»
S
I
D
E
B
A
R
«
พุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้
Apr 25th, 2012 by suthiwan 42 views

พุทธชยันตี หมายถึง วันแห่งชัยชนะหรือวันเฉลิมฉลองการเกิดเป็นพระพุทธเจ้า 2,600 ปีที่ผ่านมาชนะเหล่าหมู่มาร  ในวันมาฆบูชาที่ผ่านมา (7 มีนาคม 2555) ก็ถือว่า เป็นวันมาฆบูชา ครบ 2,600 ปีด้วยเช่นกัน  ทั้งนี้ทางมหาเถรสมาคม (มส.)ให้มีการฉลองพุทธชยันตีตลอดปี ในขณะเดียวกัน ที่ประชุมวิสาขบูชาโลกก็ยังมอบหมายให้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงานวิสาขบูชาโลก ครบ 2,600 ปี พุทธชยันตีด้วย

นอกจากนี้ ปี 2555 ยังเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ที่ประชาชนชาวไทยจะได้ใช้โอกาสพุทธชยันตี ในการทำความดีถวายพระพุทธองค์และถวายเป็นพระราชกุศลต่อทั้ง 3 พระองค์ด้วย

รายการอ้างอิง : สำนักงานพระพุมธศาสนาแห่งชาติ. จัดใหญ่มาฆบูชา ฉลอง 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า. สืบค้นข้อมูลวันที่ 25 เมษายน 2555 จาก http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=5551:-2600-&catid=145:buddhajanti&Itemid=398

Share
ในหลวงทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ 84 ล้านบาท จัดตั้งมูลนิธิอุทกพัฒน์
Apr 23rd, 2012 by suthiwan 87 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเมตตาพระราชทานทุนทรัพย์ จำนวน 84 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งมูลนิธิอุทกพัฒน์ ขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมูลนิธิฯนั้น เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่จัดการงานด้านน้ำโดยเฉพาะ โดยแนวทางการทำงานจะเน้นการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่ทำงานด้านน้ำเป็นหลัก

ทั้งนี้ ทรงพระราชทานตราประจำมูลนิธิอุทกพัฒน์ ซึ่งทรงให้ใช้พระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายประจำมูลนิธิ  โดยชื่อของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (UtokapatFoundation Under The Royal Patronage of H.M.THE KING) นำมาจาก คำ 2 คำรวมกัน คือ “อุทก” แปลว่า “ น้ำ” ขณะที่ “พัฒน์” มาจากคำว่าพัฒนา มีความหมายว่า มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเรื่องน้ำ และถือเป็นมูลนิธิเกี่ยวกับน้ำมูลนิธิแรก ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธานมูลนิธิฯ และจะมีพิธีเปิดมูลนิธิขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 เมษายน 2555 นี้

ที่มา : Thai PBS NEWS . ” ดร.สุเมธ  เผยความคืบหน้าโครงการจัดตั้งมูลนิธิอุทกพัฒน์”. สืบค้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 จาก http://news.thaipbs.or.th/content/”ดร.สุเมธ” เผยความคืบหน้าโครงการจัดตั้งมูลนิธิอุทกพัฒน์

Share
พระบรมราโชวาท ร.5 และ ร.9 เพื่อเป็นหลักชัยในการประพฤติตนฯ
Jun 2nd, 2011 by titima 1,090 views

ขออัญเชิญพระบรมราโชวาท ร.5 และ ร.9 เพื่อเป็นหลักชัยในการประพฤติตนสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล และการจะเป็นข้าราชการที่ดีในอนาคต

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ได้ทรงมีพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่นักเรียนที่จะไปศึกษาในยุโรป ใน ค.ศ. 116 ความว่า “เราเรียนเพื่อจะเป็นคนไทยที่มีความรู้เสมอฝรั่ง เมืองไทยเวลานี้องการคนที่มีความรู้ที่จะรับราชการในหน้าที่ต่างๆ และประกอบการต่างๆ ทั่วไปเป็นอันมาก เพื่อให้การปกครองบ้านเมืองเป็นผลสำเร็จ แลให้ชาติเราเจริญด้วยทรัพย์สมบัติแลวิชาความรู้และการช่างที่ฟุ้งเฟืองแพร่หลายเสมอเหมือนชาติอื่นๆ”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) ได้ทรงมีพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2553 ความว่า “การทำความดีนั้น แม้จะไม่มีใครรู้เห็น แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพื่อให้ผลดีที่เกิดขึ้นยิ่งเพิ่มพูนและแผ่ขยายกว้างออกไป เป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงที่แท้แก่ตน แก่ส่วนรวม ตลอดถึงชาติบ้านเมืองพร้อมทุกส่วน ข้าราชการทุกคนจึงต้องตั้งใจให้หนักแน่นเที่ยงตรง ที่จะกระทำความดีทั้งในการประพฤติตนและการปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะเสียสละโดยไม่หวั่นไหวย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา หรือความลำบากเหนื่อยยาก”

คัดลอกจากเอกสารพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) ในการอบรมปฐมนิเทศก่อนเดินทาง (Pre-departure Orientation) ประจำปี 2554 สำหรับนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นักเรียนทุนรัฐบาล และนักเรียนทุนอื่นๆ วันที่ 29 พฤษภาคม 2554 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

Share
พระราชดำรัส เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ.ค. ๒๕๕๒
Dec 6th, 2009 by titima 467 views

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานแด่พระบรมวงศานุวงศ์ และคณะบุคคลที่เข้าเฝ้า เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ.ค. ๒๕๕๒ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง

“ขอขอบพระทัย และขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกัน มาให้พรวันเกิดด้วยถ้อยคำที่เลือกสรรมาจากใจจริงซึ่งปรารถนาดี มุ่งหมายให้ข้าพเจ้ามีความสุข ความสวัสดีโดยประการต่างๆ ไว้ซึ่งความสุข ความสวัสดีของข้าพเจ้าจะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญ มั่นคง เป็นปกติสุข ความเจริญ มั่นคงทั้งนั้นจะสำเร็จผลเป็นจริงใดได้ ก็ด้วยทุกคน ทุกฝ่ายในชาติ มุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำลัง ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด และด้วยความสุจริตจริงใจโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น จึงขอให้ท่านทั้งหลายในที่นี้ ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญอยู่ในสถาบันหลักของประเทศ และชาวไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า ทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่างแล้วตั้งจิต ตั้งใจให้เที่ยงตรง หนักแน่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมอันไพบูลย์ คือชาติ บ้านเมืองอันเป็นที่อยู่ ที่ทำกินของเรา มีความเจริญมั่นคงยั่งยืนไป  ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย และอำนวยสุข สิริสวัสดิวัฒนมงคล ให้สำเร็จผลขึ้นแก่กันทั่วหน้ากัน”

Share
ขบวนรถติดไฟเฉลิมฉลอง 5 ธันวา
Dec 5th, 2009 by Courseware2u 432 views

Share
รมว.วท. เยี่ยมชมบูธ STKS ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธ.ค. ๕๒
Dec 4th, 2009 by titima 603 views
20091203-hmk-day-1

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมว. วท. เยี่ยมชมบูธ STKS ในงาน "เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๒"

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมว. วท. ให้ความสนใจเยี่ยมชมบูธ “เศรษฐกิจพอเพียงด้วยไอซีที@สวทช.” ที่จัดโดย STKS เพื่อร่วมในงาน “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒” ณ ถ.ราชดำเนิน เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๕๒

Read the rest of this entry »

Share
อ่านงานเขียนเรื่องในหลวง
Dec 4th, 2009 by titima 772 views

ร่วมเรียนรู้แนวคิดปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อน้อมนำเป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิต โดย STKS ได้ประมวลพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส ที่ทรงพระราชทานเนื่องในพิธีต่างๆ ตลอดจนงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านเว็บไซต์อ่านงานเขียนเรื่องในหลวง http://www.stks.or.th/HMK ร่วมเจริญรอยตามพระยุคลบาทเพื่อเป็นของขวัญแด่ “พ่อ”
Read the rest of this entry »

Share
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลก
Oct 8th, 2009 by titima 481 views

ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเหนื่อยยากนานัปการ ทราบหรือไม่ว่าในช่วงเวลา 22 ปี ทรงพระราชดำเนินไปทรงเยือนทั้งในและต่างประเทศ เป็นระยะทางถึง 816,631.8 กม. และ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในช่วง 30 ปี  ถึง 369 ครั้ง
Read the rest of this entry »

Share
งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔
Oct 5th, 2009 by Courseware2u 325 views

นับเป็นโอกาสพิเศษของคนไทยทั้งประเทศและทั่วโลกได้ร่วมงานสำคัญในจิตใจของทุกคน คือ งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ ทั้งนี้รัฐบาลได้ประกาศชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ว่า “งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ (The Celebrations on the Auspicious Occasion of His Majesty the King’s 7th Cycle Birthday Anniversary 5th December 2011)” โดยมีกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๔

Share
หนังสือในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ
Dec 23rd, 2008 by supaporn 835 views

เนื่องในวาระที่พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกแห่งงานนี้ จำนวน ๖ เล่ม สำหรับเป็นส่วนพระราชทาน Read the rest of this entry »

Share
ท่องเที่ยวตามรอยพ่อของแผ่นดิน
Dec 12th, 2008 by titima 744 views

ปีใหม่ปีนี้หากใครกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับคนในครอบครัว แต่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดี… ขอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ทรงคุณค่า ที่จะทำให้เราซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงที่มีต่อพสกนิกรไทย ด้วยการท่องเทียวตามรอยพ่อของแผ่นดิน
Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa