»
S
I
D
E
B
A
R
«
การประชุมวิชาการประจำปี 2554 STKS (ตอนที่ 6)
Jul 22nd, 2011 by suthiwan 99 views

การเสวนาเรื่อง อนาคต eBook ,eReader  ในการพัฒนาบริการของห้องสมุด
โดยมีผู้ร่วมเสวนา 3 ท่าน ได้แก่ ดร.สารสิน บุพพานนท์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทิซ อินโนเวชั่น จำกัด  นายพชร สมุทวณิช บรรณาธิการบริหารนิตยสารมาร์ส สำนักพิมพ์ มาร์ส พับลิซชิ่ง ในเครือผู้จัดการ และ นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ หัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย ว่าที่ ร้อยตรีพรพรหม อธีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่าย สถาบันวิทยาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

นายพชร สมุทวณิช : เกิดแนวคิดที่ต้องการเปลี่ยนนิตยสารจากรูปแบบกระดาษให้เป็นสื่อดิจิทัล เพื่อลดการใช้กระดาษ  ลดความร้อนต่อโลก  และบริษัทฯ มีปัญหาเรื่องต้นทุนจากกระดาษที่มีราคาแพง  ประกอบกับหาวิธีที่จะทดแทนการสะสมข้อมูล พร้อมทั้งดึงเยาวชนให้อ่านหนังสือมากขึ้น  จึงทำเว็บไซต์ ผู้จัดการออนไลน์ขึ้น  ช่วง 2 – 3 ปีแรกมีผู้เข้าใช้น้อยมาก วันละไม่ถึง 10 คน
และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา   มีการเข้าถึงทางออนไลน์มากขึ้น ทำให้เว็บดังกล่าวเป็นที่นิยมมาก ปัจจุบันมีผู้อ่านวันละเป็นหลักแสนคน นอกจากนี้อุปกรณ์ใหม่ๆ ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆ อย่างมากมาย จึงเริ่มจัดทำ เป็น eBook , eMagazine เพิ่มลูกเล่นที่มีเสียง ภาพเคลื่อนไหว และใช้งานง่ายตรงกับความต้องการของคนรุ่นใหม่

นายบุญเลิศ  อรุณพิบูลย์ : กล่าวถึงรูปแบบของ eBook มีหลายรูปแบบ ได้แก่ PDF , Flip eBook , Flash Multimedia eBook , ePub  และ Daisy Book ในปัจจุบัน อุปกรณ์ใหม่ ๆ  เช่น iPad มีการพัฒนาให้สามารถรองรับเอกสาร ที่เป็น PDF ได้ดียิ่งขึ้น จึงต้องยอมรับกับเทคโนโลยีที่กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่ไม่สามารถหลี่กเลี่ยงได้  การนำเสนอข้อมูลของหน่วยงาน หรือสถาบัน ก็มีความจำเป็นที่ต้องให้บริการที่เป็นดิจิทัล

ดร.สารสิน บุพพานนท์ : ยุคนี้เป็นยุค Mobile Device ที่เป็น Post PC บริการต่าง ๆ ต้องนำเสนอได้บนอุปกรณ์ใหม่เหล่านี้ด้วย เช่น เมื่อสแกนหนังสือ 1 เล่ม ควรนำไปฝากไว้บน Cloud เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย สะดวก

Share
เก็บตกจาก KM
Jun 1st, 2009 by supaporn 638 views

ช่วงนี้ได้เป็นผู้ต้อนรับผู้ที่สนใจการจัดการความรู้ มาศึกษาดูงานที่ ศวท. บ่อยๆ และได้มีโอกาสไปในฐานะผู้ติดตามและคอยพูดเสริมซึ่งกันและุกัน กับ อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ อยู่เนืองๆ  เลยมีข้อมูลที่เก็บตกจากการบรรยาย มานำมาบอกล่าวพอเป็นสังเขป Read the rest of this entry »

Share
Library 2.0 แนวคิดใหม่ของห้องสมุด
Aug 1st, 2008 by supaporn 4,871 views

วันนี้ (1 สิงหาคม 2551) ได้ไปเล่าเรื่องเรื่อง Web  2.0 และ Library 2.0 โดยเจ้าภาพคือ คณะทำงานการสัมมนาวิชาการ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศแห่งชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ จัดขึ้น ที่ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ อาคาร 1 ชั้น 4 ธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมว่า Lib 2.0 แนวคิดใหม่ของงานห้องสมุด ด้วยเหตุผลที่ว่า เทคโนโลยี Web 2.0 พัฒนาขึ้นมาอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในโลกไซเบอร์เป็นอย่างมาก ห้องสมุดเองก็น่าจะมีการแนวความคิดนี้มาใช้ เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ ผู้บริหารห้องสมุด ต้องเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรบ้างที่จะให้ทันกับเทคโนโลยีและกลายเป็น Library 2.0 Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa