»
S
I
D
E
B
A
R
«
โทรมาตรติดตามระดับน้ำอัตโนมัติในคลองรังสิตประยูรศักดิ์
Apr 14th, 2012 by supaporn 54 views

พัฒนาโดย: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) (สสนก.)

ในช่วงมหาอุทกภัยที่ผ่านมา สสนก. ได้ติดตั้งสถานีวัดระดับน้ำอัตโนมัติที่สะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณคลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำรายชั่วโมงในคลองรังสิตประยูรศักดิ์อย่างต่อเนื่อง และเป็นข้อมูลสนับสนุนการเตือนภัยทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://telein.haii.or.th/report/future.php

โทรมาตรติดตามระดับน้ำอัตโนมัติในคลองรังสิตประยูรศักดิ์

รายการอ้างอิง:

สำนัก งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
ระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้ำอัตโนมัติ
Apr 13th, 2012 by supaporn 77 views

ระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้ำอัตโนมัติและระบบส่งข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนภัยจากปริมาณน้ำฝน น้ำในเขื่อน และพายุ พัฒนาโดย: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
(องค์การมหาชน) (สสนก.)

เป็นระบบสำหรับตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้ำอัตโนมัติมีขนาดเล็ก ติดตั้งงา่ ย สามารถเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติผ่า่นระบบ GPRS และมีระบบแสดงผลข้อมูลในรูปแบบของ Internet GIS ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiweather.net รวมทั้งมีระบบส่งข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนภัย เมื่อตรวจพบข้อมูลที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดภัยจากปริมาณฝนที่ตกหนัก และเตือนภัยปริมาณน้ำในเขื่อน และพายุเพื่อแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง ได้แ้ก่ กรมชลประทาน กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรธรณี ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สำนักงานเทศบาล เมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ได้ทันที

ระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศ

รายการอ้างอิง:

สำนัก งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
เครื่องบินติดอุปกรณ์ถ่ายภาพระบบเรดาร์
Apr 13th, 2012 by supaporn 76 views

พัฒนาโดย: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JAXA)

สทอภ. และ JAXA ได้ร่วมมือกันส่งเครื่องบินติดอุปกรณ์ถ่า่ยภาพระบบเรดาร์ ขึ้นบินสำรวจความเสียหายในพื้นที่ทำท่วม 3 จังหวัด ได้แก่ จ.นครสวรรค์ ชัยนาท และอยุธยา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 โดยติดเรดาห์ไว้ที่ใต้ ท้องเครื่อง สามารถบันทึกภาพถ่ายทางอากาศด้วยความละเอียดสูงได้อย่างแม่นยำ และเมื่อผนวกกับภาพจากดาวเทียมธีออสและดาวเทียมดวงอื่นๆ ที่ สทอภ. รับสัญญาณจะช่วยให้การวิเคราะห์และประเมินพื้นที่เสียหายจากน้ำท่วมเป็นไป อย่างแม่นยำ โดย สทอภ. ได้เผยแพร่ภาพถ่ายจากดาวเทียม แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยในการเกิดน้ำทว่ มฉับพลัน ของ 13 เขตในกรุงเทพมหานคร
ได้แก่ หนองค้างพลู ทุ่งสองห้อง สายไหม คลองถนน อนุสาวรีย์ จระเข้บัว ลาดพร้าว คลองกุ่ม คลองจั่น หัวหมาก สะพานสูง คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง และบริเวณปริมณฑล ได้แก่ จ.นนทบุรี จ.นครปฐม จ.สมุทรปราการ และจ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม และหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรที่มีน้ำท่วมขัง รวมทั้งติดตามข่าวสถานการณ์น้ำท่วม และระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน ตลอดจนเตรียมย้ายที่อยู่ชั่วคราว

เครื่องบินติดอุปกรณ์ถ่ายภาพระบบเรดาร์

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
Flood Sign และ Flood Sign Application on Mobile Phone
Apr 13th, 2012 by supaporn 125 views

พัฒนาโดย: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สวทช.

เป็น เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานระดับคราบน้ำท่วมสูงสุดสำหรับอุทกภัยปี 2554 หลักการที่ใช้ในการพัฒนาคือเพื่อส่งเสริมการใช้Crowd Sourcing (แหล่งข้อมูลจากประชาชน) ในการช่วยรายงาน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภัย พิบัติ เพื่อให้ข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่และมีความทันสมัยหรือเป็นปัจจุบันมากที่ สุด และเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลระดับคราบน้ำท่วมและนำไปทำการวิจัยต่อยอด เช่นการพัฒนากระบวนการประมาณค่าในช่วงที่ไม่มีผู้รายงานข้อมูลเข้ามา (interpo-lation) และการนำเสนอสถานการณน้ำท่วมจริงที่ประชาชนสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย โดยแสดงความสูง-ต่ำของระดับน้ำเชิงพื้นที่

Flood sign และ Flood sign application on mobile phone

รายการอ้างอิง:

สำนัก งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
จ่าเฉยอัจฉริยะ
Apr 13th, 2012 by supaporn 39 views

พัฒนาโดย: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และบริษัทเมเจอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด

จ่าเฉยอัจฉริยะ

จ่าเฉย คือ หุ่นจำลองตำรวจที่ติดตั้งเทคโนโลยี sensor อยู่ตามตัวเพื่อใช้ในการตรวจจับความเร็วของรถที่วิ่งผ่าน และตรวจการแซงทับเส้นขาว (จุดห้ามจอด หรือคอสะพาน) อย่างไรก็ดี เพื่อตอบสนองต่อการรับมืออุทกภัยที่เกิดขึ้น ได้มีการพัฒนาการตรวจสอบระดับน้ำบนพื้นถนนเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถรายงานสถานภาพน้ำท่วมบนพื้นถนนได้ตามความเป็นจริง โดยใช้การประมวลภาพน้ำบนพื้นถนนเทียบกับถนนปกติ ทำใหผู้ใช้ถนนสามารถตรวจสอบข้อมูลว่า สามารถที่จะวิ่งผ่านถนนดังกล่าวได้หรือไม่

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa