»
S
I
D
E
B
A
R
«
อนาคตต้อง ‘วิศวกรรถไฟฟ้า’
Jun 25th, 2012 by pensiri 204 views

วิศวกรรถไฟฟ้าหรือ วิศวกรขนส่งระบบราง ติดโผรายชื่อวิชาชีพแห่งอนาคตที่เข้าข่าย “เนื้อหอม” ต้อนรับการมาเยือนของโครงข่ายรถไฟฟ้ากลุ่มอาเซียน

วิศวกรรถไฟฟ้าหรือวิศวกรขนส่งระบบราง ติดโผรายชื่อวิชาชีพแห่งอนาคตที่เข้าข่าย “เนื้อหอม” โดยมีแรงหนุนจากโครงการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส 10 สายครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ รถไฟทางคู่ การมาของรถไฟความเร็วสูงจากจีนที่จะเชื่อมต่อถึงเชียงราย ขณะที่ไทยเราก็มีแผนจะสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ รวมถึงการเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคและประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน
Read the rest of this entry »

Share
ไบโอเมตริกยืนยันตัวบุคคล
May 28th, 2012 by pensiri 146 views

ไบโอเมตริก เป็นศาสตร์ทางด้านการตรวจวัดอัตลักษณ์ของบุคคล เพื่อระบุยืนยันตัวบุคคลจากลักษณะเฉพาะตัว เช่น ลายนิ้วมือ DNA

อาจารย์คณะวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลซิว-เสงี่ยม กาญจนจารี เพื่อผู้นำนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น  6,000,000 บาท เพี่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางด้านศาสตร์ไบโอเมตริกด้านการตรวจวัดอัตลักษณ์ของบุคคล เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
Read the rest of this entry »

Share
ข้าวขาวดอกมะลิทนน้ำท่วม
Apr 13th, 2012 by supaporn 110 views

เป็นนวัตกรรมในกลุ่มที่เกี่ยวกับอาหารและน้ำดื่ม  พัฒนาโดย: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
(ไบโอเทค) สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา

ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวสายพันธุ์ที่ทนอยู่ใต้น้ำได้ประมาณ 15-21 วัน โดยที่ต้นข้าวไม่ตาย ทนน้ำท่วมฉับพลันได้ทุกระยะของการเจริญเติบโต ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้เฉพาะนาปี เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาน้ำฝนในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมฉับพลันจุดเด่นของเทคโนโลยีการพัฒนาพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วมฉับพลัน คือ ช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญเสียผลผลิตอันเนื่องมาจากการเกิดอุทกภัยในแต่ละปี นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (เครื่องหมายพันธุกรรม) ในการปรับปรุงพันธุ์ดังกล่าว ยังช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคัดเลือก ลดระยะเวลาในการดำเนินการ อีกทั้งประหยัดงบประมาณโดยสามารถทดแทนการทดสอบในสภาพจริง

ข้าวขาวดอกมะลิทนน้ำท่วม

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
“เคยู-เทนซิโอมิเตอร์” ระบบเตือนภัยดินถล่ม
Apr 12th, 2012 by supaporn 74 views

พัฒนาโดย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และเครือข่ายนักวิจัยในต่างประเทศ
“เคยู-เทนซิโอมิเตอร์” ประกอบด้วยเซ็นเซอร์วัดแรงดันน้ำในดินและส่วนรับน้ำปลายดินเผา โดยใช้ความรู้ด้านปฐพีวิทยาวิเคราะห์พฤติกรรมของดินจากความชื้นและปริมาณน้ำในช่องว่า่งดิน ประยุกต์ ใช้กับการทำนายภัยพิบัติ เพราะเมื่อนำข้อมูลที่ได้ไปรวมกับข้อมูลทางธรณี ชนิดของดิน ปริมาณน้ำฝน และพืชคลุมดิน สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร ์ จะช่วยแจ้งเตือนในหมูบ้า้นเสี่ยงภัยดินโคลนถล่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีนี้ราคาถูกกว่าในท้องตลาด 50% จากราคาปัจจุบันอยู่ที่ 2 หมื่นบาทต่อจุดที่ต้องการวัด โดยใช้เซ็นเซอร์ที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนผ่า่นการสอบเทียบด้า้นความแม่นยำ
ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความมั่นใจ อีกทั้งใช้งานง่าย และมีความยืดหยุ่น หากต้องการปรับเปลี่ยนไปใช้ในงานที่มีรูปแบบเฉพาะ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาได้ง่ายกว่าเครื่องมือนำเข้า

เคยู-เทนซิโอมิเตอร์

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2553
Nov 30th, 2010 by wilailuck 56 views

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2553 ดังนี้

รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประเภทกลุ่ม โดย รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร หัวหน้าศูนย์พันธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และคณะจำนวน 21 ท่าน สร้างสรรค์ผลงานเทคโนโลยีการเพิ่มกลิ่นหอมมะลิ (2-acetyl-1-pyrroline) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมและข้าวเหนียว

รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ มีผู้ได้รับรางวัลสามท่าน ได้แก่

ผศ.ดร.โชติรัตน์ รัตนามหัทธนะ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานการใช้ไดนามิกไทม์วอร์ปปิง (DTW) ในการทำเหมืองข้อมูลอนุกรมเวลา โดยสร้างเทคโนโลยีขยายขอบเขตการใช้สมบัติของข้อมูลอนุกรมเวลาให้เป็นประโยชน์ในการเก็บข้อมูลจำนวนมาก ๆ ที่ปกติต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บค่อนข้างมาก ซึ่งจะลดขนาดของการเก็บข้อมูลลงอย่างมาก

ผศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ผลงานนาโนซิลเวอร์เคลย์และเทคนิคการขึ้นรูปเครื่องประดับเงินจากนาโนซิลเวอร์เคลย์ โดยนำนาโนซิลเวอร์เคลย์มีลักษณะเป็นก้อนดินน้ำมันจากโลหะเงินมาจัดทำเป็นเครื่องประดับเงินรูปแบบต่าง ๆ

ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลงานการสร้างเครื่อง Smart Doser เป็นเครื่องผสมสารน้ำ เช่น ยาและวิตามินสำหรับการเลี้ยงไก่ เป็นต้น

แหล่งที่มา: “รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2553″. Update 25, 277 (ต.ค.2553) : 121.

Share
ชีวินทรีย์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
Oct 18th, 2009 by supaporn 521 views

เกษตรกรมักใช้สารเคมีฉีดพ่นเพื่อกำจัดศัตรูพืช ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเกษตรกรและผู้บริโภค แท้จริงแล้ว ศัตรูพืชจะถูกควบคุมโดยธรรมชาติอยู่แล้ว การนำสิ่งมีชีวิต (หรือผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิต) ที่มีอยู่ในธรรมชาติเหล่านี้ มาเพาะเลี้ยง และนำกลับไปใช้ในการควบคุมศัตรูพืช เรียกว่า การใช้ชีวินทรีย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและปลอดภัย

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือไบโอเทค ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาด้านชีวินทรีย์เพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ให้กับ ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน จากมหาวิทยาลัยมหิดล ในการค้นหาจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่มีศักยภาพจากธรรมชาตินำมาเพาะเลี้ยง พัฒนาเป็นสูตรสำเร็จในลักษณะสูตรผง หรือน้ำ จนได้ มีสูตรผลิตภัณฑ์แบคทีเรียบีที (Bacillus thuringiensis) สายพันธุ์ a และ k สำหรับควบคุมหนอนศัตรูพืช ได้แก่ หนอนใยผัก หนอนคืบกะหล่ำ หนอนกระทู้หอม หนอนแปะใบส้ม และสูตรผลิตภัณฑ์แบคทีเรียบีที สายพันธุ์ i สำหรับควบคุมลูกน้ำยุง

นอกจากนี้ ไบโอเทค ยังได้สนับสนุน ดร. สืบศักดิ์ สนธิรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำรวจและรวบรวมเชื้อรา เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม รวมทั้งพัฒนาสูตรอาหารเทียมเลี้ยงเชื้อราที่เหมาะสม และได้ผลิตภัณฑ์เชื้อราเพซิลโลมัยซีสไลลาซินัส ที่สามารถเข้าทำลายไข่ไส้เดือนฝอยรากปมได้ดี

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa