»
S
I
D
E
B
A
R
«
พลาสมิดมีการพัฒนาให้มีคุณสมบัติพิเศษเหมาะกับงานพันธุวิศวกรรม
Sep 25th, 2012 by tipparat 47 views

พลาสมิดตามธรรมชาติที่แยกได้จากแบคทีเรียไม่เหมาะสมในการใช้เป็นดีเอ็นเอพาหะเนื่องจากมีตำแหน่งของการตัดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะมากกว่า 1 ตำแหน่งหรือไม่เหมาะสม ไม่มีลักษณะที่ใช้บอกว่าเซลล์ไหนมีพลาสมิดและไม่มีพลาสมิด มีขนาดใหญ่จนแยกออกจากเซลล์ได้ยาก ดังนั้นได้มีการพัฒนาพลาสมิดขึ้นมาใหม่ โดยทำการตัดต่อพลาสมิดที่แยกได้จากแบคทีเรีย ในระยะแรกได้มีการพัฒนาพลาสมิด pSC101 ต่อมาพัฒนาพลาสมิด pBR322 เพื่อแก้ข้อเสียของพลาสมิด pSC101 นอกจากพลาสมิด 2 ชนิดนี้มีการพัฒนาพลาสมิดขึ้นมามากมายเช่น พลาสมิด pUC ต่อมามีการพัฒนาพลาสมิด pUC ให้ผลิตดีเอ็นเอสายเดี่ยว นอกจากนี้มีการเติมส่วนของ promoter ไปข้างๆ บริเวณที่สอดใส่ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการเพื่อให้สังเคราะห์อาร์เอ็นเอและโปรตีนจากดีเอ็นเอดังกล่าวได้ในหลอดทดลอง ตัวอย่างพลาสมิดที่มีคุณสมบัติดังกล่าวคือ pGEM-3Zf(-) ปัจจุบันมีพลาสมิดมากมายในทางการค้า

ที่มา: สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. “เวกเตอร์” ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 77-105. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.

Share
การแยกพลาสมิดออกจากแบคทีเรียทำได้ง่ายและใช้อย่างมากในงานพันธุวิศวกรรม
Sep 17th, 2012 by tipparat 28 views

หลายคนคงรู้จักดีเอ็นเอเป็นอย่างดี มีดีเอ็นเอชนิดหนึ่งสร้างโดยแบคทีเรีย มีประโยชน์ใช้เป็นดีเอ็นเอพาหะในงานพันธุวิศวกรรมก็คือ พลาสมิด ดังนั้นการแยกพลาสมิดออกจากแบคทีเรียมีการพัฒนาให้ทำได้ง่าย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
Transformation ในความหมายของงานด้านพันธุวิศวกรรม
May 25th, 2012 by tipparat 147 views

คำๆ เดียวกันได้นำไปใช้ในหลายวงการเช่นเดียวกับคำว่า transformation โดยทั่วไปคนรู้จักคำนี้ในความหมายว่า การเปลี่ยนรูป การแปรรูป การแปลง แต่พอนำคำนี้ไปใช้ในงานด้านพันธุวิศวกรรม หลายคนอาจสงสัยว่ามีความหมายถึงอะไร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
พลาสมิด
Jun 21st, 2011 by tipparat 318 views

พลาสมิด เป็น DNA ที่อยู่นอกโครโมโซม พบได้ในแบคทีเรียหลายชนิด  มีขนาดตั้งแต่ไม่กี่พันคู่เบสจนถึงมากกว่าสองแสนคู่เบส มีโครงสร้างเป็นแบบที่เรียกว่า supercoiled คือเป็นวงแหวนเกลียวคู่ที่มีการพันกันในลักษณะเกลียวซ้อนเกลียว ส่วนใหญ่จะมียีนที่ทำให้แบคทีเรียมีคุณสมบัติพิเศษบางประการ เช่น ทำให้ผลิตยาปฏิชีวนะได้ ทำให้สามารถย่อยสลายโมเลกุลบางชนิดได้ พลาสมิดแต่ละชนิดจะมีวิธีการจำลองตัวที่แตกต่างกัน เช่น พลาสมิดบางชนิดมีวิธีการจำลองตัวที่ไม่ได้ขึ้นกับการจำลองตัวของโครโมโซม ทำให้มีหลายโมเลกุลในหนึ่งเซลล์เรียกว่าพลาสมิดแบบ relaxed ส่วนพลาสมิดบางชนิดมีวิธีการจำลองตัวภายใต้การควบคุมแบบเดียวกับโครโมโซม ทำให้มีพลาสมิดชนิดนี้เพียง 1 หรือ 2 โมเลกุลในเซลล์เรียกว่าพลาสมิดแบบ stringent พลาสมิดบางชนิดสามารถส่งถ่ายระหว่างเซลล์ได้โดยกระบวนการที่คล้ายกับการ conjugation เรียกว่าพลาสมิดแบบ conjugative ส่วนพลาสมิดบางชนิดที่ไม่สามารถส่งถ่ายระหว่างเซลล์ได้เรียกว่าพลาสมิดแบบ non conjugative พลาสมิดกลุ่มหลังนี้จะถูกส่งเข้าไปในเซลล์ที่ต้องการได้ในห้องปฏิบัติการ และพลาสมิดกลุ่มนี้ยังสามารถส่งถ่ายระหว่างเซลล์ได้ถ้าอยู่ในเซลล์เดียวกับพลาสมิดแบบ conjugative พลาสมิดแบบ relaxed มักมีขนาดเล็กและเป็นพลาสมิดแบบ non conjugative ส่วนพลาสมิดแบบ stringent มักมีขนาดใหญ่และเป็นพลาสมิดแบบ conjugative

แหล่งข้อมูล
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. (2536). เวคเตอร์. ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. (หน้า 85-110). กรุงเทพฯ : ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa