»
S
I
D
E
B
A
R
«
นักวิจัยสวทช. และเครือข่าย รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ งานวันนักประดิษฐ์ 54
Feb 2nd, 2011 by titima 168 views

5 นักวิจัย และทีมงาน จากไบโอเทค เอ็มเทค และเครือข่าย รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2554 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Read the rest of this entry »

Share
การเปรียบเทียบรสชาติและเนื้อสัมผัสของกุ้งกุลาดำและกุ้งขาว
Jan 16th, 2011 by pensiri 982 views

ประเทศไทยเป็น 1 ใน 3 ผู้นำการผลิตกุ้งกุลาดำเพื่อการส่งออกมาตลอด จนกระทั่งปี พ.ศ.2546 เกษตรกรประสบปัญหาผลผลิตกุ้งกุลาดำตกต่ำ เกิดโรคระบาด ขาดแคลนพ่อแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพ ประกอบกับการอนุญาตให้นำพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวเข้ามาเพาะเลี้ยง เกษตรกรจึงเปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งขาวซึ่งเลี้ยงง่าย อย่างไรก็ดีการเลี้ยงกุ้งขาวมีต้นทุนการผลิตสูง เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง เช่น จีน เวียดนาม และเนื่องจากการเลี้ยงกุ้งขาวให้ผลผลิตสูง เมื่อมีการเลี้ยงมากจึงทำให้ราคาขายต่ำ เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพระหว่างกุ้งขาว และกุ้งกุลาดำพบว่า กุ้งกุลาดำมีคุณภาพ ขนาด และสีที่ดีกว่า อีกทั้งเกษตรกรไทยมีความชำนาญด้านการผลิตกุ้งกุลาดำมากกว่าประเทศอื่น และมีคู่แข่งไม่มาก ดังนั้นหากแก้ปัญหาสำคัญด้านการผลิต และลดการสูญเสียระหว่างกระบวนการแปรรูปได้ จะช่วยให้ประเทศไทยกลับมาเป็นผู้นำการส่งออกกุ้งกุลาดำในตลาดโลกได้

Read the rest of this entry »

Share
การเพาะเลี้ยงเห็ดนกยูง
Jan 15th, 2011 by pensiri 197 views

เห็ดนกยูง เป็นเห็ดธรรมชาติเช่นเดียวกับเห็ดโคน ขึ้นเฉพาะพื้นที่และบางฤดูกาล มีรสชาติหวาน คล้ายเห็ดโคน มีคุณค่าทางโภชนาการคือ มีโปรตีน วิตามินบี 1 บี 2 และไนอาซีนสูงกว่าเห็ดหลายชนิด เนื่องจากเป็นเห็ดป่า มีบางฤดูกาล เห็ดนกยูงจึงมีราคาสูง และมีศักยภาพในการนำมาพัฒนาการเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพของชุมชน

Read the rest of this entry »

Share
“ไรน้ำนางฟ้าไทย” สัตว์น้ำเศรษฐกิจตัวใหม่
Jan 14th, 2011 by pensiri 351 views

ไรน้ำนางฟ้า หรือ แมงอ่อนช้อย มีความสำคัญต่อ ห่วงโซ่อาหารของ สัตว์น้ำ โดยเป็นอาหารของสัตว์น้ำวัยอ่อน เช่น ปลา ปู กุ้ง และแมลงน้ำ และยังเป็นแหล่งอาหารโปรตีนเสริมของชาวอีสาน

Read the rest of this entry »

Share
“Stem Cell” … Talk of the Town
Oct 30th, 2009 by ilada 467 views

ความคิดเห็นต่อประเด็นการพัฒนาเซลล์ต้นแบบอวัยวะที่กำลังถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันอย่างแพร่หลายนี้แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายนักวิทยาศาสตร์ และภาคธุรกิจที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ที่เชื่อว่า หากการค้นคว้าวิจัยประสบความสำเร็จ มนุษย์จะสามารถใช้การทดลองเพาะเลี้ยง-ปลูกถ่ายอวัยวะมนุษย์นี้มาแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยและทุพพลภาพของอวัยวะต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ได้ เช่น การพัฒนาเซลล์เนื้อเยื่อทดแทนได้อย่างไม่มีที่จำกัด อย่างเซลล์ตับอ่อนที่ช่วยผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือสร้างเนื้อเยื่อใหม่ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง หัวใจล้มเหลว และพาร์คินสัน “เซลล์มหัศจรรย์” นี้อาจนำไปสู่การรักษาโรค การสร้างอวัยวะเทียม หรือแม้แต่การทำให้อายุยืนยาวขึ้น รวมทั้งยังอาจเปลี่ยนวิธีการรักษาในวงการแพทย์อย่างสิ้นเชิงอีกด้วย
Read the rest of this entry »

Share
“สเต็มเซลล์” … เซลล์มหัศจรรย์
Oct 30th, 2009 by ilada 562 views

สเต็มเซลล์ (Stem Cell) หรือเซลล์ต้นกำเนิด มีคุณสมบัติเด่นที่เป็นปัจจัยให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกสนใจเซลล์ชนิดนี้กันมาก เนื่องจากเป็นเซลล์ที่ไม่ได้ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจง แต่สามารถเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงได้ และสเต็มเซลล์เป็นเซลล์ที่มีความสามารถแบ่งตัวเองขึ้นมาใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่า
Read the rest of this entry »

Share
การพัฒนากระบวนการผลิตท่อนพันธุ์ปทุมมาและขิงขนาดเล็ก
Oct 26th, 2009 by supaporn 416 views

ปทุมมา เป็นไม้ดอกชนิดใหม่ที่มีการส่งออกสูงเป็นอันดับ 2 รองจากกล้วยไม้ แต่ปัญหาสำคัญในการผลิตพืชหัว คือ โรคเน่าที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งเมื่อมีการระบาดอย่างรุนแรงจะทำให้เกิดการสูญเสียสูงถึงร้อยละ 50 หากไม่เร่งแก้ไข อาจมีผลให้สูญเสียโอกาสทางการตลาดได้
Read the rest of this entry »

Share
เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
Oct 20th, 2009 by supaporn 514 views

ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร มีน้ำเสียจำนวนมากที่ต้องบำบัด และต้องใช้พลังงานในกระบวนการผลิตค่อนข้างสูง ที่สำคัญที่สุด คือ การปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม เช่น ก๊าซเรือนกระจก ถูกนำมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าที่ประเทศผู้ส่งออกต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เข้มงวด
Read the rest of this entry »

Share
ชุดตรวจโรคไวรัสในกุ้งด้วยเทคนิคพีซีอาร์ (PCR)
Oct 20th, 2009 by supaporn 869 views

การระบาดของเชื้อไวรัสในกุ้งกุลาดำส่งผลให้การผลิตกุ้งกุลาดำลดลง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดย ทีมนักวิจัยอันประกอบด้วย ศ.ดร.วิชัย บุญแสง ดร. วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และ ดร. นุสรา สิทธิดิลกรัตน์ ได้พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสกุ้งโดยเทคนิคพีซีอาร์ (Polymerase Chain Reaction : PCR) หรือปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสที่สามารถตรวจหาเชื้อไวรัส แม้ว่ามีไวรัสมีปริมาณน้อย ในขณะที่กุ้งยังไม่แสดงอาการของโรค Read the rest of this entry »

Share
ดีเอ็นเอเครื่องหมายกับมะเขือเทศต้านทานโรค
Oct 18th, 2009 by supaporn 677 views

การปลูกมะเขือเทศของประเทศไทยให้ผลผลิตมะเขือเทศต่ำกว่าประเทศอื่นๆ ซึ่งปัญหาสำคัญประการหนึ่ง คือ ปัญหาโรคและแมลง เช่น เชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา และไส้เดือนฝอย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้สนับสนุน ดร. จุลภาค คุ้นวงศ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิจัยและพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศต้านทานโรค โดยนำเทคนิคดีเอ็นเอเครื่องหมาย มาใช้คัดเลือกพันธุ์มะเขือเทศร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีปกติ

ผลงานจากการวิจัย ได้สายพันธุ์มะเขือเทศคู่แฝดของยีนต้านทานโรคที่สำคัญ 8 ชนิด ได้แก่ ยีนต้านทานโรคทางรากที่เกิดจากไส้เดือนฝอย โรคไวรัส tomato mosaic virus (TMV) ที่ก่อให้เกิดโรคใบด่าง โรคไวรัสที่เกิดจากเชื้อ Tomato spotted wilt virus โรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อ Fusarium oxysporum โรคราแป้งที่เกิดจากเชื้อ Leveillula taurica โรคใบไหม้ที่เกิดจากเชื้อรา Ralstonis solanacearum ในมะเขือเทศพันธุ์การค้า 2 กลุ่ม ได้แก่ พันธุ์บริโภคสด คือ พันธุ์สีดาทิพย์ 3 และพันธุ์ CLB399 พันธุ์โรงงาน คือ พันธุ์ P502 ซึ่งมีพันธุกรรมใกล้เคียงกันมาก

Share
ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดขาวสำหรับผู้ป่วยเอดส์ (CD4 Select)
Oct 14th, 2009 by supaporn 527 views

โรดเอดส์เป็นโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากเชื้อเอชไอวี (Human Immunodeficiency Virus – HIV) ในประเทศไทย พบว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวี สะสมประมาณ 100,000 คน มีผู้เสียชีวิตประมาณ 600,000 ราย และยังมีผู้ติดเชื้อที่ต้องการรักษาพยาบาลอีก 500,000 ราย ในกระบวนการรักษา ผู้ป่วยจะต้องรับการตรวจ CD4+ lymphocytes ทุกๆ 3 เดือน ซึ่งเป็นการตรวจนับด้วยเครื่องโฟลไซโตมิเตอร์ และมีอยู่เฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของประเทศเพียงไม่กี่แห่ง ต้องใช้น้ำยาราคาแพงที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ Read the rest of this entry »

Share
Hyaluronan เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคตับ
Oct 13th, 2009 by supaporn 470 views

Hyaluronan (เดิมเรียกว่า Hyaluronic acid ; HA) เป็นสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ประเภทพอลิแซคคาไรด์ ปัจจุบันได้มีการนำเอาระดับของ HA ใน biological fluids ต่างๆ มาใช้เพื่อวินิจฉัยโรคหลายชนิด เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคตับ โรคมะเร็ง แต่การตรวจวัดมีความจำเป็นต้องใช้วิธีการที่ใช้เอนไซม์ หรือสารรังสี และด้วยวิธีการที่ใช้สารรังสี ทำให้ชุดน้ำยาจากต่างประเทศมีราคาแพงมาก และมีอายุงานสั้นมาก จึงไม่เป็นที่แพร่หลายนัก รศ. ดร. ปรัชญา คงทวีเลิศ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ได้วิจัยและพัฒนาชุดน้ำยาเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคตับนี้ใช้ โดยการนำหลักการของ ELISA มาใช้วินิจฉัยและติดตามการรักษาโรคต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น นอกจากนั้น ยังเป็นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบ คือ กระดูกหมู และวัว ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศ และมีราคาถูกมาก ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้อีกด้วย

Share
ชุดทดสอบเอนไซม์
Oct 13th, 2009 by supaporn 465 views

โดยทั่วไปแล้ว การตรวจสอบกิจกรรมเอนไซม์ของแบคทีเรีย มีข้อจำกัดหลายประการ เช่น ใช้เวลานานอย่างน้อย 1 วัน มีการใช้ซับสเตรทที่มีราคาแพง การตรวจสอบเอนไซม์ได้เฉพาะที่หลั่งออกมานอกเซลล์ ไม่สามารถใช้ได้กับการตรวจสอบเอนไซม์ที่อยู่ภายในเซลล์ นักวิจัย โดย ดร. ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร และคณะ จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้วิจัยและพัฒนาชุดทดสอบเอนไซม์ที่ผลิตจากแบคทีเรีย มีความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำกว่าของที่ใช้ในปัจจุบัน โดยอาศัยหลักการเพิ่มความไวในการตรวจสอบด้วยสารเคมีที่มีคุณสมบัติในการช่วยเพิ่มรูพรุนบนผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ทำให้เกิดการปลดปล่อยเอนไซม์ที่เก็บสะสมไว้ในเซลล์ออกมาได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ที่สนใจมาเพาะเลี้ยงเพื่อศึกษาเอนไซม์ต่อไปได้อีกด้วย

Share
ชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคโดยวิธีพีซีอาร์
Oct 12th, 2009 by supaporn 486 views

ในแต่ละปีผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มขึ้นประมาณ 8 ล้านคน ผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทยเป็นวัณโรคร้อยละ 30 ถึง 40 จึงควรต้องมีมาตรการที่ดีในการตรวจวินิจฉัย ป้องกันและรักษาวัณโรคให้ได้ผล ทีมนักวิจัย โดยมี รศ.ดร. อังคณา ฉายประเสริฐ (จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล) ได้พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคให้ได้ผลรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ เพราะจะมีบทบาทสำคัญในการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และเริ่มการรักษาที่ถูกต้องให้ได้เร็วที่สุดเพื่อตัดวงจรโรค เทคนิคพีซีอาร์ เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่ต้องการในหลอดทดลองเป็นแสนหรือล้านเท่าภายในเวลา 3-4 ชั่วโมง และถูกนำไปใช้ในการตรวจ

Share
กระบวนการผลิตเอนไซม์เพนโตซาเนสจากเชื้อรา
Oct 12th, 2009 by supaporn 830 views

เอนไซม์เพนโทซาเนส หรือไซลาเนส เป็นเอนไซม์ที่นิยมเสริมในอาหารเลี้ยงสัตว์ ดร. วรรณพ วิเศษสงวน แห่งศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้พัฒนากระบวนการผลิตเอนไซม์ได้ในสภาวะที่เหมาะสมระดับนำร่องอุตสาหกรรมในการเลี้ยงจุลินทรีย์และการผลิตเอนไซม์เพนโตซาเนสโดยรวมและโปรตีเอสโดยรวมเพื่อนำมาผสมอาหารสัตว์ โดยใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ เป็นการเสริมสร้างให้เกิดการใช้เทคโนโลยีการหมัก ในระดับอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ในเชิวพาณิชย์ และเป็นการทดแทนการนำเข้าเอนไซม์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสัตว์สำหรับสัตว์กระเพาะเดี่ยว

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa