»
S
I
D
E
B
A
R
«
การประชุมวิชาการประจำปี 2555 STKS การบริหารความเสี่ยงสำหรับการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ จากสภาวะโลกร้อน : มุมมองของห้องสมุด
May 18th, 2012 by Valaiporn Changkid 114 views

STKS Annual Conference 2012

การประชุมวิชาการประจำปี 2555 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง  “การบริหารความเสี่ยงสำหรับการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ จากสภาวะโลกร้อน : มุมมองของห้องสมุด” วันพุธที่ 4 – วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 ห้อง Hall C ชั้น 1 รร.แอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่ผ่านมาของประเทศไทยส่งผลกระทบต่อห้องสมุดหลายแห่ง ปัญหาที่เกิดขึ้นมิได้กระทบเพียงอาคารสถานที่ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา แต่ยังกระทบถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายการสื่อสาร และ ระบบสำรองข้อมูล ตลอดทั้งระบบการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องจมอยู่ใต้น้ำเป็นระยะเวลานาน ทำให้ระบบดังกล่าวตลอดทั้งทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก  การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรับมือภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงเป็นหัวข้อใหญ่ที่หลายๆ องค์กรให้ความสนใจ และให้ความสำคัญมากขึ้น การบริหารจัดการของห้องสมุดเพื่อรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าว จึงเป็นประเด็นที่ห้องสมุดควรเร่งดำเนินการ

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตระหนักถึงความสำคัญของห้องสมุดที่ต้องมีการวางแผนในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา รวมทั้งอาจจะมีภัยอื่นๆ เกิดขึ้นด้วย จึงได้จัดการประชุมวิชาการ STKS ประจำปี 2555 ขึ้น ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงสำหรับการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากสภาวะโลกร้อน : มุมมองของห้องสมุด” ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะประเด็นที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทย แนวคิดหลักการของการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยง เพื่อรับมือภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกจากกรณีศึกษาน้ำท่วมที่ผ่านมาน่าจะเป็นประเด็นตั้งต้นที่ดีและน่าสนใจ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากสิ่งที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นกรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับห้องสมุดต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://stks.or.th/th/
ลงทะเบียนออนไลน์ http://stks.or.th/th/reg-annual-conference-2012.html
ดาวน์โหลดกำหนดการ http://stks.or.th/th/images/files/20120502-STKS-Annual-Con-2012-pr-v7.pdf

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa