»
S
I
D
E
B
A
R
«
เทคโนโลยี “รากฟันเทียม”
Oct 13th, 2009 by supaporn 459 views

ปัจจุบันประเทศไทยมีการทำทันตกรรมรากฟันเทียมประมาณ 7,000 ชิ้นงานต่อปี คิดเป็นมูลค่าการนำเข้ากว่า 105,000,000 บาทต่อปี เป็นเทคโนโลยีที่นำเข้าทั้งหมด
รากฟันเทียมที่ทีมวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้พัฒนาวัสดุโลหะประเภทไทเทเนียมในการผลิต เนื่องจากเป็นวัสดุที่เซลล์กระดูกของมนุษย์ สามารถยึดเกาะในพื้นผิววัสดุได้ดีโดยไม่มีการปฏิเสธของร่างกายและเป็นที่นิยมทางการแพทย์ รวมทั้งทำให้ความเค้นที่เกิดขึ้นบนกระดูกที่ติดกับตัวฝังยึดมีค่าลดลง และจากงานวิจัยนี้ สามารถนำไปใช้งานเป็นหมุดหรือเสาหลักในชุดหูเทียมเอ็นระหว่างข้อต่อเข่า หรือข้อศอก เป็นต้น เป็นการทดแทนอวัยวะส่วนที่ขาดหายไปให้สามารถกลับมาทำหน้าที่ได้เหมือนเดิม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์เทคโนโลยีรากฟันเทียมแบบ “ตัวยึดฝังในกระดูกแบบเกลียวใน” เลขที่คำขอ 0601002048 และได้ขยายผลในเชิงพาณิชย์สิทธิเทคโนโลยีรากฟันเทียมสู่ภาคอุตสาหกรรมด้วยการอนุญาตให้บริษัท พัฒนาวิทย์ จำกัด ผู้ประกอบการรายแรกผลิตและจำหน่ายเทคโนโลยีรากฟันเทียมดังกล่าว

Share
อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยแบบสามส่วน
Oct 4th, 2009 by supaporn 418 views

ข้อมูลจากแพทย์พบว่า การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บผิดวิธีโดยเฉพาะผู้บาดเจ็บที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอัมพาต แพทย์ไม่สามารถผ่าตัดแก้ไขส่วนสำคัญ เช่น เส้นประสาทที่สันหลังได้ จึงทำให้มีหลายกรณีที่ไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติหลังจากที่ได้รับการรักษา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการเคลื่อนย้ายคนเจ็บที่ถูกวิธี

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa