»
S
I
D
E
B
A
R
«
2 ผลงาน NSC คว้ารางวัลชนะเลิศจากงานประชุมวิชาการเพื่อคนพิการ ณ ประเทศสิงคโปร์
Jul 26th, 2012 by Valaiporn Changkid 51 views

ผลงานจากโครงการ National Software Contest (NSC) จัดโดยเนคเทค ได้รับรางวัลชนะเลิศในเวทีระดับนานาชาติ iCREATe และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ ซึ่งปีนี้เป็นครั้งแรกที่แบ่งการแข่งขัน เป็น 2 สาขาและประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 2 สาขา คือ Inclusive Technology และ Inclusive Design

  • ผลงานที่ได้รับรางวัลในสาขา Inclusive Technology ได้แก่ ผลงาน “ระบบตอบสนองต่อสัญญาณกล้ามเนื้อด้วยเกมส์แอนิเมชันและการกระตุ้นกล้ามเนื้อ ด้วยสัญญาณไฟฟ้าเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรคอัมพาต” จาก มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศ Student Design Challenge 2012 ประเภท Inclusive Technology
  • ผลงานที่ได้รับรางวัลในสาขา Inclusive Design ได้แก่ ผลงาน “บ้านอัจฉริยะเพื่อผู้พิการ” จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ Student Design Challenge 2012 ประเภท Inclusive Design

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Share
ไม้ตรวจกระแสไฟรั่ว
Apr 14th, 2012 by supaporn 127 views

พัฒนาโดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หลักการทำงาน “ไม้วัดกระแสไฟฟ้ารั่ว” มีหลักการแบบง่ายๆ เหมือนกับการทำงานของ “ไขควงวัดกระแสไฟฟ้า” แต่ไขควงไม่เหมาะที่จะใช้ในน้ำ ต้องหาวัสดุที่มีความเหมาะสม ที่จะนำมาติดกับตัวต้านทานและหลอด ซึ่งเมื่อพบกระแสไฟรั่ว ไฟก็จะวิ่งจากข้า้งล่า่งขึ้นมาข้า้งบนผ่านหลอดไฟตัวต้านทานผ่านตัวเราลงดิน ถ้าหลอดไฟสว่างแสดงว่ามีไฟรั่ว

ไม้ตรวจกระแสไฟรั่ว

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
สุขาฉุกเฉินต้นแบบสีเขียว
Apr 13th, 2012 by supaporn 95 views

เป็นนวัตกรรมหนึ่งในกลุ่มที่ช่วยในการใช้ชีวิตประจำวันภายใต้ภาวะน้ำท่วม พัฒนาโดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ กรมป่าไม้

เป็นการศึกษาเรื่องการใช้ประโยชน์ และการเพิ่มมูลค่า่ไม้สวนป่า เช่น ไม้ยูคาลิปตัส โดยนำมาออกแบบและสร้างเป็นสุขาเคลื่อนที่ โดยส่วนประกอบของสุขาจะใช้ไม้สวนป่าที่มีขนาดเล็กนำไปผ่านการอัดน้ำยาและอบ แห้งแล้วเป็นวัสดุหลักในการประกอบสุขา ในส่วนของผนังใช้ไม้แผ่นที่ทำจากวัสดุทดแทนไม้มีน้ำหนักเบา นำมาต่อกันในลักษณะสำเร็จรูป (Knockdown) ทำให้ประหยัดเวลาในการก่อสร้าง และลดค่าใช้จ่าย ค่าขนส่ง การดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาง่าย และในส่วนของหลังคาห้องสุขาจะใช้แผงโซล่าเซลล์เพื่อเปลี่ยนพลังงาน แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า สำหรับให้แสงสว่าง ช่วยในการประหยัด พลังงาน และยังได้ออกแบบน้ำใช้ น้ำทิ้ง และการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบภายใต้ห้องสุขา

สุขาฉุกเฉินต้นแบบสีเขียว

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa