»
S
I
D
E
B
A
R
«
ซอฟต์แวร์ช่วยวางแผนการผ่าตัดรากฟันเทียมเดนตี้แพลน (Dental Implant Planning Software:DentiPlan)
Apr 1st, 2012 by pensiri 134 views

ซอฟต์แวร์เดนตี้แพลนถูกพัฒนาขึ้น โดยจำลองข้อมูลรูปฟันแบบสามมิติจากการถ่ายภาพด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ซึ่งภาพที่ได้มีความถูกต้องและแม่นยำเสมือนจริงมากกว่าเครื่องถ่ายภาพรังสี
ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ป่วยจำนวนมากที่มีปัญหาสุภาพในช่องปาก ส่วนใหญ่มักเกิดจากโรคฟันผุและโรคเหงือก โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันไปทั้งหมดและต้องใส่ฟันเทียมทั้งปากหรือเกือบทั้งปาก การฝังรากเทียมนี้จะช่วยเป็นที่ยึดฟันเทียมให้ติดแน่น อันจะช่วยลดปัญหาสุขภาพในช่องปากและสามาถพูดและบดเคี้ยวอาหารได้

Read the rest of this entry »

Share
ทันตกรรมรากฟันเทียม (Dental Implant)
Nov 26th, 2010 by tipparat 157 views

ทันตกรรมรากฟันเทียมเป็นวิธีการในการทดแทนรากฟันจริงตามธรรมชาติด้วยรากฟันเทียม โดยทันตแพทย์จะทำการฝังรากฟันเทียมลงบนกระดูกรองรับฟัน เพื่อเป็นฐานที่มั่นคงแก่ฟันที่จะใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยไทเทเนียมเป็นวัสดุที่ถูกนำมาใช้ในการทำรากฟันเทียมมากที่สุด เนื่องจากได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นวัสดุที่เหมาะสมมากที่สุดในการนำมาเป็นรากฟันเทียม วัสดุใหม่ที่จะถูกนำมาใช้ทดแทนวัสดุเดิมควรจะได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่ามีคุณสมบัติที่ดีกว่า ระบบทันตกรรมรากฟันเทียมที่มีใช้ในปัจจุบันทั่วโลกมีทั้งหมดประมาณ 100 ระบบ ตลาดในยุโรปมีประมาณ 80-100 ระบบ โดยระบบเกือบทั้งหมดซึ่งมีใช้อยู่ในปัจจุบันจะให้อายุของการใช้งานรากฟันเทียมที่ยาวนาน มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการรักษาด้วยทันตกรรมรากฟันเทียม โดยมีช่วงขณะหนึ่งอัตราการเพิ่มขึ้นได้ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก เมื่อปีที่แล้วมีอัตราการเพิ่มขึ้นทั่วโลกถึง 20% ปัจจัยที่มีผลต่อผลการรักษามีอยู่ 4 หลักใหญ่ๆ คือ ผู้ป่วย ทันตแพทย์ วิธีการรักษา และวัสดุ โดยที่ทันตแพทย์และวิธีการรักษาเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุดและปัจจัยที่มีความสำคัญน้อยลงมาคือ วัสดุ ก่อนที่จะทำการรักษาโดยทันตกรรมรากฟันเทียมจะต้องถามผู้ป่วยเกี่ยวกับประวัติก่อนเสมอเป็นเรื่องสำคัญมากๆ ตัวอย่างเช่น มีผู้ป่วยด้วยไวรัสตับอักเสบชนิด C ซึ่งอยู่ในระหว่างรอการปลูกถ่ายตับได้รับการถอนฟันโดยที่ทันตแพทย์ลืมสอบถามเกี่ยวกับประวัติทำให้ต่อมาผู้ป่วยตายด้วยอาการเลือดออกอย่างรุนแรง ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องและผู้ป่วยที่สูบบุหรี่เป็นผู้ป่วยที่ไม่เหมาะสมที่จะทำทันตกรรมรากฟันเทียม ผู้ที่สูบบุหรี่จะมีอัตราการทำทันตกรรมรากฟันเทียมที่ล้มเหลวสูงกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ ในกรณีที่โครงสร้างของกระดูกรองรับฟันของผู้ป่วยมีความสมบรูณ์และแข็งแรงไม่เพียงพอต่อการทำทันตกรรมรากฟันเทียมทันตแพทย์จะแนะนำให้ทำการปลูกกระดูก (Bone grafting) ก่อนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด ปัจจุบันขั้นตอนการปลูกกระดูกมีความสำคัญมากขึ้นเนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีปริมาณกระดูกที่ไม่เพียงพอที่จะทำทันตกรรมรากฟันเทียม ที่ผ่านมาการปลูกกระดูกอาจจะเป็นเรื่องยากแต่ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาทำให้การปลูกกระดูกมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเพื่อให้ได้ขนาดและปริมาณตามที่ต้องการ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันช่วยให้การทำทันตกรรมรากฟันเทียมมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยช่วยลดระยะเวลาของการรักษาให้น้อยลง

เรียบเรียงจากการบรรยายพิเศษเรื่อง “Current Situation of Research and Development of Dental Implant and Bone Substitutes” โดย Professor Peter A. Reichart ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

Share
เทคโนโลยี “รากฟันเทียม”
Oct 13th, 2009 by supaporn 458 views

ปัจจุบันประเทศไทยมีการทำทันตกรรมรากฟันเทียมประมาณ 7,000 ชิ้นงานต่อปี คิดเป็นมูลค่าการนำเข้ากว่า 105,000,000 บาทต่อปี เป็นเทคโนโลยีที่นำเข้าทั้งหมด
รากฟันเทียมที่ทีมวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้พัฒนาวัสดุโลหะประเภทไทเทเนียมในการผลิต เนื่องจากเป็นวัสดุที่เซลล์กระดูกของมนุษย์ สามารถยึดเกาะในพื้นผิววัสดุได้ดีโดยไม่มีการปฏิเสธของร่างกายและเป็นที่นิยมทางการแพทย์ รวมทั้งทำให้ความเค้นที่เกิดขึ้นบนกระดูกที่ติดกับตัวฝังยึดมีค่าลดลง และจากงานวิจัยนี้ สามารถนำไปใช้งานเป็นหมุดหรือเสาหลักในชุดหูเทียมเอ็นระหว่างข้อต่อเข่า หรือข้อศอก เป็นต้น เป็นการทดแทนอวัยวะส่วนที่ขาดหายไปให้สามารถกลับมาทำหน้าที่ได้เหมือนเดิม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์เทคโนโลยีรากฟันเทียมแบบ “ตัวยึดฝังในกระดูกแบบเกลียวใน” เลขที่คำขอ 0601002048 และได้ขยายผลในเชิงพาณิชย์สิทธิเทคโนโลยีรากฟันเทียมสู่ภาคอุตสาหกรรมด้วยการอนุญาตให้บริษัท พัฒนาวิทย์ จำกัด ผู้ประกอบการรายแรกผลิตและจำหน่ายเทคโนโลยีรากฟันเทียมดังกล่าว

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa