»
S
I
D
E
B
A
R
«
การประชุมวิชาการประจำปี 2554 STKS (ตอนที่ 1)
Jul 21st, 2011 by Valaiporn Changkid 118 views

วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาว STKS ด้วยเป็นวันประชุมวิชาการ  STKS ประจำปี 2554 ภายใต้ในหัวข้อ Library Goes Green through ICT เพื่อช่วยสนับสนุนการลดโลกร้อนโดยเน้นวิธีการนำ ICT มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในห้องสมุด เช่นการจัดทำเอกสารดิจิทัลด้วยวิธีดิจิไทซ์ ในงานยังมีการบรรยาย การเสวนา รวมทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนมากกว่า 10 ท่าน ที่กรุณามาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของแต่ละหน่วยงานให้กับผู้เข้าร่วมงาน

ช่วงแรกของการประชุมวิชาการฯ เริ่มต้นด้วยพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับหน่วยงานที่มีความร่วมมือทางวิชาการ ในปี 2554 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนและร่วมมือการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของงานบริหารจัดการของห้องสมุด เช่น ซอฟต์แวร์เปิดสำหรับงานห้องสมุด

ภาพ : พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และหน่วยงานเครือข่าย
(จากซ้าย) ดร.วีระชัย ณ นคร อุปนายกสมาคม สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดร.ทวีศักดิ์ิิ  กออนันตกูล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผศ. สุวัฒนา สุกระ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Share
Thai – Laos Library Cooperation Development
Dec 10th, 2010 by supaporn 233 views

จากการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักหอสมุด เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียนจันทน์  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (STKS) ในการจัดโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดไทย-ลาว ครั้งที่ 1 เรื่อง มิติใหม่ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดไทย-ลาว (The New Dimension of Thai – Laos Library Cooperation Development) ระหว่างวันที่  6-7 ธันวาคม 2553 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นั้น เนื่องจากการบริหารห้องสมุดที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่จะช่วยเสริมและร่วมพัฒนาให้ห้องสมุดประสบความสำเร็จ Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa