»
S
I
D
E
B
A
R
«
บทบาทของ วท. และนวัตกรรม กับ ASEAN AEC 2015
Jul 3rd, 2012 by pornpan 300 views

สรุปการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 จัดโดย ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร สวทช. 
วิทยากร :
คุณอรุณี พูลแก้ว กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานหอการค้าไทยและรองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์ ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

ASEAN  AEC 2015
AEC หรือ Asean Economics Community หมายถึง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน รูปแบบคล้ายกลุ่มยูโรโซน

4 เป้าหมาย ภายใต้ AEC Blueprint เพื่อประสานกลายเป็นหนึ่งเดียว คือ อาเซียน ได้แก่
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว
2. การสร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขัน
3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

Read the rest of this entry »

Share
การบริหารทรัพยากรน้ำเพื่อการรับมือมหาอุทกภัย
Mar 27th, 2012 by ratana 111 views

จากการสัมมนาในหัวข้อ  การบริหารทรัพยากรน้ำเพื่อการรับมือมหาอุทกภัย ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2555 หรือ (NSTDA Annual Conference 2012 : NAC 2012) ภายใต้หัว ข้อ รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Knowledge: Key to Effective Disaster Response) วันที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม CC – 309 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

การสัมมนาในหัวข้อนี้ เริ่มด้วยการถอดบทเรียนว่าด้วยความจริงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี 2554 โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุ ข้อเท็จจริง ลำดับเหตุการณ์ และกระบวนการจัดการที่เกิดขึ้น  รวมถึงการเสวนาเกี่ยวกับแผนการจัดการและแนวทางการับมือของภาครัฐ  โดยเป็นการแลกเปลี่นยความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้ และชี้แนะแนวทางการใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนแผนการดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนตัดสินใจเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในปีนี้ โดยมีวิทยากร อันประกอบด้วย Read the rest of this entry »

Share
พลังงานทางเลือก
Aug 28th, 2011 by ratana 103 views

พลังงานทางเลือก เป็นคำกล่าวรวมหมายถึง แหล่งที่มาของพลังงานที่สามารถนำมาทดแทนพลังงานเดิมที่ใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ โดยไม่มีผลกระทบอื่นเกิดขึ้น  ทรัพยากรธรรมชาติกำลังจะหมด..เลือกใช้ให้เหมาะสมและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม Read the rest of this entry »

Share
น้ำเพื่อชีวิต
Aug 27th, 2011 by ratana 138 views

น้ำ เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของทุกสรรพสิ่งบนโลก ตั้งแต่อดีตกาล มนุษย์ตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้แหล่งน้ำ เพื่อปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ จนเกิดอารยธรรม ความเจริญเติบโต และการพัฒนาเป็นลำดับ ดังนั้น น้ำจึงความจำเป็นและสำคัญกับมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะในกิจวัตรประจำวันของเรา ล้วนมี “น้ำ” เป็นองค์ประกอบ เราใช้น้ำ

  1. ในการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวัน
  2. เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ ในการปรุงอาหาร ทำความสะอาด และซักผ้า
  3. ในการทำการเกษตรกรรม ทั้งการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์
  4. การทำอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยถูกใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตเป็นตัวระบาย ความร้อนจากเครื่องจักร ตลอดจนเป็นตัวทำความสะอาดเครื่องจักร
  5. เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
  6. เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ
  7. เป็นถิ่นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตหลายชีวิต เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่
    ท่องเที่ยว และเล่นกีฬาทางน้ำ

ที่มา: นิทรรศการมหัศจรรย์แห่งน้ำ, งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2554, วันที่ 6 -21 สิงหาคม 2554, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Share
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2554
Aug 17th, 2011 by ratana 97 views

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2554 (National Science and Technology Fair 2011) สุดยอดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์” ณ   ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 6-21 สิงหาคม พ.ศ.2554 ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น.

ภายในงาน มีนิทรรศการแบบบูรณาการที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์คือ นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ Royal Pavilion แสดงพระอัจฉริยะภาพ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” รวมทั้งผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบรมวงศานุวงศ์

อีกทั้งยังมีนิทรรศการต่างๆ อีกมากมาย  โดยมีนิทรรศการหลัก ที่ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในสังคม โดยจัดแสดงและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ประกอบด้วย

Read the rest of this entry »

Share
การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศสหรัฐฯ
Jan 31st, 2011 by wilailuck 28 views

หลังจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า พรรครีพับลิกัน (Republican) ได้ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการประชุมนิติบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 112 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. แม้ว่าในขณะนี้ ยังไม่ทราบว่าผู้ใดจะเป็นประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบายทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ตาม แต่แนวโน้มการกำหนดนโยบายของพรรครีพับลิกันซึ่งให้ความสำคัญในด้านการเงิน และการลงทุนทำให้หลายฝ่ายคาดการณ์ว่า ในอนาคตประเด็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะถูกลดบทบาทลง นอกจากนั้นพรรครีพับลิกันยังให้คำมั่นกับประชาชนชาวอเมริกันว่าจะทำให้งบประมาณรัฐบาลในปัจจุบันกลับมาเท่ากับงบประมาณรัฐบาลในปี 2551

นโยบายทางด้านความมั่นคงและความปลอดภัยเป็นนโยบายที่แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครต (Democrat) ในด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยต่อสารเคมีซึ่งเป็นกฎหมายภาคบังคับชั่วคราวภายใต้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯ เพื่อให้อุตสาหกรรมที่ผลิต/ใช้/หรือกักเก็บสารเคมีที่เป็นอันตรายได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและการควบคุมดูแลสารเคมีนั้น ๆ ซึ่งทางพรรคเดโมแครตได้ผ่านร่างกฎหมาย CFATS ฉบับนี้ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ถาวร แต่ถูกคัดค้านโดยพรรครีพับลิกันและกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีต่าง ๆ  นอกจากนี้นโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่มีความขัดแย้งระหว่างสองพรรค โดยเฉพาะนโยบายด้านการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ซึ่งนโยบายที่พรรคเดโมแครตให้ความสำคัญในปัจจุบัน

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/421—-12554

Share
โครงสร้างงบประมาณวิจัยและพัฒนา ว และ ท สหรัฐฯเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
Dec 30th, 2010 by Valaiporn Changkid 108 views

จากการสัมมนาประจำปีด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโดย
AAAS (American Associatiobn for the Advancement of Science) ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี ได้มีการพิจารณาและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ ในปี 2551 ให้ความสำคัญในการสนับสนุนเพิ่มงบประมาณของรัฐบาลในด้านวิทยาศาสตร์กายภา (Physical Science) และด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว (Lon term ecopnomic competitiveness) อย่างไรก็ดีในปี 2551 ฝ่ายบริหารได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับการพัฒนาอาวุธของกระทรวงกลาโหมและการพัฒนายานอวกาศรุ่นใหม่ขององค์กรนาซ่า (NASA) ตามข้อเสนอริเริ่มของประธานาธิบดีบุชที่ให้ไว้เพื่อส่งนักบินอวกาศสหรัฐฯ สู่ดวงจันทร์และดาวอื่นๆ ดังนั้นหมายความว่านักวิจัยสหรัฐฯ ต้องหันมาคิดหาช่องทางอื่นๆ ในการหางบประมาณวิจัยพัฒนานอกเหนือจากการมุ่งมั่นเรียกร้องเอาจากรัฐบาลสหรัฐฯ เหมือนที่เคยทำมาก่อนแต่อย่างเดียว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/370—-72550

Share
รัฐสภาสหรัฐฯ เห็นชอบกฎหมายการแข่งขันของสหรัฐฯ
Dec 15th, 2010 by titima 42 views

ส.ค. 2550 รัฐสภาสหรัฐฯ เห็นชอบกฎหมายที่มุ่งให้สหรัฐฯ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ผ่านการเพิ่มงบประมาณวิจัยพัฒนาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

The America Competes Act (HR. 2272) คือชื่อกฎหมายดังกล่าว ซึ่งให้งบประมาณสนับสนุนแล้ว 33.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ช่วง 3 ปีข้างหน้าสำหรับโปรแกรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรม และการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ในหน่วยงานรัฐบาลทั้งหมด รวมทุนให้เปล่าเพื่อเพิ่มความรู้แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กฎหมายนี้ยังเสนอเพิ่มงบประมาณแก่หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ภายใน 7 ปีข้างหน้าและหน่วยงานด้านมาตรวิทยาสหรัฐฯ ภายใต้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ภายใน 10 ปีข้างหน้า จนถึงการวางแผนการจัดตั้งองค์กรอิสระภายใต้กระทรวงพลังงานที่วิจัยพลังงานที่มีความเสี่ยงสูง โดยตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2551 ไว้ 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ การเห็นชอบในกฎหมายดังกล่าวเนื่องจากการดำเนินการตามขั้นเสนอแนะจากรายงาน Rising above the gathering storm: energizing and employing America for brighter economic future โดย National Academies เมื่อปี พ.ศ. 2548  ซึ่งสรุปว่าสหรัฐฯ กำลังล้าหลังประเทศอื่นด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ 2 ใน 3 ของนักเรียนที่เรียนวิชาเคมีและฟิสิกส์ในโรงเรียนมัธยมปลายของประเทศได้รับการสอนโดยครูที่ไม่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/367—-82550

Share
“ฟาร์มสาหร่าย” ความหวังในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นเชื้อเพลิง
Oct 26th, 2010 by Valaiporn Changkid 123 views

สาหร่ายมีคุณสมบัติที่ไม่ต้องการพื้นที่ในการเพาะปลูกหรือพื้นที่กว้างในการเจริญเติบโต ทำให้บริษัทที่ผลิตพลังงานหลายๆ บริษัทให้ความสนใจในการปลูกพืชชนิดนี้ให้เป็นพืชเศรษฐกิจด้วยการนำมาใช้เป็นไฮโดรคาร์บอนเพื่อเป็นองค์ประกอบของเชื้อเพลิงและสารเคมีต่างๆ แต่ปัญหาในปัจจุบันก็คือยังเป็นการยากที่จะเก็บเอาธาตุไฮโดรคาร์บอนมาใช้

บริษัท Dow Chemical และบริษัท Algenol Biofules เป็นคู่บริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างของแหล่งผลิตสาธิตที่ใช้สาหร่ายในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นเชื้อเพลิงอีเทอร์นอล สำหรับใช้เป็นส่วนประกอบของพลาสติกหรือใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ โดยบริษัท Dow chemical นำสาหร่ายมาใช้เป็นส่วนประกอบของพลาสติกแทนที่ก๊าซธรรมชาติในระยะยาว ซึ่งบริษัท Dow chemical ได้ให้ความเห็นว่าเชื้อเพลิงอีเทอร์นอลนั้นเป็นเชื้อเพลิงที่สร้างความประหลาดใจให้กับทางบริษัท เนื่องด้วยคุณสมบัติทางเคมีที่ซับซ้อน ส่วนบริษัท Algenol Biofules นำสาหร่ายมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง โดยกำลังทำการวางแผนโครงการโรงงานสาธิตที่สามารถผลิตเชื้อเพลิงได้ ๑๐๐,๐๐๐ แกลลอนต่อปี

ติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/277—-72552

Share
ฝังเซลล์ต้นตอในการเย็บแผลเพิ่มประสิทธิภาพสมานแผล
Oct 26th, 2010 by Valaiporn Changkid 61 views

นักศึกษาได้ทดลองฝังเซลล์ต้นตอลงไปในขั้นตอนการเย็บแผลเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสมานแผล
นักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) จากมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอพกินส์ ทำการสาธิตการฝังเซลล์ต้นตอซึ่งได้รับจากเซลล์ที่เจริญวัยเต็มที่แล้วของตัวผู้ป่วยเองลงไปในเส้นด้ายเย็นแผลที่แพทย์นำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูกขั้นร้ายแรง โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสมานบาดแผลรวมทั้งลดอัตราความเสี่ยงที่จะเกิดอาการบาดเจ็บซ้ำปัจจัยสำคัญคือเซลล์ต้นตอที่ได้นี้มาจากตัวผู้ป่วยเองดังนั้นจึงช่วยลดปัญหาการต่อต้านจากร่างกายของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี กลุ่มนักศึกษาเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้สามารถใช้รักษาอาการบาดเจ็บที่เกี่ยวกับเอ็นและกล้ามเนื้อได้ในอนาคต ในการทดลองขั้นต้นใช้สัตว์เป็นต้นแบบจากการทดลองพบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยเซลล์ต้นตอที่ทำการฝังลงไปในเส้นด้านสามารถอยู่รอดได้หลังจากผ่านกระบวนการผ่าตัด และยังมีคุณสมบัติที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเนื้อเยื่อต่างๆ เช่น เอ็น และกระดูกอ่อนได้

Read the rest of this entry »

Share
การพัฒนาหลอดไฟชนิด Light-emitting diodes
Oct 26th, 2010 by Valaiporn Changkid 118 views

ปัจจุบันชาวอเมรกันนิยมใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดไฟชนิดเกลียวซึ่งใช้พลังงานเพียงหนึ่งในสามของหลอดไฟชนิดหลอดกลม อีกทั้งยังให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าชนิดกลม ทำให้สามารถช่วยผู้บริโภคประหยัดค่าไฟได้มากถึง ๕๐ เหรียญฯ ต่ออายุการใช้งานของหลอดไฟหนึ่งหลอด ปัจจัยหลักที่ทำให้หลอดไฟฟ้าประหยดชนิดเกลียวได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากนั่นก็คือสามารถสนองนโยบายการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) ที่ประธานาธิบดีโอบามาได้อนุมัติเมื่อไม่นานมานี้

แต่หลอดไฟประหยัดแบบเกลียว (Compact Fluorescent Lamps, CFLs) และหลอดไฟฟ้าแบบกลมอาจจะเป็นหลอดไฟที่ถูกลืม เนื่องมาจากปัจจุบันมีหลอดไฟใหม่ที่มีชื่อว่า “Light emitting diodes” หรือ LEDs ซึ่งเป็นหลอดไฟที่มีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดไฟฟ้าประหยัดไฟแบบเกลียวถึง ๕-๑๐ เท่า และยังเป็นหลอดไฟฟ้าที่ปลอดจากสารปรอท หลอดไฟฟ้านี้ใช้พลังงานเพียง ๖ วัตต์แต่ให้แสงสว่างเทียบได้กับหลอดไฟขนาด ๖๐ วัตต์ หลอดไฟฟนี้ผลิตขึ้นโดยบริษัท Lemnis’s Lighting Pharox แต่ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับชาวอเมริกันในการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟชนิดใหม่นี้ก็คือราคาของหลอดไฟที่ค่อนข้างสูงนั่นเอง

ติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/277—-72552

Share
กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาต่อต้านนโยบายการลดก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก
Oct 26th, 2010 by Valaiporn Changkid 57 views

กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ ได้แก่ จีน อินเดีย ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมโครงการลดการปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกในปี พ.ศ.๒๕๙๓  ซึ่งเป็นการทอนอำนาจในการผลักดันเพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันทั่วโลกภายในเดือนธันวาคมปี พ.ศ.๒๕๕๒

ประธานาธิบดีโอบามาให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาการสร้างมลภาวะอากาศเป็นพิษเป็นประเด็นแรกๆ และได้มีการเชิญชขวนผู้เข้าร่วมประชุมให้การสนับสนุนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากถึง ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งได้มีการเสนอขอความร่วมมือเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ที่จะช่วยลดภาวะเรือนกระจกในการประชุมที่เมืองโคเพนอาเก้นในเดือนธันวาคมนี้ แต่ดูเหมือนปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะพบกับทางตันภายใน พ.ศ.๒๕๙๓ เนื่องจากได้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น ๒ กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วคือ สหรัฐฯ ยุโรปและญี่ปุ่น กลุ่มที่ ๒ กลุ่มประเทสกำลังพัฒนาได้แก่ จีน อินเดีย บาซิลและแมกซิโก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วได้กล่าวอ้างถึงการเปลี่ยนแปลงมลภาวะทางอากาศและประเทศกำลังพัฒนาได้ปล่อยก๊าซเสียเพิ่มมากขึ้น ฝ่ายประเทศกำลังพัฒนาเองก็ได้กล่าวอ้างถึงประเทศของตนว่าอยู่ในช่วงความพยายามให้ประเทศร้อนพ้นจากสภาพยากจนจึงไม่น่าที่จะต้องหยุดการดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพื่อที่จะเข้าร่วมแก้ไขตามที่ประเทศพัฒนาแล้วต้องการ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/277—-72552

Share
นักวิทยาศาสตร์สร้างแบบจำลองเพื่อใช้ในการออกแบบวัสดุที่ทนทานต่อสารกัมมันตภาพรังสี
Oct 26th, 2010 by Valaiporn Changkid 48 views

การสร้างวัสดุที่ทนต่อสภาวะเลวร้ายมีวิธีการสร้างที่หลากหลาย แต่ยังคงต้องใช้งบประมาณที่สูงรวมถึงต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างมาก ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์นำโดย ผศ. Michael Demkowicz อาจารย์ประจำภาควิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์ (MIT) นำเสนอแนวทางใหม่ในการออกแบบสารประกอบเชิงนาโนให้มีคุณสมบัติตามที่ต้องการโดยใช้เวลาในการผลิตที่น้อยลง โดยทำการศึกษาวิจัยวัสดุเชิงประกอบ (Composite Material) เช่น ฉนวนใยแก้ว (Fiberglass) ในระดับนาโนเพื่อนำไปพัฒนาเป็นวัสดุนาโนเชิงประกอบที่มีความทนทานต่ออุณหภูมิที่สูง ทนต่อกัมมันภาพรังสี และภาระทางกล (Mechanical loading) จุดประสงค์สำคัญของการวิจัยชิ้นนี้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับพลังงานในด้านต่างๆ ได้แก่ พลังงานนิวเคลียร์ เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cells) พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) และการแยกคาร์บอน
ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/277—-72552

Share
สวทน. เปิดตัว สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
Oct 18th, 2010 by titima 199 views

สวทน. เปิดตัว สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง หรือ (THAIST) เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา พร้อมลงนามความร่วมมือระหว่าง ๓ ภาคอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ เพื่อต่อยอดวงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมไทย

Read the rest of this entry »

Share
USAID กับวิทยาศาสตร์
Sep 9th, 2010 by titima 125 views

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาผลักดันให้การใช้วิทยาศาสตร์ เป็นหัวใจหลักของหน่วยงานเพื่อการพัฒนา USAID

ในการประชุม “Transforming Development through Science Technology and Innovation” ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๓ โดย USAID (US Agency for International Development) หน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางใหม่ในการช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนา การกำหนดแนวทางการวิจัยที่สำคัญเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เช่น สาธารณสุข การเกษตรและความอดยาก ความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพภูมิอากาศ พลังงาน รวมถึงความขัดแย้งแและมหันตภัย เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ๖๐ คน (ผู้บริหาร นักการเมือง และนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก)

ในงานนี้ได้มีการเชิญ นาง Hillary Clinton รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา เพื่อกล่าวคำปราศรัยหลัก ซึ่งนาง Hillary กล่าวว่ารัฐบาลของสหรัฐอเมริกา กำลังแสวงหาระบบที่จะช่วยสนับสนุนพัฒนานวัตกรรม เช่น
- การให้รางวัลและการแข่งขันเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้คนทำงานที่ใช้ปัญญาและความรู้ยิ่งขึ้น
- การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเชิงพาณิชย์
- การสร้างความโปร่งใสให้กับรัฐบาลด้วย e-Government

การประชุมและคำปราศัยของตัวแทนจากรัฐบาลครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าฝ่ายบริหารตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่ามีบทบาทสำคัญในทุกด้านของการพัฒนาประเทศและโลก โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา อย่างตัวอย่างข้อความของการประชุมและคำปราศัย

- “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเป็นส่วนประกอบพื้นฐานสำคัญของการพัฒนา”

- “แม้เราจะไม่มีคำตอบให้กับคำถามทั้งหมด แต่เราต้องลงมือปฏิบัติตามคำตอบที่ดีที่สุด ที่เราคิดขึ้นมาได้ อย่าให้ความสมบูรณ์แบบมาเป็นอุปสรรคในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีและเราต้องเอาใจใส่วิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและท้องถิ่นด้วย

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/229—-22553

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa