»
S
I
D
E
B
A
R
«
ชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคโดยวิธีพีซีอาร์
Apr 16th, 2012 by pensiri 125 views

การตรวจวินิจฉัยโรคให้ได้ผลรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ จะมีบทบาทสำคัญในการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และเริ่มการรักษาที่ถูกต้องให้ได้เร็วที่สุดเพื่อตัดวงจรโรค เทคนิคพีซีอาร์ เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่ต้องการในหลอดทดลองเป็นแสนหรือล้านเท่าภายในเวลา 3–4 ชั่วโมง และถูกนำไปใช้ในการตรวจ วัณโรคเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขของโลก ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกรายงานว่า ในแต่ละปีมีผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มขึ้นประมาณ 8 ล้านคน ผู้ป่วยเสียชีวิตประมาณ 3 ล้านคน

Read the rest of this entry »

Share
เทคโนโลยีพีซีอาร์เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสในกุ้ง
Dec 5th, 2010 by pensiri 118 views

“กุ้งกุลาดำ” เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ทำรายได้สูงให้กับประเทศไทยมานับสิบปี ในปี พ.ศ. 2544 ประเทศไทยส่งออกกุ้งกุลาดำสูงถึง 255,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตามหลายปีที่ผ่านมา ศักยภาพของอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งกุลาดำลดลงเนื่องจากเกิดปัญหาการระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อไวรัส เช่น ไวรัสหัวเหลืองและไวรัสตัวแดงดวงขาว ทำให้กุ้งตายเป็นจำนวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว เกษตรกรไม่สามารถป้องกันและแก้ไขได้ทันท่วงที ส่งผลให้ปริมาณส่งออกกุ้งกุลาดำลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2548 การส่งออกกุ้งกุลาดำเหลือประมาณ 69,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 18,700 ล้านบาท โดยเกษตรกรส่วนใหญ่เปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งขาวแทน

Read the rest of this entry »

Share
การตรวจพยาธิใบไม้ในตับ
Nov 24th, 2010 by pensiri 246 views

โรคพยาธิใบไม้ในตับ เป็นปัญหาสำคัญของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยมีสาเหตุสำคัญจากการรับประทานปลาน้ำจืดในกลุ่มปลาตะเพียนแบบสุกๆ ดิบๆ เนื่องจากปลาในกลุ่มนี้เป็นแหล่งอาศัยของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับ และเป็นตัวกลางสำคัญในการถ่ายทอดพยาธิสู่คน การป้องกันการรับตัวอ่อนพยาธิเข้าสู่ร่างกายทำได้โดยการรับประทานอาหารปรุงสุก อย่างไรก็ตามยังมีประชาชนที่ปฏิบัติไม่ถูกสุขลักษณะอยู่จำนวนมาก โรคพยาธิใบไม้ตับยังเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี และอาการท่อน้ำดีอักเสบร่วมด้วยโรคนิ่วในถุงน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดขอนแก่นมีอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งท่อน้ำดีสูงที่สุดในโลก

Read the rest of this entry »

Share
ชุดตรวจโรคไวรัสในกุ้งด้วยเทคนิคพีซีอาร์ (PCR)
Oct 20th, 2009 by supaporn 869 views

การระบาดของเชื้อไวรัสในกุ้งกุลาดำส่งผลให้การผลิตกุ้งกุลาดำลดลง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดย ทีมนักวิจัยอันประกอบด้วย ศ.ดร.วิชัย บุญแสง ดร. วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และ ดร. นุสรา สิทธิดิลกรัตน์ ได้พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสกุ้งโดยเทคนิคพีซีอาร์ (Polymerase Chain Reaction : PCR) หรือปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสที่สามารถตรวจหาเชื้อไวรัส แม้ว่ามีไวรัสมีปริมาณน้อย ในขณะที่กุ้งยังไม่แสดงอาการของโรค Read the rest of this entry »

Share
ชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคโดยวิธีพีซีอาร์
Oct 12th, 2009 by supaporn 486 views

ในแต่ละปีผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มขึ้นประมาณ 8 ล้านคน ผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทยเป็นวัณโรคร้อยละ 30 ถึง 40 จึงควรต้องมีมาตรการที่ดีในการตรวจวินิจฉัย ป้องกันและรักษาวัณโรคให้ได้ผล ทีมนักวิจัย โดยมี รศ.ดร. อังคณา ฉายประเสริฐ (จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล) ได้พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคให้ได้ผลรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ เพราะจะมีบทบาทสำคัญในการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และเริ่มการรักษาที่ถูกต้องให้ได้เร็วที่สุดเพื่อตัดวงจรโรค เทคนิคพีซีอาร์ เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่ต้องการในหลอดทดลองเป็นแสนหรือล้านเท่าภายในเวลา 3-4 ชั่วโมง และถูกนำไปใช้ในการตรวจ

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa