»
S
I
D
E
B
A
R
«
VAJA ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยคุณภาพสูง
Oct 26th, 2009 by supaporn 406 views

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค (ประกอบด้วย ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย นายชัชวาลย์ หาญสกุลบรรเทิง นางสาวรุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย นางสาวอโณชา รักชาติเจริญ และนายอัษฎางค์ แตงไทย) ได้พัฒนาซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย (VAJA) สามารถสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยได้ทุกคำ เนื่องจากมีส่วนวิเคราะห์คำอ่านที่สามารถวิเคราะห์ได้แม้แต่คำที่ไม่เคยปรากฏในพจนานุกรม และผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มคำเฉพาะ เช่น ชื่อบุคคล พร้อมทั้งกำหนดคำอ่านได้อย่างอิสระ เพื่อให้ซอฟต์แวร์สามารถแปลงข้อความมาเป็นเสียงพูดได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเป็นซอฟต์แวร์ไลบรารี่ที่สะดวกสำหรับผู้นำไปพัฒนาต่อ

ปัจจุบันซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยนี้ ได้รับการถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์แล้ว และยังได้รับการพัฒนาเป็นต้นแบบโปรแกรมประยุกต์เพื่อช่วยในการตรวจสอบอีเมล์ อีกทั้งยังได้พัฒนาเป็นโปรแกรมต้นแบบสำหรับท่องเว็บ (Web browser) ที่มีความพิเศษที่สามารถอ่านข้อความที่อยู่บนเว็บนั้นได้ และรายงานสถานะการทำงานด้วยเสียง ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกับผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านสายตา

Share
โปรแกรมช่วยวางแผนการจัดฟัน “CephSmile”
Oct 20th, 2009 by supaporn 585 views

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ประกอบด้วย ดร. จันทร์จิรา สินทนะโยธิน นายวิศรุต พลสิทธิ์ ดร. สุธี ผู้เจริญชนะชัย) และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ประกอบด้วย ท.พ. นายสุรชัย  เดชคุณากร ท.พ. วรรณา สุชาโต ท.พ. นิวัติ อนุวงศ์นุเคราะห์  และ ท.พ. ดร. พีรพงศ์ สันติวงศ์) ร่วมกันพัฒนาโปรแกรม CephSmile ช่วยวาดรอยของรูปร่างกะโหลกศีรษะใบหน้าด้านข้าง ทั้งที่ส่วนที่เป็นโครงสร้างกระดูก และเนื้อเยื่อ จากจุดสำคัญในแผ่นภาพรังสีเซฟาโลเมตริก ที่กำหนดโดยทันตแพทย์ นอกจากนี้ CephSmile ยังช่วยคำนวณค่าของมุมและระยะต่างๆ ที่เกิดขึ้น ที่มีความสำคัญและใช้วิเคราะห์โครงสร้างลักษณะใบหน้าด้านข้าง เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยวางแผนการจัดฟัน

โปรแกรม CephSmile ได้ประยุกต์ให้เหมาะสมกับรูปร่างและลักษณะศีรษะของคนไทย สามารถพิมพ์ บันทึก ข้อมูลต่างๆ ได้เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ ก่อนและหลังรักษาในโปรแกรมที่เรียกว่า Superimposition ได้มีการถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ให้กับบริษัท ไบโอเมท จำกัด

Share
อุปกรณ์วัดความดันในหลอดเลือดหัวใจ
Oct 20th, 2009 by supaporn 508 views

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดย ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ได้ผลิคไมโครชิพเซ็นเซอร์ (Microchip sensors) ที่มีส่วนสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์สายวัดแรงดันในหลอดเลือดหัวใจ เพื่อช่วยในการตรวจวัดความดันในเลือด ซึ่งเป็นส่วนประกอบของการรักษาแบบใช้บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ หัววัดเซ็นเซอร์มีความไวในการตอบสนองสูง เนื่องจากไดอะเฟรมมีความบางมาก

Read the rest of this entry »

Share
เครื่องอ่านค่าสี
Oct 18th, 2009 by supaporn 596 views

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดย รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์ อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว สถาพร จันทร์หอม และบุญส่ง สุตะพันธ์ ได้พัฒนา เครื่องอ่านสีสำหรับวัดความเข้มข้นของสารเคมี เพื่อใช้ในการตรวจวัดหาปริมาณสารเคมี หรือสารตกค้างในอาหารหรือยา โดยสามารถใช้งานกับชุดทดสอบได้หลายชนิด และสามารถปรับเปลี่ยนเครื่องมือให้เหมาะสมกับชุดทดสอบที่มีการพัฒนาขึ้นใช้เองในประเทศ ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาชุดทดสอบขึ้นใช้เองในประเทศทำได้ง่ายขึ้น มีราคาไม่แพง และมีประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้ เนคเทค ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์กับบริษัท บางกอกไฮแล็บ จำกัด และได้จดอนุสิทธิบัตรเรื่อง เครื่องอ่านค่าสีสำหรับวัดความเข้มข้นของสารเคมี และวิธีการอ่านค่าสีเพื่อหาความเข้มข้นของสารเคมี อีกด้วย

Share
เครื่องเชื่อมโลหะความถี่สูง
Oct 18th, 2009 by supaporn 736 views

เครื่องเชื่อมโลหะ มักจะเป็นแบบหม้อแปลงแกนเหล็ก ทำงานที่ความถี่ต่ำ มีน้ำหนักมาก ขนาดใหญ่ ประสิทธิภาพต่ำ เกิดเสียงรบกวน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้นำหลักการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูงมาพัฒนาเป็นต้นแบบเครื่องเชื่อมโลหะความถี่สูง เพื่อประยุกต์ใช้กับเครื่องเชื่อมโลหะและเปลี่ยนจากหม้อแปลงแกนเหล็กมาเป็นหม้อแปลงแกนเฟอไรต์ ซึ่งจะทำให้เครื่องเชื่อมโลหะมีประสิทธิภาพสูง กินไฟน้อย ใช้งานง่าย การอาร์คนุ่มนวล การติดขัดน้อย ไม่ต้องเป็นมืออาชีพก็เชื่อมได้

Share
ระบบแปลภาษาอังกฤษ-ไทย “ภาษิต”
Oct 14th, 2009 by supaporn 551 views

“ภาษิต” ระบบแปลภาษาอัตโนมัติจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัท NEC จำกัด ประเทศญี่ปุ่น กับหน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประกอบด้วย คลังคำศัพท์ กฎไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษและภาษาไทย แผนภาพความเชื่อมโยงของมโนทัศน์ในเชิงความหมาย  โดยเมื่อมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษเข้ามา ระบบจะวิเคราะห์ไวยากรณ์และความหมายภาษาอังกฤษ จากนั้นจะแปลงโครงสร้างของภาษาให้อยู่ในรูปแผนภาพต้นไม้ จากนั้นจะนำคลังคำศัพท์มาใช้แปลงภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย แผนภาพต้นไม้ก็จะถูกแปลงตามกฎของภาษาไทย และแปลงแผนภาพต้นไม้กลับมาเป็นข้อมูลภาษาไทยที่ถูกต้องทั้งโครงสร้างไวยากรณ์และความหมาย

ปัจจุบันได้เปิดบริการที่เว็บไซต์ http://www.supasit.com ในเชิงอุตสาหกรรม ได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์กับ Communications-Electronics Research, Development and Engineering Center, USA. เพื่อนำระบบไปใช้การซ้อมรับร่วมในโครงการ Cobragols และมีการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์กับ Pock Mobile Company, Thailand ในการนำไปใช้แปลภาษาผ่านระบบส่งข้อความสั้น

Share
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ประเทศไทย
Oct 9th, 2009 by supaporn 458 views

เทคโนโลยีการตรวจสอบและประมวลผลสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ประเทศไทย เป็นเทคโนโลยีโดยฝีมือคนไทย โดยบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด ถือว่าเป็นผู้ให้บริการรายแรกที่ให้ข้อมูลลักษณะดังกล่าว และสามารถมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้ ให้บริการสอดคล้องและตอบสนองการทำธุรกิจออนไลน์ ทั้งนี้มีการประมวลผลในเรื่องการจัดอันดับเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมมากสุดในแต่ละหมวด หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ นำไปใช้อ้างอิง จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของตัวเองให้มีผู้เยี่ยมชมมากขึ้น เพื่อการซื้อขายโฆษณาออนไลน์ เป็นต้น

Share
ต้นแบบระบบควบคุมการฉีดก๊าซระบบหัวฉีด
Oct 9th, 2009 by supaporn 299 views

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้จ้ดตั้งโครงการออกแบบ ECU หรือส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมการจ่าย CNG อย่างแม่นยำ โดยมี ดร. ธีระ ห้าวเจริญ เป็นหัวหน้าทีม ทำให้สามารถปรับจูนให้เข้ากับระบบรถยนต์และสภาพแวดล้อมจริงในเมืองไทย ใช้กับรถยนต์ที่ต้องการจ่ายเชื้อเพลิงสองชนิด (Bi-Fuel) เครื่อง 4 จังหวะ 4 สูบ การฉีดแบบเรียงตามสูบ มีอุณหภูมิใช้งาน -40 ถึง 85 องศาเซลเซียส คอมพิวเตอร์แสดงผลและปรับแต่งได้ในขณะเวลาทำงานจริง รองรับเครื่องยนต์รอบสูงสุดถึง 15000 รอบต่อนาที

Share
การผลิตและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้า
Oct 7th, 2009 by supaporn 324 views

อุปกรณ์สำรอง สำหรับผู้ใช้ในชนบทหรือต่างจังหวัดเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป ทีมวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ นำโดย ดร. สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ ได้ดำเนินโครงการอุปกรณ์ต้นแบบที่เป็น UPS สำหรับคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและแหล่งจ่ายไฟสำหรับคอมพิวเตอร์แบบมี UPS ในตัว นับว่าเป็นการสร้างอุปกรณ์เสริมการทำงานของแหล่งไฟของคอมพิวเตอร์ให้มีความทนทานเพื่อใช้ในพื้นที่ที่ระบบจ่ายไฟอ่อนแอหรือมีการดับเป็นเวลานาน

Share
Ya & You
Mar 13th, 2009 by supaporn 679 views

เห็นหัวข้อข้างต้น อย่าเพิ่งคิดว่าเป็น ชื่อเล่นของคน 2 คน นะคะ แต่เป็นเว็บไซต์สำหรับสืบค้นข้อมูลยาและสุขภาพ ชอบใจที่มีเว็บไซต์ประเภทนี้เกิดขึ้น เพราะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ยาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสนับสนุนการดูแลสุขภาพในภาวะปกติและภาวะที่เจ็บป่วย เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิเตอร์แห่งชาติ

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่า

ยาของลูกที่เก็บไว้ในตู้เย็นยังกินได้อยู่หรือไม่????

ผื่นขึ้นเต็มหน้า เกิดจากยาที่ใช้หรือเปล่า????

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แล้วกินยาตัวนี้ได้ไหม????

ได้ยาขี้ผึ้งป้ายตา แต่ไม่รู้ว่าจะใช้อย่างไร???

ทำไมต้องกินยาหลังอาหาร????

ตัวอย่างคำถามที่คุณสามารถค้นหาคำตอบได้จาก http://www.yaandyou.net ตามสโลแกนที่ว่า “สืบค้นไว อุ่นใจเมื่อใช้ยา”

Share
“ภาษิต” : ระบบแปลภาษาัอังกฤษ – ไทย
Dec 26th, 2008 by supaporn 1,316 views

ภาษิต เป็นระบบแปลภาษาอัตโนมัติจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เป็นระบบแรก โดยพัฒนาร่วมกับบริษัท NEC จำกัด  ประเทศญี่ปุ่น เปิดให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2543 ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ http://www.suparsit.com  และนับเป็นหนึ่งในผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ปี 2549-2551 Read the rest of this entry »

Share
Koha ในเมืองไทยเริ่มขยายตัวแล้ว!!!!
Oct 31st, 2008 by supaporn 855 views

จากการที่ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha มาใช้ในห้องสมุด ศวท. ทำให้ห้องสมุดศูนย์แห่งชาติภายใน สวทช.  เช่น ห้องสมุดของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ห้องสมุดของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ห้องสมุดศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ต่างพากันขอนำข้อมูลลงในฐานข้อมูล Koha นอกเหนือจากห้องสมุดภายในของ สวทช. แล้ว หน่วยงานภายนอกอย่าง ห้องสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ห้องสมุดมูลนิธินตาบอด ก็แจ้งความประสงค์ที่จะขอใช้โปรแกรมนี้ ซึ่งทาง ศวท. ยินดีเป็นพี่เลี้ยง และพัฒนาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการที่เป็นโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa