»
S
I
D
E
B
A
R
«
วัสดุปิดรักษาแผล Antibacterial Wound Gel
Sep 25th, 2012 by wanutwira 44 views

วัสดุปิดรักษาแผล Antibacterial Wound Gel มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย มีส่วนผสมหลักที่มาจากสารชีวภาพ ได้แก่ เกลือไคโตซาน ซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื่อแบคทีเรียและเจลของเหลวที่มาจากแผล เพื่อให้แผลมีสภาพความชื้นที่เหมาะสมต่อการหายของแผล แผลไม่แห้งแข็ง จากผลการทดสอบในระดับสัตว์ทดลองเพื่อดูระยะเวลาในการหายของบาดแผลของหนู โดยได้ทำการเปรียบเทียบกับวัสดุทงการค้าชนิด  Intrasite ซึ่งมีลักษณะเป็นเจลเหมือนกัน พบว่า antibacterial wound gel ช่วยกระตุ้นให้แผลหายได้ไวกว่าวัสดุทางการค้า Intrasite โดยแผลจะหายภายในเวลา 14 วัน ในขณะที่ intrasite ต้องใช้เวลาในการหายของแผล 20 วัน  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa