»
S
I
D
E
B
A
R
«
Graphene Composite วัสดุมหัศจรรย์
Sep 21st, 2012 by wanutwira 196 views

Graphene Composite คือวัสดุมหัศจรรย์ ที่มีความแข็งแรงกว่าเหล็กถึง 200 เท่า และสามารถนำไฟฟ้าได้ดีกว่าทองแดง อีกทั้งยังโปร่งแสงอีกด้วย จากคุณสมบัติดังกล่าว เมื่อนำกราฟีนมาผสมกับวัสดุอื่นๆ เพื่อเป็นวัสดุผสมที่เรียกว่า Composite จะได้วัสดุที่มีความแข็งแรงมากที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยมีมา อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ อย่างมากมาย เช่น การนำมาผลิตเป็นวัสดุกระจายความร้อนในอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่)

Share
มหัศจรรย์วัสดุคอมโพสิตกราฟีน
Aug 23rd, 2012 by pensiri 308 views

ทำความรู้จักกับวัสดุมหัศจรรย์ล่าสุดในชื่อ Graphene ที่มนุษย์ค้นพบ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายมหาศาล

กราฟีน หรือ Graphene ชื่อนี้ในหลายปีที่ผ่านมา ล่าสุดหลายคนคงเคยได้ยินผ่านหูว่าเป็นวัสดุมหัศจรรย์ล่าสุดที่มนุษย์ค้นพบ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายมหาศาล

Read the rest of this entry »

Share
ถุงเครื่องปรุงกินได้ พัฒนาฟิล์มเจลาตินหนังปลา
Aug 8th, 2012 by wanutwira 152 views

งานมหกรรมวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดตัวถุงชนิดละลายน้ำสำหรับบรรจุน้ำมันและผงปรุงรสที่สามารถบริโภคได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยระดับปริญญาเอกของ นายภควรรษ ทองนวลจันทร์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหา วิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้การสนับสนุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. ภายใต้โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว.

Read the rest of this entry »

Share
เทคโนโลยีนาโนและวิตามินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
Oct 21st, 2010 by wilailuck 59 views

ปัจจุบันกฎข้อบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพกำลังเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ  เนื่องจากผลิตภัณฑ์บางชนิดถูกผลิตขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีนาโนซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนทางเคมีมากยิ่งขึ้น ปัญหาหลัก ๆ ที่ต้องได้รับการแก้ไขมี 3 ประการ
ประการแรก ได้แก่ การที่องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ ไม่สามารถระบุได้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดใดมีวัสดุนาโนเป็นองค์ประกอบบ้าง ถ้าผู้ผลิตไม่แจ้งให้ทราบ
ประการที่สอง ถึงแม้ว่าองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ จะตระหนักถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีวัสดุนาโนเป็นส่วนประกอบ แต่กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ
ประการสุดท้าย องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ ยังขาดแหล่งข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่จะควบคุมด้านวัสดุนาโนในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอย่างมีประสิทธิภาพได้
ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำหนดให้ชัดเจนว่าผลิตภัฑณ์ชนิดใดบ้างที่จำเป็นต้องตรวจสอบด้านความปลอดภัยและควรใช้การตรวจสอบรูปแบบใด นอกจากนี้รัฐสภาสหรัฐฯ ควรจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอให้แก่องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ เพื่อใช้ในการกำหนดกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนควรมีมติเป็นตัวบทกฎหมายให้องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ มีอำนาจในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผลิตภัณฑ์

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/259—-12552

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa