»
S
I
D
E
B
A
R
«
การจัดทำระบบภูมิสารสนเทศ และการจัดตั้ง War Room เพื่อเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อสนับสนุนภาครัฐแก้ปัญหาอุทกภัย
Apr 14th, 2012 by supaporn 108 views

พัฒนาโดย: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) (สทอภ.)

ศูนย์ ปฏิบัติการโครงการจัดทำระบบภูมิสารสนเทศและข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อสนับสนุนศูนย์อำนวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม โดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมรายวัน โดยใช้ข้อมูลทั้งจากดาวเทียมระบบเรดาร์ (radar) ได้แก่ ดาวเทียม RADARSAT ซึ่งสามารถถ่ายทะลุเมฆได้ เพื่อการประเมินน้ำท่วมขังได้ทันเหตุการณ์ และดาวเทียมระบบเชิงคลื่นแสง (Optical) ที่มีรายละเอียดสูง เช่น ดาวเทียม THEOS, IKONOS, Quickbird, WorldView และ GeoEye เพื่อใช้ประเมินพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย ทั้งพื้นที่การเกษตรและผลกระทบในระดับครัวเรือน

รายการอ้างอิง:

สำนัก งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa