»
S
I
D
E
B
A
R
«
อดีตผู้อำนวยการใหญ่ NIH ย้ายเปลี่ยนงาน
Dec 28th, 2010 by rungsima 42 views

Zerhouni move

เป็นข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุด จากวารสารเนเจอร์   ฉบับ 17  ธันวาคม 2553   หมวดบุคคล
Elias Zerhouni อดีตผู้อำนวยการใหญ่ของ National of Health, NIH ของสหรัฐอเมริกา (มีรูปภาพแสดง) ที่ดำรงตำเหน่งในช่วงปี 2002 – 2008 จะเปลี่ยนย้ายงานไปทางด้าน วิจัยและพัฒนา ของบริษัทยายักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศสที่ชื่อ Sanofi-aventis ทีมีสำนักงานใหญ่ ณ กรุงปารีส
มีคำประกาศแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคมนี้

อ้างอิง จากคอลัมน์สรุปข่าว ช่วง 7 วัน  (Seven days : The News in  brief) วารสารเนเจอร์  ฉบับที่ 7327  ช่วงวันที่ 17 – 23 ธันวาคม  2553

Share
Applied ICT for Executive Librarians
Aug 14th, 2010 by supaporn 234 views

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัด STKS สัญจร ร่วมกับ ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในหัวข้อเรื่อง Applied ICT for Executive Librarians เพื่อแนะนำเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ พร้อมทั้งรับทราบทิศทาง แนวโน้ม สำหรับบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศในอนาคต เพราะฉะนั้น จึงได้เชิญผู้บริหารห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศเป็นกลุ่มเป้าหมายในการรับฟัง

หลักๆ ของงาน คือ การเชิญผู้บริหารจากห้องสมุดหลายแห่ง ได้แก่ ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผอ. ศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผอ.สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมเสวนาในฐานะผู้บริหาร ที่จะต้องมีการวางแผน มีมุมมอง มีทัศนคติ มีวิสัยทัศน์อย่างไร

ในช่วงของการเสวนาดังกล่าว ด้วยผู้บริหารแต่ละท่านมีประสบการณ์ในการบริหารงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ รวมกันแล้ว ร่วม ๑๐๐ ปี จึงมีผู้ร่วมฟัง กล่าวว่า เป็นการเรื่องเล่าร้อยปี ตอนแรกนึกว่า อายุของผู้ร่วมเสวนา กลับกลายเป็นว่า ถ้ารวมอายุ น่าจะเกิน ๑๐๐ ปี (เป็นงั้นไป) ผู้บริหารแต่ละท่านได้ร่วมเสวนา ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บางท่านก็ทำการบ้านและได้จากแหล่งเดียวกันอีกด้วย เช่น จาก 2010 top ten trends in academic libraries : a review of the current literature โดยเฉพาะ ผอ. สุวคนธ์ ได้ทำสไลด์สรุปเนื้อหาของบทความดังกล่าว ทำให้ผู้ฟังเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จะขอสรุปจากบทความ สไลด์ และเก็บตกจากการเสวนา รวมๆ ได้ดังนี้

Read the rest of this entry »

Share
เก็บตกจาก KM
Jun 1st, 2009 by supaporn 638 views

ช่วงนี้ได้เป็นผู้ต้อนรับผู้ที่สนใจการจัดการความรู้ มาศึกษาดูงานที่ ศวท. บ่อยๆ และได้มีโอกาสไปในฐานะผู้ติดตามและคอยพูดเสริมซึ่งกันและุกัน กับ อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ อยู่เนืองๆ  เลยมีข้อมูลที่เก็บตกจากการบรรยาย มานำมาบอกล่าวพอเป็นสังเขป Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa