»
S
I
D
E
B
A
R
«
น้ำเพื่อชีวิต
Aug 27th, 2011 by ratana 138 views

น้ำ เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของทุกสรรพสิ่งบนโลก ตั้งแต่อดีตกาล มนุษย์ตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้แหล่งน้ำ เพื่อปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ จนเกิดอารยธรรม ความเจริญเติบโต และการพัฒนาเป็นลำดับ ดังนั้น น้ำจึงความจำเป็นและสำคัญกับมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะในกิจวัตรประจำวันของเรา ล้วนมี “น้ำ” เป็นองค์ประกอบ เราใช้น้ำ

  1. ในการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวัน
  2. เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ ในการปรุงอาหาร ทำความสะอาด และซักผ้า
  3. ในการทำการเกษตรกรรม ทั้งการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์
  4. การทำอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยถูกใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตเป็นตัวระบาย ความร้อนจากเครื่องจักร ตลอดจนเป็นตัวทำความสะอาดเครื่องจักร
  5. เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
  6. เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ
  7. เป็นถิ่นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตหลายชีวิต เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่
    ท่องเที่ยว และเล่นกีฬาทางน้ำ

ที่มา: นิทรรศการมหัศจรรย์แห่งน้ำ, งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2554, วันที่ 6 -21 สิงหาคม 2554, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa