»
S
I
D
E
B
A
R
«
เรื่องเก่า…แต่สีสันใหม่ “QR Code” สร้างอย่างไรให้น่าสนใจและช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น
Sep 5th, 2012 by wanutwira 334 views

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

“QR Code” หรือ “บาร์โคด 2 มิติ” หรือ “2D Barcode” (2 Dimension Barcode)เป็นรูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยีรหัสแท่ง (Barcode technology) ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยีรหัสแท่งแบบเดิม หรือบาร์โคด 1 มิติ (1 Dimension Barcode) โดยออกแบบให้บรรจุได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ทำให้สามารถบรรจุข้อมูลมากได้ประมาณ 4,000 ตัวอักษร สำหรับข้อมูลที่บรรจุลงใน QR Code นั้นสามารถใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษได้ เช่น ภาษาญี่ปุ่น จีน หรือเกาหลี เป็นต้น และนอกจากนี้ บาร์โคด 2 มิติสามารถถอดรหัสได้แม้ภาพบาร์โค้ดบางส่วนมีการเสียหาย อุปกรณ์ที่ใช้อ่านและถอดรหัสบาร์โคด 2 มิติมีตั้งแต่เครื่องอ่านแบบซีซีดีหรือเครื่องอ่านแบบเลเซอร์เหมือนกับของบาร์โค้ด 1 มิติจนถึงโทรศัพท์มือถือแบบมีกล้องถ่ายรูปในตัวซึ่งติดตั้งโปรแกรมถอดรหัสไว้ ซึ่งในปัจจุบันได้มีกานนำ QR Code มาใช้กันอย่างแพร่หลายไว้ว่าจะในเรียนของการให้บริการทางการศึกษา ธุรกิจ และข้อมูลส่วนตัว เช่น งานจัดทำสื่อโฆษณาเคลื่อนไหว การประชาสัมพันธ์ข้อมูล หรือกิจกรรมของผลิตภัณฑ์และสินค้าต่างๆ ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ งานบริการตัวเล่มหนังสือในห้องสมุด การแนะนำข้อมูลของตนเอง อย่าง การจัดทำ Resume เพื่อใช้ในการสมัครงานได้อย่างน่าสนใจ

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa