»
S
I
D
E
B
A
R
«
2 ผลงาน NSC คว้ารางวัลชนะเลิศจากงานประชุมวิชาการเพื่อคนพิการ ณ ประเทศสิงคโปร์
Jul 26th, 2012 by Valaiporn Changkid 49 views

ผลงานจากโครงการ National Software Contest (NSC) จัดโดยเนคเทค ได้รับรางวัลชนะเลิศในเวทีระดับนานาชาติ iCREATe และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ ซึ่งปีนี้เป็นครั้งแรกที่แบ่งการแข่งขัน เป็น 2 สาขาและประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 2 สาขา คือ Inclusive Technology และ Inclusive Design

 • ผลงานที่ได้รับรางวัลในสาขา Inclusive Technology ได้แก่ ผลงาน “ระบบตอบสนองต่อสัญญาณกล้ามเนื้อด้วยเกมส์แอนิเมชันและการกระตุ้นกล้ามเนื้อ ด้วยสัญญาณไฟฟ้าเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรคอัมพาต” จาก มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศ Student Design Challenge 2012 ประเภท Inclusive Technology
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลในสาขา Inclusive Design ได้แก่ ผลงาน “บ้านอัจฉริยะเพื่อผู้พิการ” จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ Student Design Challenge 2012 ประเภท Inclusive Design

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Share
ชุดทดสอบเชื้อโรคฉี่หนู
Apr 13th, 2012 by supaporn 130 views

พัฒนาโดย: ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)  มหาวิทยาลัยมหิดล และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชุดทดสอบเชื้อโรคฉี่หนูที่สามารถทดสอบได้โดยระยะเวลาอันสั้นในต้นทุนต่ำ อนุภาค พอลิเมอร์ขนาดนาโนเมตรสำหรับยึดตรึงโปรตีน แอนติบอดี และแอนติเจน จะมีการออกแบบและสังเคราะห์อนุภาคนาโน ที่มีโครงสร้างแบบ Core-shell เพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตเป็น ‘ชุดทดสอบเชื่อโรคฉี่หนูสำเร็จรูป’ สามารถสังเกตผลการทดสอบได้ด้วยตาเปล่าใช้ระยะเวลาสั้นกว่าวิธีเดิมซึ่งต้อง ใช้ระยะเวลามากกว่าหนึ่งวัน รวมถึงมีต้นทุนการผลิตต่ำและสามารถนำไปใช้ในการประยุกต์ใช้ตรวจวินิจฉัยโรคอื่นๆ ได้

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
บีเอส 1593 ฆ่าลูกน้ำยุงรำคาญ
Apr 13th, 2012 by supaporn 38 views

พัฒนาโดย: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล กรมควบคุมโรค และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

สารบีเอส 1593 เป็นน้ำเชื้อชีวภาพ ผลิตจากเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสสเฟียริคัส (Bacillus sphaericus) หรือบีเอสสายพันธุ์ 1593 (BS 1593) โดยจุลินทรีย์ชุดนี้ถูกเก็บในช่องแข็งนานกว่า 20 ปี เป็นเชื้อที่ได้รับการรับรองโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าปลอดภัย สารบีเอส สามารถฆ่าลูกน้ำยุงรำคาญตามน้ำท่วมขังได้ 95-100% ภายใน 1-2 วัน จากการทดสอบใช้ 8,000 ลิตรกับพื้นที่ 5,000 ไร่ ลูกน้ำที่กินผลึกแบคทีเรียเข้าไปจะตายภายใน 24 ชั่วโมง แต่ขั้นตอนผลิตต้องเข้มงวด ไม่ให้มีสารอื่นปนเปื้อน

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
รางวัลนวัตกรรมระดับชาติ ประจำปี 2553
Dec 1st, 2010 by wilailuck 79 views

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศและมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2553 เป็นปีที่หก โดยแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม และรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจซึ่งในปีนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้นแปดผลงาน จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดกว่า 131 ผลงาน ดังนี้
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม
รางวัลชนะเลิศได้แก่ ผลงาน แฮลเซี่ยน ข้อเข่าและขาเทียมแบบสี่จุดหมุน โดยบริษัทแฮลเซี่ยน เมทอล จำกัด  เป็นผลิตภัณฑ์ข้อเข่าและขาเทียมแบบมีจุดหมุนสี่ตำแหน่งเพื่อให้เหมือนกับเข่าของมนุษย์จริง ใช้ Needle Bearing ซึ่งมีความแข็งเพื่อลดการสึกหรอในชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวและมีความลื่นเพื่อลดแรงเสียดทาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ได้แก่ นมข้าวอะมิโนสำหรับทารกที่แพ้นมทุกชนิด โดยศูนย์รักษาทารกแพ้โปรตีนในนมวัวหน่วยโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง มีสองผลงานคือ มิตรผลโมเดล นวัตกรรมการจัดการไร่อ้อยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรรม จำกัด (กลุ่มน้ำตาลมิตรผล) และ Hospital OS ระบบบริหารงานโรงพยาบาลชุมชน โดยบริษัทโอเพน ซอร์ส เทคโนโลยี จำกัด

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ
รางวัลชนะเลิศได้แก่ TextPro กระดาษเพื่องานพิมพ์หนังสือแบบเรียน โดยบริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด โดยพัฒนากระบวนการฟอกเยื่อในกระบวนการผลิตให้ได้เยื่อที่มีความพิเศษ เมื่อนำไปผลิตเป็นหนังสือเรียนจะทำให้น้ำหนักเบาลงร้อยละ 21 มีค่าความสว่างที่เหมาะสม ถนอมสายตา ช่วยให้สุขภาพตาของนักเรียนไม่เสื่อมเร็ว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ได้แก่ เบเยอร์คูล ยูวี ชิลด์  สีสะท้อนความร้อนและรังสียูวี เพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร โดยบริษัทเบเยอร์ จำกัด
ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง มีสองผลงานคือ ระบบการผลิตกล้วยไม้ส่งออกทางเรือในห้องมืดปรับอากาศ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรออคิดส์ และ พลาสติกคอมพาวด์สำหรับการผลิตสายไฟเพื่อความปลอดภัย โดยบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
แหล่งที่มา: “รางวัลนวัตกรรมระดับชาติ ประจำปี 2553″. Update 25, 277 (ต.ค.2553) : 123.

Share
โปรแกรมช่วยวางแผนการจัดฟัน “CephSmile”
Oct 20th, 2009 by supaporn 583 views

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ประกอบด้วย ดร. จันทร์จิรา สินทนะโยธิน นายวิศรุต พลสิทธิ์ ดร. สุธี ผู้เจริญชนะชัย) และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ประกอบด้วย ท.พ. นายสุรชัย  เดชคุณากร ท.พ. วรรณา สุชาโต ท.พ. นิวัติ อนุวงศ์นุเคราะห์  และ ท.พ. ดร. พีรพงศ์ สันติวงศ์) ร่วมกันพัฒนาโปรแกรม CephSmile ช่วยวาดรอยของรูปร่างกะโหลกศีรษะใบหน้าด้านข้าง ทั้งที่ส่วนที่เป็นโครงสร้างกระดูก และเนื้อเยื่อ จากจุดสำคัญในแผ่นภาพรังสีเซฟาโลเมตริก ที่กำหนดโดยทันตแพทย์ นอกจากนี้ CephSmile ยังช่วยคำนวณค่าของมุมและระยะต่างๆ ที่เกิดขึ้น ที่มีความสำคัญและใช้วิเคราะห์โครงสร้างลักษณะใบหน้าด้านข้าง เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยวางแผนการจัดฟัน

โปรแกรม CephSmile ได้ประยุกต์ให้เหมาะสมกับรูปร่างและลักษณะศีรษะของคนไทย สามารถพิมพ์ บันทึก ข้อมูลต่างๆ ได้เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ ก่อนและหลังรักษาในโปรแกรมที่เรียกว่า Superimposition ได้มีการถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ให้กับบริษัท ไบโอเมท จำกัด

Share
ชีวินทรีย์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
Oct 18th, 2009 by supaporn 519 views

เกษตรกรมักใช้สารเคมีฉีดพ่นเพื่อกำจัดศัตรูพืช ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเกษตรกรและผู้บริโภค แท้จริงแล้ว ศัตรูพืชจะถูกควบคุมโดยธรรมชาติอยู่แล้ว การนำสิ่งมีชีวิต (หรือผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิต) ที่มีอยู่ในธรรมชาติเหล่านี้ มาเพาะเลี้ยง และนำกลับไปใช้ในการควบคุมศัตรูพืช เรียกว่า การใช้ชีวินทรีย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและปลอดภัย

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือไบโอเทค ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาด้านชีวินทรีย์เพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ให้กับ ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน จากมหาวิทยาลัยมหิดล ในการค้นหาจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่มีศักยภาพจากธรรมชาตินำมาเพาะเลี้ยง พัฒนาเป็นสูตรสำเร็จในลักษณะสูตรผง หรือน้ำ จนได้ มีสูตรผลิตภัณฑ์แบคทีเรียบีที (Bacillus thuringiensis) สายพันธุ์ a และ k สำหรับควบคุมหนอนศัตรูพืช ได้แก่ หนอนใยผัก หนอนคืบกะหล่ำ หนอนกระทู้หอม หนอนแปะใบส้ม และสูตรผลิตภัณฑ์แบคทีเรียบีที สายพันธุ์ i สำหรับควบคุมลูกน้ำยุง

นอกจากนี้ ไบโอเทค ยังได้สนับสนุน ดร. สืบศักดิ์ สนธิรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำรวจและรวบรวมเชื้อรา เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม รวมทั้งพัฒนาสูตรอาหารเทียมเลี้ยงเชื้อราที่เหมาะสม และได้ผลิตภัณฑ์เชื้อราเพซิลโลมัยซีสไลลาซินัส ที่สามารถเข้าทำลายไข่ไส้เดือนฝอยรากปมได้ดี

Share
รวมลิงก์ผลงาน Cybertools for Research
Aug 10th, 2009 by Courseware2u 282 views

รวมลิงก์ผลงานเว็บไซต์นักศึกษาวิชา CyberTools for Research

 1. http://woratanti.wordpress.com/
 2. http://noichutima2009.wordpress.com/
 3. http://ctxm.wordpress.com/
 4. http://numob.wordpress.com/
 5. http://nattabiochem.wordpress.com/
 6. http://ruethaithip.wordpress.com/
 7. http://jadzuka.wordpress.com/
 8. http://entomologytropical.wordpress.com/
 9. http://denguedenv.wordpress.com
 10. http://linguistmona.wordpress.com/
 11. http://cutebeeboy.wordpress.com/
 12. http://endophytes.wordpress.com
 13. http://popvet67.wordpress.com/
 14. http://mupathobiology1.wordpress.com/
 15. http://denguemu.wordpress.com/
 16. http://bumbumzz.wordpress.com/
 17. http://jittanun.wordpress.com/
 18. http://thailandtcell.wordpress.com/
 19. http://koiforcybertools.wordpress.com/
 20. http://paranee16.wordpress.com/
 21. http://oainform.wordpress.com/
 22. http://anne33.wordpress.com/
 23. https://najjapak.wordpress.com/
 24. http://dnacloning.wordpress.com/
 25. http://sumrandee.wordpress.com/
 26. http://scrubtyphus.wordpress.com/
 27. http://influenzaflu.wordpress.com/
 28. http://wwantanee.wordpress.com/
 29. http://chusana.wordpress.com/
 30. http://pachrhiha.wordpress.com/
 31. http://happysandy.wordpress.com/
 32. http://ykameelah.wordpress.com/
 33. http://vinculin.wordpress.com/
 34. http://wuttichote.wordpress.com/
 35. http://ratthapong.wordpress.com/
 36. http://ccasiim.wordpress.com
 37. http://michittra.wordpress.com/
 38. http://biostatistics2009.wordpress.com/
 39. http://lets2me2me.wordpress.com/
 40. http://rollybpop.wordpress.com/
 41. http://tipsukhon.wordpress.com/
 42. http://rainykitty.wordpress.com/
 43. http://nchalaow.wordpress.com/
 44. http://sontayavet.wordpress.com/
 45. http://cwachi.wordpress.com/
 46. http://pearforcybertools.wordpress.com/
 47. http://kulwadee.wordpress.com/
 48. http://bjirapicha.wordpress.com/
 49. http://ornumabiochem.wordpress.com/
 50. http://kookwordpress.wordpress.com/
 51. http://ptneuroclub.wordpress.com/
 52. http://thitp223.wordpress.com/
 53. http://benjawanbo.wordpress.com
Share
ชา่ว Blogger ห้องสมุดอย่าพลาด LibCamp ครั้งที่ 2
Aug 3rd, 2009 by Courseware2u 282 views

ชา่ว Blogger ห้องสมุดทุกท่านอย่าพลาดงาน LibCamp ครั้งที่ 2 หรือโครงการสัมมนาเครือข่ายบรรณารักษ์ยุคใหม่ ครั้งที่ 2  วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

libcamp2-sponsor

Share
สัมมนาวิชาการ การสร้างคลังความรู้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
Aug 3rd, 2009 by Courseware2u 612 views

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมด้วยศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมจัดงานสัมมนาิวิชาการ การสร้างคลังความรู้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ วันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2552 ณ  ห้องโถงชั้น 1  อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  จ.นครปฐม เวลา 08.00 – 17.00 น.

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa