»
S
I
D
E
B
A
R
«
สวทช. ร่วมกับ หจก. สามารถเกษตรยนต์ ร่วมพัฒนารถตัดอ้อยประสิทธิภาพสูง
Sep 3rd, 2012 by Valaiporn Changkid 414 views

สวทช. ในโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ กระทรวงวิทย์ฯ และสามารถเกษตรยนต์ ร่วมพัฒนารถตัดอ้อยประสิทธิภาพสูง สามารถตัดอ้อยได้มากกว่า 80-100ตัน/วัน พร้อมส่งมอบรถตัดอ้อยให้บราซิล  เผยอนาคตเตรียมขยายการส่งออกสู่ตลาดโลก

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า “สวทช.มี บทบาทสำคัญในการกำหนดเป้าหมายและมุ่งมั่นพัฒนางานวิจัย ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงพัฒนางานวิจัยที่สามารถรับมือกับสภาพปัญหาได้ทันเหตุการณ์   ทั้งในแง่การคิดค้นสิ่งใหม่ๆไปล่วง หน้า และการสนับสนุนภาคเอกชนในด้านการบริการวิจัยให้เอกชน การรับจ้างทดสอบ หรือแม้กระทั่งการร่วมลงทุนตั้งบริษัทกับเอกชน เพื่อนำนวัตกรรมใหม่ๆออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว และโดยอาศัยองค์ความรู้และงาน วิจัยต่างๆที่ สวทช.ได้ริเริ่มดำเนินการไว้ และการทำงานที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานหลักๆ ในภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับ โครงการสนับ สนุนการการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน/สวทช. เป็นโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในรูปแบบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่เอกชน ในภาคอุตสาหกรรม การผลิตเพื่อค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเพื่อใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตตามความต้องการของบริษัท ดังเช่นห้าง หุ้นส่วนจำกัดสามารถเกษตรยนต์ ที่เข้าขอรับการสนับสนุนจากสวทช./โครงการสนับสนุนเงิน กู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อพัฒนาชิ้นส่วนของรถตัดอ้อยและปรับปรุงกระบวนการผลิตในระดับ อุตสาหกรรม โดยสวทช.ได้อนุมัติงบประมาณวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกว่า 45 ล้านบาท เพื่อให้ทางหจก.สามารถเกษตรยนต์ ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการใช้งานการตัดอ้อย และเพื่อลดต้นทุนที่ต้องสั่งซื้อชิ้นส่วนจากต่างประเทศ” รายละเอียดเพิ่มเติม

Share
iTAP หนุนคิวบิคพอยท์พัฒนาตู้ QBIC พร้อมนำร่องตลาดอัมพวา
Oct 26th, 2010 by titima 85 views

iTAP หน่วยงานภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนับสนุน บริษัท คิวบิคพอยท์ จำกัด ด้วยการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ในการขยายขอบเขตการใช้งานตู้ QBIC สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจและชุมชน โดยเริ่มต้นที่ชุมชนอัมพวา ในการนำตู้ QBIC มาใช้เป็น
1. ตู้รับชำระดอกเบี้ยและเพิ่มวงเงินกู้ของร้านทองอัตโนมัติ
2. สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวในอัมพวา
3. รับฟังความคอิดเห็นจากนักท่องเที่ยวและชุมชน

รศ.ดร. สมชาย ฉัตรรัตนา รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี  (Technology Magaement Center : TMC) กล่าวว่า ตู้ QBIC เป็นนวัตกรรมที่โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ได้ให้การสนับสนุนแก่ บริษัท โมลีคิว ประเทศไทย จำกัด ในการพัฒนาต้นแบบตู้อัตโนมัติสำหรับทำธุรกรรมทางการเงินตลอด 24 ชม. ด้วยการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิจัย พัฒนาและต่อยอด โดยหลังจากที่มีการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปลายปีที่แล้ว จนปัจจุบัน บริษัท คิวบิคพอยท์ จำกัด ได้ต่อยอดตู้ QBIC ในเชิงพาณิชย์ พร้อมตอบแทนสังคมด้วยการนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชน นำร่องที่ชุมชนเทศบาลตำบลอัมพวา เพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ได้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และเก็บแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ในการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวและผู้คนในชุมชน นำไปสู่แนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

เรียบเรียงจาก
iTAP สนับหนุนคิวบิคพอยท์พัฒนาซอฟต์แวร์ในตู้ QBIC พร้อมติดตั้งในตลาดอัมพวา ใช้เป็นกระบอกเสียงถึงเทศบาล. Engineering today. 8, 94 (ต.ค. 2553) : 59.

Share
ระบบผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
Oct 26th, 2009 by supaporn 291 views

จากผลการวิจัยเมื่อปี พ.ศ. 2542 พบว่า ประเทศไทยมีค่าพลังงานแสงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปีของพื้นที่ทั่วประเทศเท่ากับ 5 kWh/M 2-day ดังนั้น การนำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนทางที่จะช่วยในการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายของประเทศ Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa