»
S
I
D
E
B
A
R
«
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และบำบัดน้ำเสีย (KEEEN-Surface Cleaner/F.O.G Digester)
Apr 14th, 2012 by supaporn 73 views

พัฒนาโดย: ความร่วมมือระหว่างบริษัทไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอลแอนด์รีเสิรช์ จำกัด กับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.

เป็นสารชีวบำบัดภัณฑ์ซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เอนไซม์ และสารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน คราบน้ำมัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่างๆ มีสภาวะเป็นกลาง ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตราย ปลอดภัยจากเคมีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ทำความสะอาดอเนกประสงค์ เชน ทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไป บริเวณที่ทำงานในส่วนการผลิตหรือในห้องครัว ในขณะเดียวกันสามารถขจัดสิ่งสกปรก คราบน้ำมัน ไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำ หรือบ่อดักไขมัน อีกทั้งยังช่วยบำบัดค่าความสกปรกของน้ำเสีย (ค่าBOD/COD/SS/FOG) ก่อนที่จะลงสู่แหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa