»
S
I
D
E
B
A
R
«
สวทช. จับมือ กรมทรัพย์สินฯ ร่วมคุ้มครองงานวิจัย
Sep 25th, 2011 by pornpan 64 views

สวทช. จับมือ กรมทรัพย์สินฯ ร่วมคุ้มครองงานวิจัย มุ่งใช้เชิงพาณิชย์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนาม “บันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนางานด้าน ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” มุ่งพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ คุ้มครองผลงานวิจัย ของไทย รวมถึงพัฒนาการตรวจสอบสิทธิบัตร จัดทำคู่มือและจัดอบรมการตรวจสอบการประดิษฐ์แก่เจ้าหน้าที่ และส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa