»
S
I
D
E
B
A
R
«
สบู่ถ่านไม้ไผ่
Jul 15th, 2012 by pensiri 150 views

วัตถุดิบใกล้ตัวล้วนมีประโยชน์ เพียงเรากล้าจะทำ เหมือนสบู่ไม้ไผ่ที่ฟังดูเหมือนไม่น่าเชื่อแต่มีอยู่จริง

ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลความงามได้ถูกคิดค้นสูตรโดยคนไทย กำลังได้รับความนิยมในท้องตลาด เนื่องจากคนไทยหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพมากขึ้น เพราะว่า สารเคมีที่ตกค้างในผลิตภัณฑ์ สร้างปัญหาและทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา “สบู่ถ่านไม้ไผ่” 1 ผลิตภัณฑ์ ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น จากวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
Read the rest of this entry »

Share
เครื่องบรรจุทรายรุ่นที่ 2
Apr 13th, 2012 by supaporn 118 views

เป็นนวัตกรรมในกลุ่มที่เกี่ยวกับการเตรียมรับน้ำท่วมและจัดการกับน้ำท่วม ขัง พัฒนาโดย: ทีมวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร. ธัญบุรี)

มทร. ธัญบุรีคิดเครื่องบรรจุทรายรุ่น 2 ซึ่งบรรจุได้ไวกว่าเดิม 2 เท่าโดยสามารถกรอกทรายได้ 14 ถุงต่อนาที จากรุ่นแรกที่ทำงานได้7 ถุงต่อนาที โดยอาศัยแรงงานคนเพียงแค่ 2 คน โดยตัวเครื่องบรรจุ
ทรายประกอบด้วยสอง ส่วนคือ ส่วนสายพานลำเลียงทำจากยางยาว 2 เมตร ปรับความเร็วด้วยการควบคุมมอเตอร์ขับขนาด 1 แรงม้า สามารถลำเลียงทรายได้ในอัตรา 60-140 กิโลกรัมต่อ 1 นาที และ     ส่วนควบคุมการบรรจุตัวเครื่องทรงกระบอกทำจากเหล็ก ด้า้นในมีชุดกวาดป้องกันทรายติด ที่น้ำหนัก 17-20 กิโลกรัมต่อ ถุง สามารถบรรจุได  7-14 ถุงตอ่ นาที ยิ่งกว่า่นั้นยังสามารถผลิตได่ต่อเนื่องทำให ้
ผลิตได้ทันต่อความต้องการ สามารถบรรจุได้ทั้งทรายเปียกและทรายแห้ง นอกจากนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกในสภาพพื้นที่ที่ไม่อำนวยในการใช้ไฟฟ้า เครื่องนี้ยังมีระบบผลิตไฟฟ้าด้วยตนเอง จากชุดผลิตไฟฟา้ เครื่องยนต์เ์บนซิน ทำให้สามารถย้า้ยไปทำงานได้ทุกที่แม้ไฟฟ้าดับหรือไม่มีระบบไฟฟ้า หากคิดที่ความเร็วสูงสุด 7 ถุงต่อนาทีสามารถผลิตทรายบรรจุกระสอบได้ 420 ถุงต่อชั่วโมง เปรียบเทียบ กับการผลิตของคนที่ 2 ถุงต่อนาที ใช้เวลา 1 ชั่วโมงไม่หยุดพัก ผลิตทรายบรรจุกระสอบได้ 120 ถุง พบว่าเครื่องผลิตได้มากกว่า 3.5 เท่า

เครื่องบรรจุทรายรุ่นที่ 2

รายการอ้างอิง:

สำนัก งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa