»
S
I
D
E
B
A
R
«
Open Journal System (OJS)
Jun 28th, 2011 by pornpan 336 views

OJS คือ โปรแกรมโอเพนซอร์สในการจัดพิมพ์วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนกระบวนการจัดพิมพ์วารสารทุกขั้นตอนในระบบออนไลน์ ทั้งในส่วนของผู้เขียน ผู้ประเมินบทความ และบรรณาธิการ

กระบวนการจัดพิมพ์วารสารทุกขั้นตอนในระบบออนไลน์ ได้แก่
1. การนำเสนอต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์และการประเมินคุณภาพบทความระบบออนไลน์
2. การจัดการกระบวนการพิจารณาตีพิมพ์ทุกขั้นตอนระบบออนไลน์
3. การจัดทำดัชนีเพื่อการสืบค้นบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
4. เครื่องมือหรือกลไกในการจัดพิมพ์ต้นฉบับแต่ละรายการ
5. การสื่อสารกับผู้เสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ และผู้ทรงคุณวุฒิผ่านระบบอีเมลในทุกขั้นตอน

ด้วยศักยภาพการจัดการของระบบ OJS ดังกล่าว จึงเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่จะช่วยในการสร้างเสริมคุณภาพในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

บรรณานุกรม:
ทิพาวรรณ ศิลวัฒนานุสานติ์ และ อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ. (2548). Open Journal System: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาวารสารอิเล็กทรอนิกส์. วารสารห้องสมุด, 49(2), 1-16.

Share
Electronic Journals (e-Journals)
Sep 13th, 2010 by pornpan 569 views

Electronic Journals (e-Journals) หรือ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ คือ วารสารที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ เนื้อหา (บทความ) ที่เข้าถึงได้ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Access) ผู้ใช้บริการหลายท่านคุ้นเคยและชื่นชอบด้วยเพราะความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงและติดตามอ่านข้อมูล นับเป็นยุคการเปลี่ยนแปลงของวารสารฉบับพิมพ์ไปสู่วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเหตุผลสำคัญคือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนทางธุรกิจการตลาดที่สำคัญของสำนักพิมพ์ (Business Model) 

บทบาทของห้องสมุดในยุคเดิม ภารกิจในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (วารสาร) เป็นภารกิจหลักที่สำคัญในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยรูปแบบเดิมคงจัดซื้อในรูปสิ่งพิมพ์ (ตัวเล่ม) เป็นหลัก แต่มาในระยะหลังด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพิมพ์มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการตีพิมพ์วารสารเป็นแบบออนไลน์หรืออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น วารสารวิชาการต่างประเทศเกือบทุกชื่อมีหน้าเว็บไซต์ของตนเอง เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เน้นการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว

Read the rest of this entry »

Share
วารสารบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์
Jan 14th, 2008 by supaporn 553 views
       
Ariadne ราย 3 เดือน UK Office for Library Networking (UKOLN) http://www.ariadne.a.cuk
D-Lib Magazine รายเดือน Corporation for National Research Initiatives (CNRI) http://www.dlib.org
First Monday รายเดือน Munksgaad http://www.firstmonday.org
Information Research ราย 3 เดือน T.D. Wilson แห่ง มหาวิทยาลัย Sheffield http://informationr.net/ir/
Issue in Science & Technology Librarianship ราย 3 เดือน Science& Technology Section of Association of College & Research Libraries http://www.library.ucsb.edu/istl/
Journal of Electronic Publishing ราย 4 เดือน ๊University of Michigan Press http://www.press.umich.edu/jep/
Share
การทำงานของล็อคคิส (LOCKSS)
Jan 6th, 2008 by supaporn 442 views

ล็อคคิส (LOCKSS) เก็บเนื้อหาของวารสาร โดยการเข้าไปเก็บจากเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ รูปแบบที่ล็อคคิส สามารถเก็บได้ คือ เอชทีเอ็มแอล (HTML) เจเพ็ค (jpg) จิฟ (gif) เวฟ (waf) พีดีเอฟ (pdf) ตัวโปรแกรมใส่เมทาดาทาจากสำนักพิมพ์มากกว่าที่ห้องสมุดใส่ เมื่อถูกเรียกใช้งาน แคช (cache) จะทำหน้าที่แจกจ่ายเนื้อหาเสมือนเป็นเว็บพร็อกซี (web proxy) ระบบจะไปค้นหาวารสารจากเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ก่อน หรือถ้าหาไม่ได้ก็จะไปหาจากแคชให้

การเข้าไปเก็บจากเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์เพื่อ ต้องการให้สถาบันต่างๆ ผ่านการอนุญาตจากสำนักพิมพ์ก่อน ซึ่งการได้รับอนุญาตนี้เป็นการได้รับผ่านข้อตกลงการอนุญาตให้เ้ข้าใช้ (licence agreement) แล้วสำนักพิมพ์จะแจ้งในเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ ว่าในวารสารแต่ละหัวมีฉบับใดบ้างและฉบับใดได้รับอนุญาตให้ล็อคคิสเก็บข้อมูลไปได้

Share
LCAP กับ LOCKSS
Jan 6th, 2008 by supaporn 342 views

ล็อคคิส มีระบบที่เรียกว่า LCAP หรือ Library Cache Auditing Protocol โดยล็อคคิส ต้องการทำให้แน่ใจว่าทรัพยากรยังคงมีอยู่ เชื่อถือได้ และไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ จึงมีกระบวนการตรวจสอบความผิดพลาดของเนื้อหา และมีการทำสำรองข้อมูลอย่างอัตโนมัติ มีการเปรียบเีทียบเนื้อหาอย่างต่อเนื่องระหว่างวารสารในแคชเอง และวารสารหัวเดียวกันในแคชตัวอื่น ๆ โดยนำระบบการหยั่งข้อมูล (polling system) โดยใช้ LCAP

หมายความว่า ถ้าเนื้อหาระหว่างวารสาร 2 ฉบับไม่ตรงกัน ระบบจะจัดการดาวน์โหลดฉบับใหม่ที่สมบูรณ์กว่า (fresh copy) จากสำนักพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์ตัวอื่นของล็อคคิส

ด้วยกระบวนนี้เองทำให้ล็อคคิส สามารถซ่อมความเสียหายบางอย่างได้ ระบบการหยั่งข้อมูลนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาได้รับการสงวนรักษาอย่างน่าเชื่อถือ มีการแก้ไขข้อผิดพลาดและมีการซ่อมข้อมูลที่หายไป ถ้าเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ไม่สามารถให้บริการได้ ล็อคคิสก็สามารถให้บริการได้จากแคชที่เก็บไว้โดยที่ผู้ใช้ไม่ทราบเลย

Share
ล็อคคิส (LOCKSS)
Jan 6th, 2008 by supaporn 378 views

ล็อคคิส หรือ LOCKSS ย่อมาจาก Lots of Copies Keep Stuff Safe พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Standford University) ช่วยให้ห้องสมุดสามารถให้บริการเนื้อหาของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ นับตั้งแต่วันที่ห้องสมุดเป็นส่มาชิก โดยห้องสมุดจะจัดเก็บถาวรไว้ ซึ่งทำให้ยังคงให้บริการเนื้อหาต่อไปได้ แม้ว่าหมดอายุสมาชิกแล้วก็ตาม เนื่องจากล็อคคิส เป็นระบบที่รวบรวมเนื้อหาใหม่อย่างช้า ๆ จึงเหมาะสำหรับการเก็บถาวรของเนื่อหาที่คงที่ (static) ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์หลักของล็อคคิส คือ การสงวนรักษาการเข้าถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก เนื้อหาของวารสารจะถูกเพิ่มเิติมเข้ามาตามคาบที่แน่นอน (regular intervals) ตัวต้นฉบับจะถูกแยกเก็บรักษาไว้ แทนการสร้างฉบับสำรอง (back-up copy) เพื่อให้มั่นใจในความเชื่อถือได้ของเนื้อหา และเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะยังคงมีอยู่ตลอดไปโดยมีการเก็บสำเนาไว้ถึงประมาณ 6 ชุด

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa