»
S
I
D
E
B
A
R
«
สร้างสังคมดีด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
Jan 22nd, 2011 by satapon 40 views

“สร้างสังคมดีด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” หนึ่ง ในหัวข้อการจัดกิจกรรมเครือข่ายเพื่อการศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์และ สารสนเทศศาสตร์ ระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมกับฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใต้ชื่อ “ราชภัฏวิชาการครั้งที่ 7” ในหัวข้อ “ราชภัฏร่วมสร้างสังคมดี เทิดไท้บารมี 84 พรรษา” วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน เครือข่าย โดยเฉพาะภาคการศึกษาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการบริการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสารสนเทศ ตามแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีกับสำนักวิทยบริการฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa