»
S
I
D
E
B
A
R
«
“สามล้อ” ยานพาหนะท้องถิ่นของประเทศอาเซียน
Sep 4th, 2012 by wanutwira 8,058 views

หากกล่าวถึงยานพาหนะที่อยู่คู่กับคนเอเซียอย่างเราๆ มาช้านาน รับรองว่าบนสายทางของการเดินทาง หลากหลายพาหนะที่นำไปสู่จุดหมายต้องมีคนกล่าวถึง “สามล้อ” หรือชื่อเรียกอื่น เช่น สามล้อพ่วงข้าง สามล้อเครื่อง ซาเล้ง สามล้อแดง ตุ๊ก-ตุ๊ก สามล้อเครื่องยนต์ สกายแล็บ ฯลฯ รวมอยู่ในเหล่ายานพาหนะเป็นแน่ เพราะสามล้อนั้น เป็นอีกวิถีหนึ่งของการเดินทางของคนในยุคก่อน ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป ในปัจจุบันอาจจะมีหลงเหลือให้เดินบ้างประปราย แต่สายทางของสามล้อยังคงผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในประเทศอาเซียนหลายๆ ประเทศ นอกจากนี้ ปัจจุบันยังนำสามล้อมาประดิษฐ์เพื่อที่จะประยุกต์ให้เข้ากับวิชาชีพได้อย่างกลมกลืนอีกด้วย

Read the rest of this entry »

Share
รถสามล้อสิงห์ธำรงไทย
Oct 20th, 2009 by supaporn 703 views

รถสามล้อสิงห์ธำรงไทย ได้รับการพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยปรับปรุงเพื่อให้ใช้งานแทนสามล้อเครื่องสกายแล็ป ตั้งแต่การออกแบบโครงสร้าง chassis และกระบะบรรทุกด้วยการวิเคราะห์โดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ รวมถึงการปรับปรุงส่วนกลไกสำคัญต่างๆ เช่น รูปร่างโครงสร้าง chassis ระบบส่งกำลัง ระบบกันสะเทือน ระบบเบรก ระบบเกียร์ถอยหลัง ระบบเสถียรภาพขณะวิ่ง และการเพิ่มพื้นที่บรรทุกภาระสิ่งของหรือผู้โดยสาร ทำให้ได้รถที่มีทั้งสมรรถนะและรูปลักษณ์ทันสมัย

ผลงานวิจัยพัฒนาดังกล่าวเกิดจากนักวิจัยซึ่งประกอบด้วย ดร. สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ ผศ. ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ ผศ. สุวิทย์ บุณยวานิชกุล นายธนสาร อินทรกำธรชัย นายเสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล นายยศกร ประทุมวัลย์ นายปิยพงศ์ เปรมวรานนท์ นายสุธี โอฬารฤทธินันท์ และนายประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล ทั้งนี้ได้แบบคำขอสิทธิบัตรด้านการออกแบบ เลขที่ 098648 และ 098649 ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทำสัญญานุญาตใช้สิทธิ์ให้กับ บริษัท ธำรงไทย 2003 จำกัด

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa