»
S
I
D
E
B
A
R
«
รายการอ้างอิงออนไลน์ผู้ช่วยสำหรับทุกท่าน
Oct 4th, 2009 by Courseware2u 654 views

easy-biblogoปัญหาใหญ่ของนักเรียน นักศึกษา รวมถึงนักวิจัย นักวิชาการที่คุ้นเคยกับการเขียนผลงานวิชาการ ก็คงหนีไม่พ้นการทำรายกรอ้างอิงที่มีรูปแบบหลากหลาย ต่างกันไปตามประเภทของต้นแหล่งสื่อที่นำมาอ้างอิง แต่ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาเครื่องมือช่วย เช่น EasyBib นับเป็นเครื่องมือสร้างรายการอ้างอิงฉบับออนไลน์ ที่สามารถเลือกต้นแหล่งเอกสารและรูปแบบรายการอ้างอิงได้ทั้งที่เป็น APA, Chicago/Turabian และ MLA styles

Read the rest of this entry »

Share
บทบาทของห้องสมุดกับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยขององค์กร
Sep 18th, 2009 by pornpan 1,404 views

เป็นหนึ่งในหัวข้อการบรรยายในงานประชุมวิชาการประจำปี 2552 ศวท. วิทยากร โดย คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล นักเอกสารสารสนเทศ ชำนาญการ หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากหัวข้อบรรยายดังกล่าว วิทยากรขอปรับเปลี่ยนเป็น บทบาทของห้องสมุดกับการพัฒนาผลงานวิจัยขององค์กร ด้วยเหตุผลประการสำคัญคือ ห้องสมุดไม่ได้อยู่ในฐานะ หรือมีบทบาทหน้าที่ในการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย ใด ๆ ทั้งสิ้น จากประสบการณ์การทำงานในห้องสมุดมายาวนานและเกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะ ซึ่ง สกอ. ได้จัดกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยของไทย 9 แห่ง และมหาวิทยาลัยมหิดลรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้บทบาท / หน้าที่ของห้องสมุดแบบเดิม คือ จัดหาและให้บริการวารสารวิชาการ ฐานข้อมูลออนไลน์แก่นักวิจัย

Read the rest of this entry »

Share
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลงานวิชาการของครู
Sep 1st, 2009 by Courseware2u 452 views

การเลื่อนตำแหน่งของครู/อาจารย์หลายๆ ครั้งที่เลือกใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาเป็นสื่อประกอบการขอพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง จากที่ได้มีโอกาสให้คำแนะนำการพัฒนาสื่อหลายๆ ครั้ง รู้สึกว่า สื่อแต่ละชิ้นยังขาดองค์ประกอบสำคัญหลายประการ ตั้งแต่การอ้างอิงเนื้อหา/ภาพ ความเป็นรูปแบบเดียวกันของเนื้อหา เห็นได้ชัดเจนปุ่มคลิกแต่ละปุ่มที่วางแตกต่างกันในแต่ละสไลด์แต่ละเฟรม การใช้ฟอนต์ที่ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง นอกจากนี้ในส่วนผู้ตรวจประเมินสื่อ ก็มักจะให้ความสำคัญกับ Effect เร้าใจมากกว่าการให้คำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับสื่อ อันเนื่องจากสาเหตุที่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับไอที เลยเน้นตรวจเนื้อหาและ Effect มากกว่า

หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและใส่ใจกำหนดเอกสารแนะนำ คู่มือแนะแนวทางการพัฒนาสื่อที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพก็น่าจะดีนะครับ

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa