»
S
I
D
E
B
A
R
«
การขึ้นทะเบียนคลังความรู้เ็ป็น open access
Aug 2nd, 2009 by supaporn 1,222 views

ประเทศไทยหลายหน่วยงานมีการจัดทำ IR (Institutional Repository) เท่าที่ทราบก็จะมี AIT, จุฬาฯ, สวทช. (โดย ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ม. ศรีปทุม ส่วนมากก็จะใช้โปรแกรม DSpace เป็นตัวทำคลังเก็บความรู้ดิจิทัลทางวิชาการของนักวิจัย คณาจารย์ บุคลากรของแต่ละแห่ง แต่เมื่อเข้าไปสืบค้นดูว่าแห่งใดได้ขึ้นทะเบียนเป็น open access repository บ้าง พบว่ามีเพียงแห่งเดียว คือ AIT โดยจดทะเบียนไว้ที่ OpenDOAR (http://www.opendoar.org/) ภายใต้โครงการ KIDS-D

คงเกี่ยวข้องกับอีกหลายหัวข้อ เช่น open access, OAI หรือ Open Archive Initiative เป็นต้น ท่านที่สนใจในการทำคลังความรู้ การทำ IR, การทำ self-archiving จะทยอยเขียนใน NSTDA Blog เรื่อยๆ คอยติดตามอ่านนะคะ

Share
ความจำเป็นของการรู้สารสนเทศ (Information Literacy)
Jan 31st, 2008 by titima 3,096 views

การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) หมายถึง ความรู้และความสามารถของบุคคลในการระบุความต้องการสารสนเทศของตนเอง สามารถค้นหา ประเมินคุณค่าและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ALA : American Library Association) ส่วนความจำเป็นที่จะต้องมีทักษะการรู้สารสนเทศเนื่องจากปัจจัยหลัก 2 ข้อ คือ

1.การทะลักทะลายของสารสนเทศ (Information explosion) ทั้งจากจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น และรูปแบบที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บวกกับการเกิดขึ้นของศาสตร์แขนกใหม่ๆ

2.ความเจริญรุดหน้าของ ICT ซึ่งทำให้การรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่สารสนเทศ เพิ่มจำนวนมากขึ้น และขยายไปทั่วทุกมุมโลก รวมถึงมีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น

จากสังคมเกษตรกรรมในอดีต พัฒนาสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมข้อมูลข่าวสาร และสังคมแห่งการเรียนรู้ในวันนี้ สารสนเทศกลายเป็นสิ่งที่มีค่าเพิ่มมากขึ้น

การรู้สารสนเทศจึงถือเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับทุกคน เราต้องการสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวัน

จากสังคมที่ผู้ถือครองที่ดินคือผู้มีอำนาจ สู่สังคมศตวรรษที่ 21 สังคมที่ผู้มีสารสนเทศและความรู้ คือ ผู้ทรงอำนาจ

STKS เป็นหนึ่งองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนสังคมให้มีการรู้สารสนเทศ คือ การจัดหา รวบรวม จัดเก็บ ตลอดจนเผยแพร่และให้บริการสารสนเทศโดยเฉพาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการทำให้ผู้ใช้บริการรู้จักทรัพยากรสารสนเทศ สามารถเข้าถึงสารสนเทศ และสามารถนำสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa