»
S
I
D
E
B
A
R
«
วิชาที่สอนในโรงเรียนบรรณารักษ์
Oct 22nd, 2009 by supaporn 366 views

ชอบเกร็ดความรู้ตอนหนึ่งที่ ศาสตราจารย์ คุณหญิง แม้นมาส ชวลิต ได้บันทึกไว้ในบทความ เรื่อง ยูเนสโกกับข้าพเจ้า (วารสารห้องสมุด ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๒๙) เรื่องวิชาที่สอนในโรงเรียนบรรณรักษศาสตร์ของประเทศเดนมาร์ก เมื่อครั้งที่ ท่านไปอบรมวิธีสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์

คุณหญิงเล่าว่า วิชาที่น่าสนใจมาก มีจิตวิทยาการเรียนรู้ และวิธีทดสอบการเรียนรู้ วิธีอ่านให้เร็ว (เพราะบรรณารักษ์จำเป็นต้องอ่านหนังสือมาก เพื่อปฏิบัติงานหลายอย่าง จึงจำเป็นต้องสามารถอ่านหนังสือได้เร็ว) วิธีศึกษาความต้องการของสังคม  น่าสนใจลองนำมาทดสอบกับตัวเองดูนะคะว่าเรารู้แค่ไหน

Share
การสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์
Oct 22nd, 2009 by supaporn 376 views

ได้อ่านบทความเก่าๆ แต่มีหลายสิ่งที่มีเป็นความรู้ ตอนนี้หยิบวารสารห้องสมุด ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2529 ตอนนั้นยังไม่มีกิจการอันใดกับวงการบรรณารักษศาสตร์แม้แต่น้อย แต่กำลังอยู่ในช่วงศึกษาเก็บเล็กผสมน้อยความรู้ต่างๆ ทางบรรณารักษศาสตร์อยู่

จากบทความ เรื่อง มองอาจารย์แม้นมาสกับงานสอน ก็เลยทราบว่า แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2498 เปิดการสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์เป็นแห่งแรก เคยทราบแต่เพียงว่า จุฬาฯ เป็นแห่งแรก แต่ไม่เคยทราบว่าเก่าแก่มากขนาดนี้ และช่วงนั้นมีการสอนวิชา ห้องสมุดกับสังคม การเลือกหนังสือและอุปกรณ์ต่างๆ การบริหารงานในห้องสมุด ความรู้ทางสังคมศาสตร์ วรรณกรรมทางสังคมศาสตร์ และหนังสือสำหรับเด็ก (ซึ่งทั้งหมดเป็นวิชาที่ คุณหญิงแม้นมาส สอน) เป็นต้น หลายวิชาเป็นพื้นฐานที่มีการเรียนการสอนในช่วงที่ผู้เขียนยังศึกษาอยู่ แต่ในปัจจุบันไม่ทราบว่า ได้หายไปวิชาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาอย่างมากหลายแล้วหรือยัง

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa