»
S
I
D
E
B
A
R
«
ฝนตกบนดาวอังคาร
Sep 18th, 2012 by wanutwira 484 views

หลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้ส่งยานสำรวจไปสำรวจภาคพื้นดินของดาวอังคารไปเมื่อไม่นานมานี้แล้ว จากยานอวกาศตรวจการณ์ดาวอังคาร ที่อยู่ในวงโคจรรอบๆ ได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่พบว่า ฝนที่ตกบนดาวอังคารนั้น ตกลงมาเป็นน้ำแข็งแห้ง ซึ่งมีแห่งเดียวในสุริยจักรวาลของเรา

Read the rest of this entry »

Share
แผนภาพคาดการณ์ฝนล่วงหน้า 7 วัน
Apr 13th, 2012 by supaporn 135 views

พัฒนาโดย: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) (สสนก.)

งาน วิจัยและพัฒนาแบบจำลองลม (RAMS) และแบบจำลองสภาพอากาศ (WRF) สามารถคาดการณ์ฝนและสภาพอากาศล่วงหน้าได้ 7 วัน โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อสนับสนุนการเตือนภัยและการบริหารจัดการน้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จะมีการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเรื่องการคาดการณ์ระยะกลางและระยะยาว (7 เดือน) เพื่อระบุช่วงเวลาที่ฤดูกาลจะเปลี่ยน หรือฝนทิ้งช่วงได้ และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเพาะปลูก และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศต่อไป โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ประโยชน์จากแบบจำลองลมและแบบจำลองสภาพอากาศ ในการวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และเตือนภัย จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://live1.haii.or.th/wrf_image/index.php

แผนภาพคาดการณ์ฝนล่วงหน้า 7 วัน

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
ลูกเห็บ
Sep 3rd, 2011 by kusa 50 views

 ลูกเห็บ ก็คือก้อนน้ำแข็ง ที่เกิดจากกระแสอากาศที่รุนแรงในเมฆจะพาหยดน้ำฝนขึ้นไปแข็งตัวในระดับสูงเกิดเป็นก้อนน้ำแข็ง และก้อนน้ำแข็งเหล่านั้นก็จะถูกพอกตัวใหญ่ขึ้น จนในที่สุดก็จะตกลงมาเป็นลูกเห็บ  ลูกเห็บ มักเกิดขึ้นเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างรุนแรง Read the rest of this entry »

Share
Climate Extremes in Thailand
Mar 25th, 2011 by rungsima 53 views

การประชุมวิชาการประจำปี 2554  (NAC 2011)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2554 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
หัวข้อหลักเรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

การบรรยาย ในวันที่ 24 มีนาคม 2554 ช่วงบ่าย ในหัวข้อเรื่อง Facing Climate Change Impact with Science & Technology from Urban Flood to Forest Fire ขอนำเสนอผลสรุปการบรรยาย  คือ

หัวข้อที่ 2. Climate Extremes in Thailand : Past Records, Future Trends and their Implications
โดย ผศ. ดร. อำนาจ ชิดไธสง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การเปลี่ยแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยอย่างรุนแรง ผิดปกติ  ผู้บรรยายอ้างอิงข้อมูลจากงานวิจัยที่ได้รับทุนของ สกว. เป็นหลัก
Read the rest of this entry »

Share
การสงวนรักษาทรัพยากรห้องสมุด
Jan 1st, 2008 by supaporn 582 views

ได้อ่านบทความของ คุณจิราภรณ์ อรัณยะนาค เรื่องการสงวนรักษาทรัพยากรห้องสมุด กล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้ทรัพยากรของห้องสมุดเสื่อมสภาพออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ สาเหตุภายนอกและสาเหตุภายใน

  1. สาเหตุภายใน คือ กระบวนการขำรุดเสื่อมสภาพซึ่งเกิดจากตัววัสดุเอง เช่น สารเคมีบางชนิดที่ใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษ หรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทำให้กระดาษเสื่อมสภาพในระยะเวลาอันสั้น
  2. สาเหตุภายนอก คือ กระบวนการชำรุดเสื่อมสภาพซึ่งเกิดจากการกระทำของสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มนุษย์ อุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง ลม ฝน ฝุ่นละออง ก๊าซ นก หนู แมลง จุลินทรีย์ เป็นต้น
Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa