»
S
I
D
E
B
A
R
«
4 ภาคีส่งหุ่นยนต์แก้วิกฤติน้ำ
Jul 6th, 2012 by pensiri 81 views

ก.วิทย์ ผนึก 3 มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลน้ำ ส่งเรือติดหุ่นยนต์วัดความตื้นเขินลำคลอง เพิ่มหุ่นยนต์เฝ้าประตูน้ำ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผนึก 3 มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลน้ำ ส่งเรือติดหุ่นยนต์วัดความตื้นเขินลำคลอง เพิ่มหุ่นยนต์เฝ้าประตูน้ำ พร้อมยานบินอเนกประสงค์ถ่ายภาพทางอากาศเสริมดาวเทียม
Read the rest of this entry »

Share
4 ภาคีส่งหุ่นยนต์แก้วิกฤติน้ำ
Jun 24th, 2012 by pensiri 55 views

ก.วิทย์ ผนึก 3 มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลน้ำ ส่งเรือติดหุ่นยนต์วัดความตื้นเขินลำคลอง เพิ่มหุ่นยนต์เฝ้าประตูน้ำ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผนึก 3 มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลน้ำ ส่งเรือติดหุ่นยนต์วัดความตื้นเขินลำคลอง เพิ่มหุ่นยนต์เฝ้าประตูน้ำ พร้อมยานบินอเนกประสงค์ถ่ายภาพทางอากาศเสริมดาวเทียม
Read the rest of this entry »

Share
จุลินทรีย์ “พิชิตกลิ่นเหม็น” ดักอากาศอุตสาหกรรม
May 3rd, 2012 by suthiwan 139 views

ในงานประชุมนานาชาติ International Conference on Sustainable Environmental Technology หรือ ICSET 2012 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2555  มีการนำเสนอนวัตกรรมของคนไทยเกี่ยวกับการจัดอากาศเสีย เรื่อง “การกำจัดแอมโมเนียโดยใช้ระบบ Bio Filter” ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ในการจัดการกับอากาศเสียจากภาคอุตสาหกรรม

งานวิจัยนี้เป็นการทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( มจธ.) และบริษัทไบโอวิสท์ จำกัด ที่สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในการพัฒนาระบบบำบัดอากาศโดยใช้จุลินทรีย์หรือ Bio filter ขึ้นมาเพื่อใช้กำจัดแก๊สแอมโมเนียในอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การกำจัดแอมโมเนียในอากาศค่อนข้างยุ่งยาก แต่งานวิจัยชิ้นนี้ เลือกใช้ “จุลินทรีย์” ในการกำจัดแอมโมเนียที่ปะปนในอากาศ โดยให้จุลินทรีย์กินแอมโมเนียในอากาศให้หมดไป

Read the rest of this entry »

Share
มจธ.วิจัย“ดินไบโอ” ฮีโร่สิ่งแวดล้อม บล็อกสารพิษในดิน เก็บอาหารให้พืช
Apr 19th, 2012 by suthiwan 77 views

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทำการเกษตรมากเป็นอันดับที่ 48 ของโลก แต่ใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงเป็นอันดับ 5 ของโลก ซึ่งเป็นเหตุให้ผลิตผลมีการปนเปื้อนสารเคมีรวมถึงสารเคมีตกค้างในดินที่ใช้ในการเพาะปลูกพืช ทำให้ดินเสื่อมสภาพลงและมากที่สุดคือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่บางพื้นที่ของประ เทศไทยต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้งมากขึ้นเช่นนี้ โอกาสในการแพร่กระจายของสารเคมีในดิน และน้ำยิ่งเพิ่มมากขึ้น เป็นสิ่งที่ต้องการการป้องกัน และแก้ไขปัจ จุบันจึงมีหลายหน่วยงานให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว มีการนำเทคโนโลยีใหม่ เข้าจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นไม่เว้นแม้แต่ปัญหาดินเสื่อมโทรมจาการเกษตร ล่าสุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) คิดค้นนวัตกรรมในการกักเก็บสารพิษไว้ที่เดิม ในผลงาน “ดินไบโอ” เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะมีคุณ สมบัติสามารถบล็อกสารพิษไว้ในดินอีกทั้งยังสามารถกักเก็บธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการปลูกพืชได้อีกด้วย
Read the rest of this entry »

Share
ไม้ตรวจกระแสไฟรั่ว
Apr 14th, 2012 by supaporn 127 views

พัฒนาโดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หลักการทำงาน “ไม้วัดกระแสไฟฟ้ารั่ว” มีหลักการแบบง่ายๆ เหมือนกับการทำงานของ “ไขควงวัดกระแสไฟฟ้า” แต่ไขควงไม่เหมาะที่จะใช้ในน้ำ ต้องหาวัสดุที่มีความเหมาะสม ที่จะนำมาติดกับตัวต้านทานและหลอด ซึ่งเมื่อพบกระแสไฟรั่ว ไฟก็จะวิ่งจากข้า้งล่า่งขึ้นมาข้า้งบนผ่านหลอดไฟตัวต้านทานผ่านตัวเราลงดิน ถ้าหลอดไฟสว่างแสดงว่ามีไฟรั่ว

ไม้ตรวจกระแสไฟรั่ว

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa