»
S
I
D
E
B
A
R
«
การประชุมวิชาการ STKS ประจำปี 2555 (ตอนที่ 1)
Jul 5th, 2012 by Valaiporn Changkid 52 views

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 เป็นวันแรกของงานประชุมวิชาการ STKS ประจำปี 2555 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้อง Hall C โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ โดยมีหัวข้อหลักในการประชุมวิชาการฯ คือ “การบริหารความเสี่ยงสำหรับการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากสภาวะโลกร้อน :  มุมมองของห้องสมุด”

ช่วงแรกของการประชุมวิชาการฯ คือ พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานเครือข่าย 3 หน่วยงาน

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานเครือข่าย
ประกอบด้วย (จากซ้าย) ผศ.สิทธิชัย บุษหมั่น รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ นางสาวยุพิน จันทร์เจริญสิน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa