»
S
I
D
E
B
A
R
«
เทคโนโลยีไทยรอลงหิ้ง
May 24th, 2012 by pensiri 123 views

เครื่องตรวจเบาหวานจากลมหายใจเจลรักษาแผล ไขรำข้าวเคลือบผิวผลไม้ ตัวอย่างผลงานวิจัยที่รอคอยภาคธุรกิจนำไปขยายผลเชิงพาณิชย์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำเสนอตัวอย่างผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ภาคธุรกิจนำไปขยายผลเชิงพาณิชย์ ภายในงานประชุมวิชาการและการแสดงผลงานประจำปี (NAC 2012) หัวข้อ “รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” งานจัดถึงวันที่ 28 มี.ค.เป็นวันสุดท้าย ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

Read the rest of this entry »

Share
NSF สร้างช่องทางด่วนสำหรับข้อเสนอโครงการริเริ่มสร้างสรรค์
Apr 5th, 2012 by wanutwira 45 views

NSF สร้างช่องทางด่วนสำหรับข้อเสนอโครงการริเริ่มสร้างสรรค์

ไม่มีเสียงวิจารณ์ใดที่จะกระทบต่อ the National Science Foundation (NSF) เท่ากับการวิจารณ์ถึง ระบบการประเมินโครงการโดยผู้เชี่ยวชาญ (peer review system) ว่าแสนจะอนุรักษ์นิยม ซึ่งเป็นระยะเวลาหลายปีที่ชุมชนนักวิจัยและรัฐสภาสหรัฐฯ ได้พยายามกดดัน NSF ให้เน้นการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงในการลงทุน แต่สามารถสร้างความตื่นเต้นให้แก่โลก หากโครงการนั้นๆ ประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ NSF มักยืนยันว่า การสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานเป็นสิ่งที่ “สามารถนำไปสู่การสร้างศักยภาพ” และไม่จำเป้นต้องมีโปรแกรมพิเศษอะไร จนกระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้ ผู้อำนวยการ NSF Subra Suresh ได้เปิดเผยว่า NSF ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนริเริ่มสร้างสรรค์ (www.nsf.gov/pubs/2012/nsf12011/nsf12011.jsp) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะเสนอความคิดของนักวิจัยที่ไม่ได้รับการยอมรับในการจัดการปัญหาที่ซับซ้อน ดังนั้น ทุนสนับสนุนที่ชื่อ the Creative Research Awards for Transformative Interdisciplinary Ventures (CREATIV) ซึ่งมีจำนวนเงิน 24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนเล็กน้อยของงบประมาณเพื่อการวิจัยของ NSF จำนวน 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่ง NSF หวังว่า กองทุนใหม่ที่ตั้งขึ้นจะช่วยส่งสัญญาณให้ชุมชนนักวิจัยสหรัฐฯ ๆด้เห็นถึงแนวทางใหม่ในการติดต่อขอรับการสนับสนุนจาก NSF

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/8242-science-and-technology-news

Share
การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย
Jul 12th, 2011 by supaporn 73 views

ในหนังสือ จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2552 : หน้า 67) ได้กล่าวถึง การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย ไว้ว่า นักวิจัยไม่ควรประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย ด้วยการกระทำ ดังต่อไปนี้

  • การคัดลอกงานหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ว่าจะนำมาเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด โดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้ชัดแจ้ง เป็นเหตุให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดว่าเป็นของตน
  • การคัดลอกผลงานของตนเอง โดยการคัดลอก นำผลงานของตนเองที่เหมือนเดิม หรือเกือบเหมือนเดิม หรือบางส่วน กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง หรือนำมาปรับแต่งให้ต่างไปจากเดิม เป็นเหตุให้ผู้อื่นเข้าใจคลาคเคลื่อน หรือเข้าใจว่าเป็นผลงานใหม่ จนเกิดความผิดพลาดในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
  • การปกปิด บิดเบือน แก้ไขข้อมูล ข้อความ ที่ทำให้ผิดไปจากความเป็นจริง เพื่อให้เป็นไปตามข้อสรุปที่ตนต้องการ ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดด้านวิชาการ วิชาชีพ และอาจถึงผิดกฎหมาย
  • การสร้างข้อมูลเท็จ  หรือหลีกเลี่ยงที่จะนำเสนอตามความเป็นจริง ถือว่าเป็นการหลอกลวง
  • การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือความลับของผู้รับการวิจัย โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้รับการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตาม ถือว่าเป็นการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบ และขาดจิตสำนึกในความมีจรรยาหรือความประพฤติที่ดี

บรรณานุกรม:

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2554. จรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัียแห่งชาติ.

Share
จรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติ
Jul 12th, 2011 by supaporn 233 views

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ออกหนังสือ “จรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางปฏิบัติ” เพื่อเป็นแนวทางให้นักวิจัยยึดถือประพฤติปฏิบัติ โดยประกอบด้วย เนื้อหา 5 ส่วนหลัก ได้แก่

  • จรรยาวิชาชีพของนักวิจัย และแนวทางปฏิบัติ ประกอบด้วย นักวิจัยพึงมีจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป นักวิจัยพึงทำวิจัยอย่างเต็มความสามารถด้วยความเสียสละ ขยัน อดทน นักวิจัยต้องมีอิสระทางวิชาการ โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัย และนักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ พืช สังคม ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ หรอสิ่งแวดล้อม
  • จรรยาวิชาชีพในการทำวิจัย และแนวทางปฏิบัติทั้งในช่วงก่อนการดำเนินงานวิจัย ระหว่างการดำเนินงานวิจัย และหลังการดำเนินการวิจัย
  • แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต่อผู้อื่นและหน่วยงาน ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต่อผู้ช่วยวิจัย ต่อที่ปรึกษาของนักศึกษา ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และต่อแหล่งทุนวิจัย
  • แนวทางปฏิบัติของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติของผู้อำนวยการหรือหัวหน้าชุดโครงการวิจัย แนวทางปฏิบัติของผู้จัดการหรือผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัย แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง แนวทางปฏิบัติของผู้ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยและบทความวิจัย แนวทางปฏิบัติของบรรณาธิการ แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานต้นสังกัด และแนวทางปฏิบัติของแหล่งทุนวิจัย
  • การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย

คิดว่าตอนนี้ห้องสมุดคงจะมีให้หนังสือเล่มนี้ให้บริการแล้ว

บรรณานุกรม:

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2554. จรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัียแห่งชาติ.

Share
การวิจัยลิงชิมแปนซี
Jun 9th, 2011 by rungsima 110 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 2 มิถุนายน  2554
ข่าวหมวดวิจัย-   Chimp research .
คณะกรรมการ ของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์สหรัฐอเมริกา (US. Institute of Medicine) ได้กล่าวว่า  ยังมีความจำเป็นหรือไม่ในการใช้ลิงชิมแปนซีเป็นสัตว์ทดลอง เพื่อการค้นพบทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการตั้งคำถามเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2011  สถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (NIH)  ได้เรียกร้องให้มีการศึกษาในเรื่องนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคมนี้  หลังจากที่ มีวุฒิสมาชิก 3 ท่าน ส่งจดหมายมาให้สถาบันในเรื่องนี้
มีการตอบสนองกลับในข้อโต้แย้งกันจากข้อเสนอ ของ NIH  ที่จะทำการเคลื่อนย้ายลิงชิมแปนซีจำนวน 186 ตัวที่เป็นสิทธิ์ของรัฐบาล  ด้วยเหตุจากการเกษียณอายุ

อ้างอิง : Chimp research .  (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 474 (7349), 10 – 11.

http://www.nature.com/news/2011/110601/pdf/474010a.pdf

Share
เงินทุนวิจัยเรื่องจีโนม
Jun 1st, 2011 by rungsima 50 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 26 พฤษภาคม  2554
ข่าวหมวดวิจัย-   Genome Grants.

โครงการ ENCODE (Encyclopedia of DNA Elements) ของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (National Institutes of  Health, NIH)   ที่มีจุดมุ่งหวังในการจัดทำแคตตาล็อกข้อมูลส่วนประกอบที่ทำหน้าที่ในจีโนมของมนุษย์ ได้รับงบประมาณวิจัยขยายเพิ่มขึ้นอีกเป็น จำนวน 123 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม คณะกรรมการที่ปรึกษาของสถาบันวิจัยจีโนมมนุษย์แห่งชาติ  ที่เป็นเจ้าภาพหลักในการทำวิจัย ได้อนุมัติจ่ายงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเข้ามา Elise Feingold ผู้อำนวยการโครงการ ENCODE ได้รายงานให้แก่คณะกรรมการถึงความสำเร็จในการหาภาพการทำงานของ RNA ที่เป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจเฉพาะ

อ้างอิง :  Genome grants.  (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 473 (7348),424 – 425.

http://www.nature.com/news/2011/110525/pdf/473424a.pdf

Share
งบประมาณประจำปี ๒๐๑๒ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหรัฐฯ
Apr 26th, 2011 by supaporn 79 views

จากการประชุม “งบประมาณประจำปี ๒๐๑๒ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหรัฐฯ” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ภายใต้นโยบายของนายบารัก โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งมุ่งเน้นในการลงทุนด้านนวัตกรรม สนับสนุนทางด้านการศึกษา และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่นำสมัย (Advanced infrastructure) ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐฯ จึงได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๐๑๒ ตามลำดับความสำคัญตามนโยบายที่นายบารัก โอบามา ได้กล่าวไว้ในคำแถลงการณ์แสดงสภาวะของประเทศสหรัฐฯ (The State of Union) เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ ว่าจะมุ่งเน้นพัฒนาในส่วนของงานวิจัยชีวการแพทย์ (Biomedical) เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีพลังงานสะอาด (Clean Energy Technology) เพื่อเสริมสร้างด้านความมั่นคง ปกป้องประเทศ และส่งเสริมการสร้างงานให้กับประชากรสหรัฐฯ การก้าวล้ำนำหน้าอนาคต (Winning the Future)

Read the rest of this entry »

Share
โครงการวิจัยที่ยิ่งใหญ่ของสหภาพยุโรป
Mar 15th, 2011 by rungsima 47 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 10 มีนาคม  2554
หมวดข่าววิจัย    EU mega-projects.

สหภาพยุโรป ได้ประกาศชื่อรายการโครงการวิจัย 6 โครงการที่เข้าประกวด โครงการที่ชนะจะได้รับรางวัลสูงมากถึง 1 พันล้านเหรียญยูโร (1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) นี้เป็นการประกวดโครงการวิจัยภายใต้โครงการชื่อ
Future and Emerging Technologies Flagship Initiative  มุ่งหวังที่จะประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาต่างๆของสังคม

ตัวอย่างการวิจัย ประกอบด้วย โครงการการใช้หุ่นยนต์ขนาดเล็กอยู่กับผู้สูงอายุเพื่อช่วยบรรเทาความโดดเดี่ยวกับโครงการการจำลองคอมพิวเตอร์ให้เป็นสมองมนุษย์  จะมีการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รางวัลใหญ่นี้ในสิ้นปี 2011 นี้

แหล่งที่มา :
EU mega-projects. (2011). Seven days : The News in  brief. เนเจอร์., 471 (7337), 140 – 141.

Share
ไฮโดรเจล (Hydrogels)
Mar 6th, 2011 by titima 315 views

ไฮโดรเจล กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและอนามัย

สำหรับผู้ที่ต้องดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ซึ่งต้องใส่ผ้าอ้อมในการขับถ่ายอาจรู้สึกเหนื่อยกับการต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมที่เปียกชื้นบ่อยครั้ง และภายใต้ความชื้นนั้นเป็นแหล่งหมักหมมเชื้อโรค ซึ่งก่อให้เกิดแบคทีเรีย ดังนั้นศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้ศึกษา พัฒนา และต่อยอด ไฮโดรเจล (Hydrogels) เม็ดพลาสติกเพื่อช่วยดูดซับความชื้น และยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพอนามัย เช่น ผ้าอ้อม และผ้าอนามัย

เดิม ไฮโดรเจล ที่ใช้สามารถดูดซับน้ำได้ 300-400 เท่า เมื่อแห้งก็จะดูดซับน้ำได้ใหม่ แต่ไฮโดรเจลที่พัฒนานี้สามารถดูดซับน้ำได้ 700 เท่า โดยผลงานดังกล่าวผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการและได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) Call Center 0-2564-8000
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) โทรศัพท์ 0-2564-7100

บทความอื่นๆ เกี่ยวกับไฮโดรเจล

ที่มาข้อมูล

ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย โดย สวทช. ดำเนินรายการโดย พิพัฒน์ วิทยาปัญญานันท์. โมเดิร์นไนน์ทีวี. 6 มีนาคม 2554. เวลา  10.00-10.30 น

Share
การวิจัยของบริษัทอินเทล
Feb 7th, 2011 by rungsima 50 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์    ฉบับวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2554
ข่าวหมวดธุรกิจ   Intel research
บริษัทอินเทลได้ลงทุนงบประมาณเพื่อทำการวิจัยราว 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้แก่ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ในช่วงระยะเวลามากกว่า 5 ปี ด้วยการเปิดศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ราว 6-8 ศูนย์ ที่วิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตลอดในปี 2011 นี้

นี้เป็นคำประกาศเมือวันที่ 26 มกราคม 2554 โดยศูนย์วิจัยแห่งแรกของบริษัทอินเทลจะเป็นที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย ทำการวิจัยเรื่อง visual computing

แหล่งที่มา :
Intel research. (2011). Seven days : The News in  brief. เนเจอร์., 470 (7332), 10 – 11.

Share
ข้อตกลงของสหรัฐอเมริกากับจีน
Feb 3rd, 2011 by rungsima 39 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 27 มกราคม 2554
หมวดข่าวนโยบาย   US. – China deals.

หลังจากการเยือนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีจีน Hu Jintao ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี เมื่อกลางเดือนมกราคม 2554 นี้ มีการเปิดเผยถึงร่างบันทึกข้อตกลงอย่างเป็นทางการ ซึ่งข้อตกลงประกอบด้วย การตกลงกันเป็นพันธมิตรในการวิจัย ในเรื่องที่มุ่งเน้น คือเทคโนโลยีถ่านหิน
เทคโนโลยีในเรื่องประสิทธิภาพด้านพลังงาน และเรื่องยาพาหนะสะอาด อยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือ US.- China Clean Energy Research Center  รวมถึงทั้งสองประเทศยังได้ทำความตกลงในการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ในเรื่อง ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ที่ประเทศสาธารณรัฐจีนอีกด้วย

แหล่งที่มา :
US. – China deals. (2011). Seven days : The News in  brief. เนเจอร์., 469 (7331), 448 – 449.

Share
นักวิจัยสวทช. และเครือข่าย รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ งานวันนักประดิษฐ์ 54
Feb 2nd, 2011 by titima 168 views

5 นักวิจัย และทีมงาน จากไบโอเทค เอ็มเทค และเครือข่าย รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2554 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Read the rest of this entry »

Share
ประเทศที่ให้สัญญาในการเพิ่มจำนวนเสือให้เป็น 2 เท่า
Dec 8th, 2010 by rungsima 29 views

Nations pledge to double tiger numbers

เป็นข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุด จากวารสารเนเจอร์   ฉบับ 2 ธันวาคม 2553   หมวดทั่วไป

มี 13 ประเทศที่เป็นบ้านถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือป่า ได้ให้สัญญาร่วมกันที่จะช่วยกันเพิ่มจำนวนเสือให้เป็น 7000 ตัว และจะร่วมกันพัฒนาถิ่นที่อยู่ให้ขยายมากขึ้นในปี 2022
ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นในการประชุมที่กรุงเซนต์ปีเตอร์เบริกส์ ประเทศรัสเซีย  เมื่อสัปดาห์ก่อน และรัสเซียกับอินเดีย ร่วมกันลงขันตั้งงบประมาณได้มากถึง $US127 ล้านเหรียญ
ที่เป็นเงินกู้มาจากธนาคารโลก  สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องน่าท้าทายคือ การป้องกันการเข้าไปล่าบุกรุกถิ่นที่อยู่ของเสือและการนำหนังเสือมาเป็นสินค้า
รูปภาพประกอบ  ภาพแสดงการจับกุมหนังเสือที่เมือง Kolkata ประเทศอินเดีย

อ้างอิง จากคอลัมน์สรุปข่าว ช่วง 7 วัน  (Seven days : The News in  brief) วารสารเนเจอร์  ฉบับที่ 7324  ช่วงวันที่ 26  พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม  2553

Share
ภายใต้ภูเขาไฟ (Under the Vocanoes)
Nov 23rd, 2010 by rungsima 49 views

เป็นชื่อเรื่องของหน้าปก วารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553  มีเนื้อหาสรุปคือ

ภูเขาไฟที่ประเทศไอซ์แลนด์ที่ได้เกิดปะทุ ก่อให้เกิดฝุ่นเถ้าละออง ฟุ้งกระจายทั่วน่านฟ้าทวีปยุโรป เมื่อเดือน เมษายน 2553 นี้นั้น มีผลกระทบต่อการจจราจรทางอากาศ  ถือเป็นการประทุขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากสงบเงียบ มาราว 180 ปี จากการศึกษาวิจัย ด้วยการตรวจวัด 2 ส่วน คือ geodetic กับการเฝ้าดูแผ่นดินไหว พบมีความผิดปกติในรูปแบบ  ตัวตั้งต้นที่ทำให้เกิดการปะทุในระยะสั้นของปี 2010 มีเป็นการบอกแบบนัยๆ  แต่สัญญานที่ชัดเจนที่จะทำให้เกิดการปะทุ ในช่วงสัปดาห์ เดือน ปี  อาจเป็นการให้ข้อมูลที่ให้ร่องรอยที่ดีกว่า ถึงธรรมชาติของ ของการระเบิดที่เกิดหายนะอย่างใหญ่หลวง

รูปภาพ หน้าปก   รูปภูเขาไฟกำลังระเบิด ปล่อยเถ้าถ่านออกมาสู่อากาศเป็นจำนวนมาก

อ้างอิง หน้าปก  (About the cover) วารสารเนเจอร์ ฉบับที่ 7322  ช่วงวันที่ 12 – 18  พฤศจิกายน  2553

Share
งานวิจัยข้าว (Rice Research)
Nov 23rd, 2010 by rungsima 79 views

เป็นข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุด จากวารสารเนเจอร์   ฉบับ 18 พฤศจิกายน  2553  หมวดวิจัย
หน่วยงานวิจัยเรื่องข้าวที่เป็นผู้นำระดับโลก กำลังรวมตัวกันทำการวิจัย ในเรื่องการปรับปรุงผลผลิตและการปรับปรุงพีนธ์ข้าว (yield and breed) ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ในงานการประชุม International Rice Congress ครั้งที่ 3 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียตนาม ได้มีการมอบทุนวิจัย สำหรับช่วง 5 ปี เพื่อเป็นการริเริ่มโครงการนี้ จำนวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  จากองค์กร Global Rice Science Partnership สถาบันหลักในเรื่องนี้ คือ
International Rice Research Institute, IRRI ที่เมือง Los Banos ประเทศฟิลิปปินส์ และสมาคมที่ชื่อว่า Consultative Group on International Agricultural Research
เงินทุนวิจัยก้อนนี้ ไม่ใช่ทุนก้อนใหม่ เป็นการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์จริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

อ้างอิง จากคอลัมน์สรุปข่าว ช่วง 7 วัน  (Seven days : The News in  brief) วารสารเนเจอร์  ฉบับที่ 7322  ช่วงวันที่ 12 – 18  พฤศจิกายน  2553

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa