»
S
I
D
E
B
A
R
«
ภัยแร้งปี 2553 ก่อปัญหาใหญ่
Aug 19th, 2010 by waree 150 views

ภัยแล้งปี 2553 ก่อปัญหาใหญ่
ภาคเหนือ 12 จังหวัด จังหวดักำแพงเพรช เชียงราย ตาก น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิร์ นครสวรรค์ และพิจิต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี
ภาคตะวันออก 3 จังหวัด จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดจันทบุรี
ภาคกลาง 5 จังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณี และกาญจนบุรี
ภาคใต้ จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ต่ำกว่า 30% กระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัด แม่หลวง ถั่วคอหมอ แควน้อย ลำปาง ลำตะคอง น้ำอูน ห้วยกลอง น้ำพุง ทับเสลา คลองสีผัด และคลองท่าด่าน เมื่อน้ำน้อย ชาวบ้านเดือนร้อนขาดแคลน น้ำดื่มน้ำใช้ขาดแคลนต่อเนื่องไป ถึงภาคการเกษตร และอุตสาหกรรม

แหล่งที่มา : www.thaiwater.net

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa