»
S
I
D
E
B
A
R
«
เทคนิคการตรวจไวรัสก่อโรคในกุ้งตัวใหม่ IMNV (Infectious Myonecrosis Virus)
Apr 3rd, 2012 by pensiri 124 views

เทคนิคการตรวจนี้เป็นประโยชน์สำหรับเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของโรคในบ่อเลี้ยง ช่วยลดระยะเวลาในการดำเนินงานและอัตรากรสูญเสียในเชิงอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายการตรวจต่อตวอย่างที่ถูกกว่า

IMNV (Infectious Myonecrosis Virus) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสอีกโรคหนึ่งที่มีการกล่าวขวัญกันในหมู่ผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้ง เนื่องด้วยพบว่ามีการระบาดเกิดขึ้นในบางประเทศแล้ว โรคนี้พบตรั้งแรกที่บราซิลในปี พ.ศ. 2545 ซึ่งครั้งนั้นทำให้กุ้งขาวที่เลี้ยงมีอัตราตายสูงถึงประมาณ 60-85% คิดเป็นผลผลิตที่สูญเสียไปประมาณ 20,000 ตัน จากนั้นพบมีการระบาดไปที่อินโดนีเซีย ในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายไม่น้อยเช่นกัน

สำหรับประเทศไทย มีรายงานอย่างไม่เป็นทางการพบการระบาดของโรค IMNV ที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง สตูล และสงขลา

อาการของโรคที่สังเกตได้ชัดคือ กล้ามเนื้อกุ้งจะขาวขุ่นและตาย หรืออาจพบลักษณะส่วนหางของกุ้งตาย (อัมพาต) หรืออาจมีอาการกล้ามเนื้อเป็นสีแดงเหมือนกุ้งต้มสุกแล้ว ทั้งยังสามารถเกิดได้กับกุ้งทุขนาด ตั้งแต่ในโรงเพาะฟัก และบ่อเลี้ยง

จุดเด่นเทคโนโลยี

 • เทคโนโลยีการตรวจไวรัส IMNV ด้วยเทคนิค LAMP ที่มีความสะดวก รวดเร้ว แม่นยำ เทียบเท่าเทคนิค NESTED PCR มากกว่า PCR 100-1000 เท่า)
 • เครื่องมือตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า แต่ใช้เวลาสั้นกว่าการตรวจสอบผลผลิตด้วยิวธี run gel eletrophoresis

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
เครื่องคั่วเมล็ดงา
Apr 2nd, 2012 by pensiri 347 views

สามารถให้ความร้อนแก่เมล็ดงาให้ได้ทั่วถึงทุกเมล็ดและสม่ำเสมอ สามารถใส่งาได้ครั้งละ 1 ถึง 5 กิโลกรัม และใช้เวลาในการคั่วประมาณ 30 นาที ขึ้นกับปริมาณงาถือเป็นการทุ่นแรงทุนเวลาและได้เมล็ดงาคั่วที่สุกสม่ำเสมอ งาไม่ไหม้

งาเป็นพืชที่มีขนาดเมล็ดเล็กมาก ในเมล็ดมีน้ำมันเป็นส่วนประกอบประมาณ 45-50 เปอร์เซ็นต์ นิยมนำมาคั่วก่อนนำไปรับประทานอาหาร เช่น งาตัด กระยาสารท เนยงา เป็นต้น เมื่อนำเมล็ดงาไปคั่ว มักพบปัญหาเมล็ดงาสุกไม่พร้อมกัน หรือเมล็ดงาไหม้ ทั้งนี้ขึ้นกับประสบการณ์ในการคั่ว โดยปกติ ในการคั่วจะใช้ไฟอ่อนๆ พลิหรือคนงาตลอดเวลา หากใช้แรงงานคนในการคั่วจะพบปัญหาเรื่องความเหมื่อยล้า คั่วได้ครั้งละไม่มาก หากคั่วโดยใช้ไฟแรงมักพบปัญหาเมล็ดงาบางส่วนสุก บางส่วนไม่สุก และบางส่วนไหม้ ดังนั้นการสร้างเครื่องคั่วก็เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นนี้ และลดเวลาในการคั่วในแต่ละครั้งลง อีกทั้งยังสามารถเพิ่มปริมาณการคั่วในแต่ละครั้งได้คราวละมากๆ อีกด้วย โดย สวทช. ได้ใช้ทุนสนับสนุนแก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาเครื่องคั่วงาจนเป็นผลสำเร็จ

จุดเด่นเทคโนโลยี

 • ใบกวน 2 ชุด คือใบกวนชุดบนและใบกวนชุดลา จะทำงานโดยใบกวนชุดบนจะทำหน้าที่เกลี่ยงาให้กระจายลงด้านล่างและด้านข้างของหม้อ ส่วนใบกวนชุดล่าง มีลักษณะ 4 แฉก จะทำหน้าที่พลิกงาที่กำลังคั่ว ทำให้เมล็ดงาสุดสม่ำเสมอ งาไม่ไหม้ สามารถปรับระดับใบกวนได้ตามปริมาณงา

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
กระดาษสากันน้ำและกระดาษสาทนไฟ
Apr 2nd, 2012 by pensiri 249 views

สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คุณภาพสูง สามารถใช้งานได้สะดวกด้วยการเพิ่มคุณสมบัติกันน้ำและทนไฟให้กระดาษสา เพิ่มช่องทางการตลาดในการส่งออกได้

กระดาษสาเป็นกระดาษพื้นเมืองของภาคเหนือที่ผลิตด้วยมือและมีความสวยงามเฉพาะตัว อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ทำรายได้ให้กับชุมชนโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ และนับวันจะมีการผลิตกระดาษสาในหลายท้องถิ่นมากขึ้น จึงเกิดเป็นแนวคิดการเพิ่มมูลค่าของกระดาษสาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากขึ้น ซึ่งเป็นที่มาของการพัฒนากระดาษสากันไฟและทนน้ำของภาควิชาเคมี คระวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่

จุดเด่นเทคโนโลยี

 • เป็นประดิษฐ์ที่ได้ผลิตภัณฑ์กระดาษสาทนไฟที่ไม่ลุกติดไฟ มีสำน้ำตาลอ่อน ไม่มีกลิ่น ผิวสัมผัสมีลักษณะหยาบ สามารถพับงอได้ และกระดาษสากันน้ำที่ต้านทานการดูดซึมน้ำได้สูงเพิ่มความทนทานในการใช้งานกระดาษสาจากปกติ โดยใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำกว่ากระบวนการอื่นๆมาก และสารที่ใช้เตรียมเป็นมิตรกสิ่งแวดล้อม

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
เครื่องตรวจวัดกลิ่น (E-nose)
Apr 2nd, 2012 by pensiri 258 views

อุปกรณ์ในการจดจำและแยกแยะกลิ่นเพื่อทดแทนการทำงานของมนุษย์หรือสัตว์ สามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค และเครื่องหอม เป็นต้น

จมูกมนุษย์มีข้อจำกัดในการรับรู้กลิ่นหลายประการ จึงเกิดแนวคิดในการจำลองระบบการดมกลิ่นเพื่อเลียนแบบจมูกมนุษย์ ด้วยการสร้างอุปกรณ์ที่เรียกว่า จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Nose) ขึ้นมา และนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อตรวจสอบการเสื่อมสภาพของอาหาร การปนเบื้อน หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่วงกระบวนการผลิตเพื่อควบคุมคุณภาพและจำแนกกลิ่นของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ หรือทางด้านสิ่งแวดล้อม อาจใช้ในการตรวจสอบคุณภาพอากาศจากการจำแนกก๊าซมลพิษที่เจือปนในอากาศ เป็นต้น

จุดเด่นเทคโนโลยี

 • เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดกลิ่นในเชิงคุณภาพขนาดพกพา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระบบอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์
 • มีประสิทธิภาพในการแปรผลที่แม่นยำด้วยระบบวิเคราะห์ Principle Component Analysis : PCA วิธีนี้สามารถตัดตัวแปรความชื้นและอุณหภูมิออกได้ และสามารถสร้างเงื่อนไขในการวิเคราะห์ขึ้นมา เพื่อใช้ในการตัดสินว่าคือกลิ่นที่จดจำไว้หรือไม่

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
สารสกัดจากบัวบกและตะไคร้ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
Apr 2nd, 2012 by pensiri 42 views

สารสกัดนี้สามารถนำไปเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ อันเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง

มะเร็งลำไส้ใหญ่พบมากในเพศชายมากกว่าเพศหญิงโดยเฉลี่ยอายุมากวว่า 50 ปี สาเหตุเกิดจากพันธุกรรมหรือเกิดจากการอักเสบภายในลำไส้ใหญ่รวมถึงริดสีดวงทวารหนัก ซึ่งอาจทำให้กลายเป็นมะเร็งทางทวารหนักได้

จุดเด่นเทคโนโลยี

 • กระบวนการสกัดสารสกัดจากใบบัวบกและตะไคร้ มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระอันเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ต
Apr 2nd, 2012 by pensiri 229 views

ปัจจุบันเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตได้ถูกพัฒนาจนสามารถผลิตงานพิมพ์ที่มีความละเอียดสูงเทียบได้กับระบบพิมพ์โรตารี่สกรีน และคาดการว่าการพิมพ์สิ่งทอทั้งหมดจะเปลี่ยนระบบพิมพ์ทั่วไปมาใช้ระบบพิมพ์อิงค์เจ็ต ในปี ค.ศ. 2020

การพิมพ์อิงค์เจ็ตมีข้อได้เปรียบการพิมพ์ระบบทั่วไปหลายประการ เนื่องจากเป็นระบบการพิมพ์ที่สามารถสั่งงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ จึงไม่ต้องมีขั้นตอนการเตรียม และการผลิตแม่พิมพ์ สามารถผลิตงานพิมพ์ตัวอย่าง (Proof) ได้ทันทีจึงลดระยะเวลาการตอบรับชิ้นงาน และสามารถเริ่มผลิตชิ้นงานจริงได้ทันที นอกจากนี้ ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีสิ่งเหลือทิ้งจากกระบวนการพิมพ์และซักล้างน้อยมาก รวมถึงใช้พลังงานและกำลังคนน้อยกว่า แต่ยังมีปัญหาที่หมึกพิมพ์ซึ่งมีราคาสูงและต้องนำเข้าจากประต่างประเทศ

จึงได้พัฒนาสูตรการผลิตหมึกพิมพ์คุณภาพ ที่สามารถใช้พิมพ์บนวัสดุหลายๆ ชนิดด้วยหมึกพิมพ์สูตรเดียวกัน ผ่านการทดสอบคุณภาพมาตรฐานสากล โดยมีราคาถูกกว่าหมึกนำเข้าที่ใช้ในปัจจุบัน

จุดเด่นเทคโนโลยี

 • หมึกพิมพ์ 2 สูตร ที่แตกต่างสำหรับ 2 เทคนิค คือ หมึกสำหรับระบบการพิมพ์ตรง (Direct printing) เพื่อการพิมพ์ลงวัสดุผ้าฝ้าย หนังแท้และหนังสังเคราะห์ และหมึกสำหรับการพิมพ์แบบอ้อม  (Indirect printing) เพื่อการพิมพ์ลงวัสดุผ้า Polyester ซึ่งหมึกพิมพ์ทั้งสองสูตรนี้สามารถถูกผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรม

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
ชุดตรวจโรคใบขาวในอ้อย
Apr 1st, 2012 by pensiri 229 views

เกษตรกรสามารถตรวจได้ด้วยตนเอง นำไปใช้ในไร่ได้สะดวก อ่านผลได้ชัดเจนภายใน 10 นาที ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับการส่งตัวอย่างตรวจในห้องปฏิบัติการ

โรคใบขาวในอ้อย เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา อ้อยที่เป็นโรคจะมีลำต้นแคระแกรนใบสีขาว และแคบเรียวเล็กกว่าปกติ แตกหน่อเร็ว หน่อใหม่มีสีขาว หากเป็นมากอ้อยจะตายภายใน 2-4 เดือน

การระบาดทางท่อนพันธุ์เป็นสาเหตุหลักของการแพร่ระบาดของโรค และโรคใบขาวยังสามารถถ่ายทอดได้โดยแมลงพาหะ คือ เพลี้ยจักจั่นสีน้ำตาล Matsumuratettix hiroglyphicus ซึ่งถ้าในแปลงปลูกอ้อยมีต้นเป็นโรคก็สามารถทำให้โรคแพร่กระจายได้เร็วขึ้น โดยแมลงพาหะจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นที่เป็นโรคและถ่ายทอดเชื้อไปยังต้นปกติ

จุดเด่นเทคโนโลยี

 • เป็นเทคนิคการตรวจวินิจฉัยแบบรวดเร็วชนิด Immunochromatography ตรวจโรคใบขาวได้โดยตรงจากน้ำอ้อยในแปลงที่ปลูก
 • ใช้ตรวจสอบแปลงท่อนพันธ์อ้อยให้ปลอดโรคก่อนนำไปใช้ทำพันธุ์

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
ชุดตรวจวินิจฉัยไวรัสแหลมสิงห์ (LSNV)
Apr 1st, 2012 by pensiri 202 views

ชุดตรวจวินิจฉัยใหม่นี้ จะสามารถป้องกันปัญหาโรคระบาดในกุ้ง ซึ่งมีความไวและความแม่นยำสูง และสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน ซึ่งช่วยในการตรวจวินิจฉัยหาไวรัสแหลมสิงห์ ที่มีความจำเป็นต่อระบบการผลิตพ่อแม่พันธ์กุ้งบ่อดินที่ปลอดเชื้อเช่นเดียวกับการตรวจไวรัสชนิดอื่นๆ

ซึ่งจะส่งผลดีโดยตรงต่อความสามารถในการควบคุมกระบวนการผลิตลูกกุ้งปลอดเชื้อ ที่ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญในอุตสาหกรรมของการเลี้ยงกุ้ง

ไวรัสแหลมสิงห์ (Laem Singh Virus, LSNV) เป็นไวรัสชนิดใหม่ที่ยังไม่เคยปรากฏรายงานการค้นพบในที่ใดมาก่อน ทั้งในกุ้งกุลาดำและสัตว์ในกลุ่มครัสเตเชี่ยน (Crustacean) อื่นๆ โดยไวรัสดังกล่าวแยกมาจากกุ้งที่แตกขนาดและโตช้าในอำเภอแหลมสิงห์

ถึงแม้ว่าจะไม่มีการค้นพบอาการของโรคที่เกี่ยวข้องกับไวรัสแหลมสิงห์ที่ชัดเจน นอกเหนือจากการโตช้าที่เป็นสาเหตุหลักของปัญหากุ้งแตกขนาด แต่ไม่สามารถบอกได้อย่างแน่นอนว่าภายใต้สภาวะหรือระยะอื่นๆ ของกุ้ง เช่นสภาวะที่ก่อให้เกิดความเครียด หรือระยะสืบพันธุ์ในกุ้ง ไวรัสชนิดนี้ไม่ก่อให้เกิดโรค หรืออาจเป็นไปได้ว่าไวรัสแหลมสิงห์จะไม่ก่อโรคเพียงลำพัง แต่จะร่วมกับไวรัสก่อโรคชนิดอื่นที่มีรายงานมาก่อนหน้านี้ จึงได้ประดิษฐ์ชุดตรวจวินิจฉัยไวรัสแหลมสิงห์ด้วยวิธี RT-PCR แบบ two step nested PCR นี้

จุดเด่นเทคโนโลยี

 • สามารถตรวจไวรัสได้ทั้งในกุ้งปกติและกุ้งโตช้า
 • ใช้ควบคุมกระบวนการผลิตลูกกุ้งปลอดเชื้อ
 • ใช้ป้องกันปัญหาการระบาดของไวรัสในกุ้ง

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
วัสดุชีวภาพ เพื่อทดสอบการตั้งท้องของแม่โค (โมโนโคลนัลแอนติบอดี ที่จำเพาะต่อ Progesterone)
Apr 1st, 2012 by pensiri 129 views

การตรวจวัดระดับฮอร์โมนนี้จะใช้ยืนยันการเป็นสัดของแม่โคในวันผสมเทียม

โปรเจสเตอโรนสเตียรอยด์ฮอร์โมนที่พบบนรังไข่ ทำหน้าที่หลักคือการเตรียมความพร้อมของมดลูกเพื่อการฝังตัวของตัวอ่อนและคงสภาพการตั้งท้องเอาไว้ พบได้ทั้งในเลือดและน้ำนมของสัตว์โตเต็มวัยที่มีวงรอบการเป็นสัดปกติ

จุดเด่นเทคโนโลยี

 • สามารถลดความผิดพลาดและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมทั้งใช้ในการตรวจการตั้งท้องของแม่โคหลังการผสมเทียม คือถ้าแม่โคมีระดับความเข้มข้นของฮอร์โมนนี้ต่ำหลังการผสมเทียมไปแล้ว 19-24 วัน แสดงว่าแม่โคไม่ได้ท้องจากการผสมเทียมนั้น และกำลังจะกลับมาเป็นสัดอีกครั้ง

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
โมโนโคลนัลแอนติบอดี ที่จำเพาะต่อไวรัสกุ้ง (WSSV/YHV/TSV/IHHNV)
Apr 1st, 2012 by pensiri 100 views

เป็นแนวทางในการพัฒนาชุดตรวจที่สามารถช่วยระวังและบรรเทาความเสียหายเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสได้ส่วนหนึ่ง และยังเป็นแนวทางในการศึกษาด้วยระบาดวิทยาของไวรัสเพื่อหาแนวทางป้องกันการติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพต่อไป

Read the rest of this entry »

Share
ซอฟต์แวร์ช่วยวางแผนการผ่าตัดรากฟันเทียมเดนตี้แพลน (Dental Implant Planning Software:DentiPlan)
Apr 1st, 2012 by pensiri 134 views

ซอฟต์แวร์เดนตี้แพลนถูกพัฒนาขึ้น โดยจำลองข้อมูลรูปฟันแบบสามมิติจากการถ่ายภาพด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ซึ่งภาพที่ได้มีความถูกต้องและแม่นยำเสมือนจริงมากกว่าเครื่องถ่ายภาพรังสี
ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ป่วยจำนวนมากที่มีปัญหาสุภาพในช่องปาก ส่วนใหญ่มักเกิดจากโรคฟันผุและโรคเหงือก โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันไปทั้งหมดและต้องใส่ฟันเทียมทั้งปากหรือเกือบทั้งปาก การฝังรากเทียมนี้จะช่วยเป็นที่ยึดฟันเทียมให้ติดแน่น อันจะช่วยลดปัญหาสุขภาพในช่องปากและสามาถพูดและบดเคี้ยวอาหารได้

Read the rest of this entry »

Share
โครงการออกแบบและพัฒนารถบรรทุกอเนกประสงค์เพื่อการเกษตร
Mar 30th, 2012 by pensiri 142 views

สวทช.ร่วมกับ บ.สามมิตร มอเตอร์สแมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานวิจัยและพัฒนารถบรรทุกอเนกประสงค์ โดยคำนวณการออกแบบตามหลักวิศวกรรมชิ้นส่วนโครงฐานที่สำคัญ 5 ได้แก่ เชชซี(chassis) ดุมล้อและระบบเบรก ระบบบังคับเลี้ยว เฟืองท้ายและระบบกันสะเทือน

และสามารถนำมาประกอบเป็นรถที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยในการใช้งานสูงใช้เครื่องยนต์ดีเซล 1 สูบ ขนาด 14 แรงม้า สามารถใช้งานตามวัตถุประสงคืต่างๆ ได้หลากหลายเช่น รถบรรทุกเพื่อการเกษตร รถขนขยะ รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง รถรับส่งนักเรียน รถโดยสาร เป็นต้น อีกทั้งราคาถูก ประหยัดน้ำมัน และมีค่าบำรุงรักษาที่ต่ำกว่ารถบรรทุกทั่วไป

จุดเด่น

 • สามารถจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้
 • รับน้ำหนักบรรทุกได้ 3-4 ตัน
 • ตัวรถสูง สามารถลุยพื้นที่เพาะปลูกได้
 • มีเครื่องสูบน้ำ สามารถดัดแปลงเป็นรถสูบน้ำหรือรถบรรทุกน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับครัวเรือนและชุมชน
Mar 30th, 2012 by pensiri 290 views

ข้าวเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญ ทั้งเพื่อการส่งออกและบริโภคในประเทศ สวทช.จึงได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับครัวเรือนและชุมชน เพื่อลดความเสียหายจากกระบวนการดังกล่าว โดยเครื่องสีข้าวที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นระบบครบวงจร สามารถสีข้าวได้ทั้งข้าวกล้องและข้าวขาว มีชุดขัดข้าวที่ออกแบบรอบการขัดให้เหมาะสมลดการหักของเมล็ดข้าวและชุดดูดรำข้าวซึ่งช่วยลดความร้อนในการขัดสี กำลังการผลิตข้าวกล้อง 200 กก./ชม. และข้าวขาว 150 กก/ชม.

จุดเด่น

 • พัฒนาและออกแบบเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ที่มีกระบวนการสีข้าวครบวงจรสามารถสีข้าวได้ทั้งข้าวกล้องและข้าวขาว
 • ชุดลูกยางกระเทาะเปลือกเป็นแบบเซาะร่องตามแนวการไหลของข้าว และมีครีบกั้นด้านข้างแผ่นป้อน
 • ชุดขัดข้าวออกแบบให้มีรอบการขัดที่เหมาะสมลดการหักของเมล็ดข้าว และออกแบบให้มีชุดดูดรำข้าวด้านนอกตะแกรงขัด ช่วยดูดรำข้าว ลดความร้อนในการขัดสี

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549- 2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
เครื่องวัดความหนาแบบไม่สัมผัสสำหรับ ควบคุมคุณภาพการผลิตเลนส์
Mar 30th, 2012 by pensiri 147 views

เครื่องวัดความหนาเลนส์แว่นตาแบบไม่สัมผัส คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความหนาของเลนส์แว่นตาตรงบริเวณศูนย์กลางเลนส์โดยใช้เทคนิคเชิงแสงทำให้ไม่มีการสัมผัสที่บริเวณผิวของเลนส์ จึงไม่เกิดรอยกดหรือรอยขีดข่วน ทำให้สามารถใช้ในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตเลนส์ ตั้งแต่ขั้นต้นของกระบวนการผลิตขณะที่ยังไม่มีการเคลือบแข็งให้ผิวชิ้นงาน จนถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนบรรจุชิ้นงานเข้าบรรจุภัณฑ์

จุดเด่น

 • ช่วยให้บริษัทมีโอกาสเพิ่มการแข่งขันทางการตลาดอีกทางหนึ่ง
 • สามารถตรวจสอบคุณภาพของเลนส์ได้ในทุกขั้นตอน

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549- 2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปราศรัย เวอร์ชั่น 3 ทางเลือกสำหรับผู้พิการ
Mar 30th, 2012 by pensiri 176 views

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปราศรัย ได้รับแนวคิดมาจากการสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่น (Augmentative and Alternative Communication)

เพื่อมาทดแทนเสียงของผู้ใช้งานที่สูญเสียไปหรือมีความบกพร่องทำให้ไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นให้เข้าใจได้ โปรแกรมนี้ทำหน้าที่เป็นเสมือนกล่องที่บรรจุเสียงพูดที่ใช้ในการสนทนาไว้อย่างไม่จำกัดจำนวน

จุดเด่น

 • เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยเหลือผู้ที่สูญเสียความสามารถในการพูดให้ สามารถสื่อสารกับบุคคลรอบข้างผ่านคอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาพแทนการสื่อความหมาย
 • เพิ่มช่องทางการศึกษาที่ทันสมัย และสามารถพัฒนาระบบการศึกษาสำหรับคนพิการ
 • ผู้ที่มีความบกพร่องทางการออกเสียงสามารถใช้งานโปรแกรมดังกล่าวได้อย่างสะดวกและง่ายดาย

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa