกรรมวิธีในการฆ่าเชื้อโรคที่ถูกต้อง เช่น การฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยการต้มหรือการผสมสารคลอรีนเจือจาง
เป็นต้น

ืn-CA : น้ำใส หายเหม็น ออกซิเจนสูง

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
โครงการออกแบบและพัฒนารถบรรทุกอเนกประสงค์เพื่อการเกษตร
Mar 30th, 2012 by pensiri 143 views

สวทช.ร่วมกับ บ.สามมิตร มอเตอร์สแมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานวิจัยและพัฒนารถบรรทุกอเนกประสงค์ โดยคำนวณการออกแบบตามหลักวิศวกรรมชิ้นส่วนโครงฐานที่สำคัญ 5 ได้แก่ เชชซี(chassis) ดุมล้อและระบบเบรก ระบบบังคับเลี้ยว เฟืองท้ายและระบบกันสะเทือน

และสามารถนำมาประกอบเป็นรถที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยในการใช้งานสูงใช้เครื่องยนต์ดีเซล 1 สูบ ขนาด 14 แรงม้า สามารถใช้งานตามวัตถุประสงคืต่างๆ ได้หลากหลายเช่น รถบรรทุกเพื่อการเกษตร รถขนขยะ รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง รถรับส่งนักเรียน รถโดยสาร เป็นต้น อีกทั้งราคาถูก ประหยัดน้ำมัน และมีค่าบำรุงรักษาที่ต่ำกว่ารถบรรทุกทั่วไป

จุดเด่น

  • สามารถจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้
  • รับน้ำหนักบรรทุกได้ 3-4 ตัน
  • ตัวรถสูง สามารถลุยพื้นที่เพาะปลูกได้
  • มีเครื่องสูบน้ำ สามารถดัดแปลงเป็นรถสูบน้ำหรือรถบรรทุกน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
การเพิ่มมูลค่าของยางธรรมชาติ
Oct 17th, 2011 by suthiwan 122 views

การเพิ่มมูลค่าของยางธรรมชาติ วิธีหนึ่งที่ทำได้คือการใช้ “สารจับตัวน้ำล้างเครื่องปั่นน้ำยาง”ประสิทธิภาพสูง “GRASS2” โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ดร. สุรพิชญ์ ลอยกุลนันท์ คุณฉวีวรรณ คงแก้ว คุณวีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ และคุณศิริชัย พัฒนวาณิชชัย) ซึ่งมีคุณ สมบัติสามารถจับตัวเนื้อยางได้อย่างสมบูรณ์และรวดเร็ว ได้เนื้อยางที่มีคุณภาพสูง ลดการปนเปื้อนของซัลเฟตในน้ำทิ้ง ไม่ก่อให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่า ซึ่งเป็นก๊าซพิษ ใช้ปริมาณน้อย และต้นทุนการผลิตต่ำ ผลการทดสอบประสิทธิภาพในโรงงานผลิตน้ายางข้น พบว่าต้นทุนการจับตัวยางจากน้าล้างมีค่าเพียง 0.50 บาท/ยางแห้ง 1 กิโลกรัม
จุดเด่นของสารจับตัวน้ำล้างเครื่องปั่นน้ำยาง คือ

  • เพิ่มมูลค่าของยางธรรมชาติ
  • ลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
  • ลดต้นทุนการผลิต

แหล่งที่มา : TLO Newsletter ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 [กรกฎาคม – กันยายน 2554]

Share
เอ็มเทค คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ
Aug 19th, 2011 by pensiri 54 views

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี  2554  จากกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี จัดพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่  5 สิงหาคม 2554  ที่ผ่านมา  ณ โรงแรมแมนฮัตตั้น   อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี ดร.สมนึก ศิริสุนทร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สำนักผู้อำนวยการ เอ็มเทค และคณะ ให้เกียรติเข้ารับมอบรางวัลในครั้งนี้

Read the rest of this entry »

Share
Fuel Cell เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับวันพรุ่งนี้
Jul 20th, 2011 by kusa 266 views

เซลล์เชื้อเพลิง หรือ Fuel cell มีหลักการทำงานคล้ายๆ กับเแบตเตอรี่ที่จัดเป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมี นั่นคือสามารถเปลี่ยนพลังงานเคมีจากปฏิกิริยาเคมีโดยตรงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ จะแตกต่างจากกันก็ตรงที่เซลล์เชื้อเพลิงสามารถผลิตไฟฟ้าได้จากก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซ Read the rest of this entry »

Share
นักวิจัยสวทช. และเครือข่าย รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ งานวันนักประดิษฐ์ 54
Feb 2nd, 2011 by titima 168 views

5 นักวิจัย และทีมงาน จากไบโอเทค เอ็มเทค และเครือข่าย รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2554 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Read the rest of this entry »

Share
ระบบสกัดน้ำมันปาล์มไม่ใช้ไอน้ำ
Oct 27th, 2009 by ilada 969 views

ระบบการสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำระดับชุมชน เป็นเครื่องสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำเครื่องแรกของโลกที่สามารถสกัดน้ำมันปาล์มเกรด A และไม่มีปัญหาน้ำเสีย รวมทั้งกากที่เหลือจากการสกัดน้ำมันปาล์มยังสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์อีกด้วย นอกจากนี้เทคโนโลยีดังกล่าวยังมีระบบการควบคุมการทำงานที่สะดวก ติดตั้งง่ายประหยัดพลังงาน และยังสามารถเครื่อนย้ายได้ง่ายอีกด้วย เหมาะสมกับการทำงานในระดับชุมชน
Read the rest of this entry »

Share
การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเพื่อยืดอายุผลิตผลสด
Oct 26th, 2009 by supaporn 666 views

ผักและผลไม้สดที่เสื่อมสภาพง่าย สร้างความสูญเสียให้แก่เกษตรกร จึงทำให้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรักษาคุณภาพของผักและผลไม้สดหลังเก็บเกี่ยวให้คงความสดนานขึ้น Read the rest of this entry »

Share
EcoDesign
Oct 23rd, 2009 by supaporn 385 views

20091009-jscienceinaction-5-5-521ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ดำเนินงาน  Eco-Design เพื่อสร้างความตระหนักแก่นักเรียน นักศึกษา ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม บริษัทต่างๆ ประชาชนทั่วไปในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Science in Action (ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 2552) ขอเป็นผู้ร่วมสนับสนุนโครงการดีๆ  ด้วยการนำเสนอผลงานการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และน่าจะเป็นการจุดประกายทางความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์

Share
เทคโนโลยีการฉีดพลาสติกโดยใช้ก๊าซช่วย
Oct 20th, 2009 by supaporn 907 views

เทคโนโลยีการฉีดพลาสติกแบบดั้งเดิมมีข้อจำกัด คือ เกิดการยุบตัวและการหดตัว แต่เทคโนโลยีใหม่ที่วิจัยและพัฒนาโดย ดร.วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือไบโอเทค ได้ใช้ก๊าซช่วย คือ พลาสติกหลอมเหลวจะถูกฉีดเข้าไปเป็นโครงร่างชั้นนอกของชิ้นงาน จากนั้นก๊าซจะถูกฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ตัวเดียวกันเพื่อเป็นชั้นใน โดยจะฉีดพร้อมๆ กับพลาสติกหลอมเหลวตัวแรกหรือจะฉีดช้ากว่า ขึ้นอยู่กับการควบคุมความหน่วงของเวลาในการฉีด ผลที่เกิดขึ้นทำให้ชิ้นงานพลาสติกมีผิวตึงสวยงาม ลดการหดตัว มีความทนต่อแรงกระแทกดีขึ้นโดยที่น้ำหนักเบากว่าเดิมและลดต้นทุนการผลิตได้ ไบโอเทค ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทำสัญญาอนุญาตการใช้สิทธิ์ให้กับ บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกัด

Share
รถสามล้อสิงห์ธำรงไทย
Oct 20th, 2009 by supaporn 703 views

รถสามล้อสิงห์ธำรงไทย ได้รับการพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยปรับปรุงเพื่อให้ใช้งานแทนสามล้อเครื่องสกายแล็ป ตั้งแต่การออกแบบโครงสร้าง chassis และกระบะบรรทุกด้วยการวิเคราะห์โดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ รวมถึงการปรับปรุงส่วนกลไกสำคัญต่างๆ เช่น รูปร่างโครงสร้าง chassis ระบบส่งกำลัง ระบบกันสะเทือน ระบบเบรก ระบบเกียร์ถอยหลัง ระบบเสถียรภาพขณะวิ่ง และการเพิ่มพื้นที่บรรทุกภาระสิ่งของหรือผู้โดยสาร ทำให้ได้รถที่มีทั้งสมรรถนะและรูปลักษณ์ทันสมัย

ผลงานวิจัยพัฒนาดังกล่าวเกิดจากนักวิจัยซึ่งประกอบด้วย ดร. สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ ผศ. ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ ผศ. สุวิทย์ บุณยวานิชกุล นายธนสาร อินทรกำธรชัย นายเสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล นายยศกร ประทุมวัลย์ นายปิยพงศ์ เปรมวรานนท์ นายสุธี โอฬารฤทธินันท์ และนายประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล ทั้งนี้ได้แบบคำขอสิทธิบัตรด้านการออกแบบ เลขที่ 098648 และ 098649 ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทำสัญญานุญาตใช้สิทธิ์ให้กับ บริษัท ธำรงไทย 2003 จำกัด

Share
ระบบประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจนในงานหล่ออะลูมิเนียม
Oct 18th, 2009 by supaporn 780 views

ในกระบวนการผลิตงานหล่ออะลูมิเนียมให้ได้คุณภาพนั้น จำเป็นต้องมีระบบประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน ทั้งนี้ ไฮโดรเจนสามารถละลายในอะลูมิเนียมเหลวได้ดีหากไม่ได้รับการกำจัดออกและตรวจวัดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม งานหล่อที่ได้จะเต็มไปด้วยรูพรุ่นจากก๊าซไฮโดรเจน ทำให้ผลงานมีตำหนิ ความแข็งแรงลดลง และอาจจะนำไปใช้งานไม่ได้ในที่สุด

คณะวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือเอ็มเทค ประกอบด้วย ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล นายอมรศักดิ์ เร่งสมบูรณ์ นายสมภพ เพชรคล้าย นายฤทธิไกร สิริชัยเวชกุล นายวิทยา สามิตร และนายนครินทร์ มูลรินทร์ ได้ร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์ระบบประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน ในงานหล่ออะลูมิเนียมขึ้น ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก 2 ส่วน คือ อุปกรณ์เตรียมชิ้นงานหล่อทดสอบโดยระบบลดความดัน และอุปกรณ์และโปรแกรมวิเคราะห์ความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจนในชิ้นงานทดสอบ ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ ระบบควบคุมการทำงานกึ่งอัตโนมัติ สามารถควบคุมอุณหภูมิในการเริ่มเก็บตัวอย่างชิ้นงาน รวมถึงระดับความดันในขณะทำการเตรียมชิ้นงานให้คงที่ นอกจากยังสามารถปรับตั้งระดับความดันให้เหมาะสมกับอัลลอยหรือโลหะผสมอะลูมิเนียมแต่ละเกรด สามารถปรับตั้งระยะเวลาในการหล่องานทดสอบภายใต้แรงดันที่กำหนดได้ตามความเหมาะสมกับอุณหภูมิที่ใช้โดยตัวแปรดังกล่าวข่างต้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความถูกต้องในการเตรียมชิ้นงานสำหรับประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน อุปกรณ์นี้สามารถทำการวิเคราะห์ผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคำนวณค่าระดับความพรุน และมีฐานข้อมูลอะลูมิเนียมหล่อเกรดต่างๆ สามารถสร้างฐานข้อมูลผลการวิเคราะห์เพื่อเชื่อมต่อกับระบบควบคุมคุณภาพการผลิตในโรงงาน

Share
ดินเซรามิกแผ่นบาง
Oct 18th, 2009 by supaporn 450 views

เนื่องจากการผลิตเซรามิกโดยทั่วไป จะไม่สามารถขึ้นรูปแบบซับซ้อนได้มากนัก ทั้งนี้มีข้อจำกัดที่มีความเปราะ แตกหักง่าย การตัดตกแต่งชิ้นงานทั้งก่อนเผาและหลังเผา ทำได้ยาก

จากผลการวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค ทำให้ได้ดินผสมเสร็จที่เมื่อนำไปผ่านเครื่องหล่อแผ่นบาง ก็จะได้แผ่นเซรามิกที่มีความบางเหมือนกระดาษ สามารถนำไปประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างซับซ้อน รายละเอียดสูง หรือรูปทรงโปร่งบางได้ และยังสามารถผสมสีต่างๆ ลงไปในเนื้อดินเพื่อให้ได้สีตามที่ต้องการ

จากผลการวิจัยนี้เอง  เอ็มเทค ได้ยื่นขอสิทธิบัตรเลขที่ 098820 และได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์กับบริษัท เซราเปเปอร์ จำกัด เป็นระยะเวลา 1 ปี ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี  อีกทั้งได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Material ConneXion Library Worldwide MC # 5575-01 ในศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ หรือ TCDC อีกด้วย

Share
การวิเคราะห์และออกแบบไฟหน้าสำหรับรถเกี่ยวข้าว
Oct 14th, 2009 by supaporn 384 views

ที่ผ่านมารถเกี่ยวข้าว มีการออกแบบและสร้างต้นแบบไฟฟ้าหน้ารถ มีความสวยงาม คงทน แต่ให้ความสว่างน้อย มีประสิทธิภาพต่ำ เกิดแสงสะท้อน มารวมตัวกันที่ผิวเลนส์ครอบไฟหน้า ทำให้เกิดความร้อนสูง และนำไปสู่การละลายของพลาสติกของเลนส์ครอบไฟหน้า ทีมวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติจึงได้ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตในการพัฒนาไฟหน้ารถเกี่ยวข้าว  โดยการใช้ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ ช่วยวิเคราะห์ทางแสง ทำให้สามารถคำนวณค่าความสว่างและนำข้อมูลไปออกแบบให้ไฟหน้ารถที่มีประสิทธิภาพสูง การคำนวณหาค่าความร้อนที่เกิดขึ้นบนผิวเลนส์ ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างจนสะท้อนแสงเพื่อเพิ่มความสว่างและลดความร้อนบนผิวเลนส์ไม่ให้เกิดความเสียหายได้

ทางบริษัทผู้ผลิต ได้นำไฟหน้ารถเกี่ยวข้าวแบบใหม่ ไปทำการสร้างแม่พิมพ์ สำหรับการนำไปผลิตแล้ว โดยผ่านการทดสอบความทนทานต่อการใช้งานจริง สามารถเปิดใช้งานไฟหน้าต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ชั่วโมง โดยไม่เกิดการละลายของเลนส์พลาสติก

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa