»
S
I
D
E
B
A
R
«
บรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต
Jun 2nd, 2012 by pensiri 425 views

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ช่วยยืดอายุผลิตผลสด ไม่ให้เน่าเสียระหว่างการขนส่ง คงความสดยาวนานก่อนถึงมือผู้บริโภค

ผลผลิตทางการเกษตรยังคงเป็นสินค้าที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ ในฐานะสินค้าส่งออกอันดับต้นๆ ที่มีมูลค่าสูงถึง 2 หมื่นล้านบาทต่อปี หรืออาจเพิ่มขึ้นได้มากกว่านั้น หากผัก ผลไม้สด ไม่เน่าเสียไประหว่างขั้นตอนการขนส่งปัญหานี้เกิดจากความไม่ได้มาตรฐานของบรรจุภัณฑ์
Read the rest of this entry »

Share
การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเพื่อยืดอายุผลิตผลสด
Oct 26th, 2009 by supaporn 664 views

ผักและผลไม้สดที่เสื่อมสภาพง่าย สร้างความสูญเสียให้แก่เกษตรกร จึงทำให้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรักษาคุณภาพของผักและผลไม้สดหลังเก็บเกี่ยวให้คงความสดนานขึ้น Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa