»
S
I
D
E
B
A
R
«
25+5 Librarian Bloggers
Feb 21st, 2010 by supaporn 391 views

จากงานวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง Librarians and information scientists in the blogosphere: an exploraatory analysis ของ Noa Aharony ที่วิเคราะห์บล็อคทั้งหลายของบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ (ต่างประเทศ) ที่เขียนกันนั้นมีลักษณะการใช้ แท็ก อย่างไร โดยรวบรวมข้อมูลจาก Top 25 Librarian Bloggers ของ Online Education Database (http://oedb.org/) และมีการสืบค้นบล็อค โดยใช้คำว่า library and information science จาก Technorati เพิ่มเิติม  สามารถคัดเลือกได้ 30 บล็อค ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า บล็อคที่ถูกเลือกมานั้นเขียนโดยบรรณารักษ์หรือนักเอกสารสนเทศ และยังเป็นบล็อคที่ใช้งานอยู่ในระหว่างการสำรวจ คือ ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ปี ค.ศ. 2008 Read the rest of this entry »

Share
iLibrarian แหล่งความรู้น่าสนสำหรับบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ
Feb 21st, 2010 by supaporn 361 views

http://oedb.org/blogs/ilibrarian/  ลองเข้าไปท่องเว็บนี้ดูนะคะ มีบทความที่เกี่ยวข้องกับบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางการศึกษา ที่น่าติดตามมากมายเลยทีเดียว ตามอ่านจนไม่อยากหยุด เช่น

  • Top 25 librarian bloggers
  • How social gaming is improving education
  • Facebook limites news feed content to 250 friends,
  • 10 Technology ideas your library can implement next week
  • 17+Things to do with your online photos
  • 6 Free web conferencing tools librarians will love
  • 40 Useful Firefox add-ons for librarians
  • A guide to Twitter in libraries
  • etc.
Share
การสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์
Oct 22nd, 2009 by supaporn 376 views

ได้อ่านบทความเก่าๆ แต่มีหลายสิ่งที่มีเป็นความรู้ ตอนนี้หยิบวารสารห้องสมุด ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2529 ตอนนั้นยังไม่มีกิจการอันใดกับวงการบรรณารักษศาสตร์แม้แต่น้อย แต่กำลังอยู่ในช่วงศึกษาเก็บเล็กผสมน้อยความรู้ต่างๆ ทางบรรณารักษศาสตร์อยู่

จากบทความ เรื่อง มองอาจารย์แม้นมาสกับงานสอน ก็เลยทราบว่า แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2498 เปิดการสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์เป็นแห่งแรก เคยทราบแต่เพียงว่า จุฬาฯ เป็นแห่งแรก แต่ไม่เคยทราบว่าเก่าแก่มากขนาดนี้ และช่วงนั้นมีการสอนวิชา ห้องสมุดกับสังคม การเลือกหนังสือและอุปกรณ์ต่างๆ การบริหารงานในห้องสมุด ความรู้ทางสังคมศาสตร์ วรรณกรรมทางสังคมศาสตร์ และหนังสือสำหรับเด็ก (ซึ่งทั้งหมดเป็นวิชาที่ คุณหญิงแม้นมาส สอน) เป็นต้น หลายวิชาเป็นพื้นฐานที่มีการเรียนการสอนในช่วงที่ผู้เขียนยังศึกษาอยู่ แต่ในปัจจุบันไม่ทราบว่า ได้หายไปวิชาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาอย่างมากหลายแล้วหรือยัง

Share
แนวทางการจัดการเรียนการสอนบรรณารักษ์ยุคใหม่ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Sep 22nd, 2009 by supaporn 570 views

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ผศ. ดร. พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธิ์ ได้บรรยายถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนบรรณารักษ์ยุคใหม่  โดยมีการใช้คำว่า บรรณารักษ์ดิจิทัล (Digital Librarians)  เห็นหน้าที่ที่ บรรณารักษ์ดิจิทัล ต้องรับผิดชอบแล้วต้องหันมาดูว่า บรรณารักษ์ในบ้านเมืองเรามีลักษณะที่จะเป็นบรรณารักษ์ดิจิทัลหรือไม่

Read the rest of this entry »

Share
แนวทางการจัดการเรียนการสอนบรรณารักษ์ยุคใหม่ กรณีของ ม. วลัยลักษณ์
Sep 22nd, 2009 by supaporn 652 views

ผศ. ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้บรรยายถึง หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2552 ศวท.  ถึงแนวคิดในการจัดทำหลักสูตร 4 ระดับ ซึ่งทำให้เห็นว่า การเรียนการสอนของ ม. วลัยลักษณ์มีเป้าหมายที่ชัดเจน

Read the rest of this entry »

Share
Copyright & Copyleft อีกเนื้อหาสำหรับการเรียนการสอนบรรณารักษ์/สารสนเทศศาสตร์
Sep 22nd, 2009 by Courseware2u 530 views

โดยปกติการเรียนการสอนในสาขาวิชาบรรณารักษ์ หรือสารสนเทศต่างๆ ของทุกสถาบัน ก็คงมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายลิขสิทธิ์ แต่ในยุคที่อะไรก็เป็น “ดิจิทัล” ผู้สอนได้ตระหนักและถ่ายทอดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ “ดิจิทัล” ได้หรือไ่ม่อย่างไร นับเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าจะนำมาทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนการเรียนการสอนได้แล้ว ณ สถานการณ์ปัจจุบัน

ประเด็นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือสัญญาอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับสื่อดิจิทัลเริ่มทวีความสำคัญและมีประเด็นปลีกย่อยที่หลากหลาย เพราะการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัลมีมาก ห้องสมุดต่างๆ ได้รับการปกป้องจากกฏหมายลิขสิทธิ์ในสภาวะปกติ แต่ในกรณีที่เป็นการกระทำทางดิจิทัล เช่น การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้มากนัก

รวมทั้งสัญญาอนุญาตก็มีให้เลือกใช้กับสื่อดิจิทัลหลากหลายมากขึ้น ทั้งที่เป็น copyright หรือ creativecommons ทั้งที่ประกาศด้วยข้อความหรือภาพที่เห็นชัดเจน และแบบที่ฝังเข้าไว้ในเนื้อหาสื่อดิจิทัลในลักษณะ embedded metadata รวมถึงการสืบค้นสื่อดิจิทัลที่มีการประกาศสิทธิ์รูปแแบบต่างๆ และการใช้งานต่อยอด

หากมีสถาบันการศึกษาใดจัดหลักสูตรนี้เป็นล่ำเป็นสัน ก็น่าสนใจนะครับ หรือห้องสมุดต่างๆ จะนำประเด็นนี้มาชูเป็นประเด็นสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ต่อผู้รับบริการห้องสมุดก็เป็นอีกแนวทางที่เป็นไปได้นะครับ

Read the rest of this entry »

Share
OSS & Freeware กรณีศึกษาภาควิชาบรรณารักษ์ ม.เชียงใหม่
Sep 20th, 2009 by Courseware2u 956 views

รศ.อังสนา ธงไชย อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับเป็นอีกท่านหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้ OSS & Freeware ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม เบื้องต้นอาจารย์ได้กล่าวไว้ในงานประชุมวิชาการของ STKS ที่ผ่านมาว่า การจัดการเรียนการสอนหลายวิชา่ของภาคฯ เกิดปัญหาว่าเน้นแต่ทฤษฎี เช่น วิชาการจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ การลงรายการ ห้องสมุดดิจิทัล เพราะซอฟต์แวร์ระบบงานจริงของห้องสมุดมีราคาแพงมาก นักศึกษาไม่มีโอกาสได้สัมผัสจนกว่าจะได้เข้าไปทำงานจริง ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาไม่มีประสบการณ์จริง และเบื่อกับการเรียนทฤษฎี

อาจารย์อังสนา ได้ใช้ Online Communites กับเครือข่ายต่างๆ ในต่างประเทศ เป็นช่องทางปรึกษาว่ามีวิธีใดบ้างที่ช่วยแก้ไขปัญหานี้ โดยคำตอบที่ได้รับก็คือ การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ OSS มาเป็นเครื่องมือจัดกระบวนการเรียนการสอน แต่เนื่องจากการใช้ OSS เฉพาะสาขานี้ยังไม่มีหรือมีน้อยมากในประเทศไทย รวมทั้งเป็นซอฟต์แวร์ใหม่ ไม่มีเอกสารคู่มือ ทำให้อาจารย์ก็หันมาดูว่าในประเทศไทยมีใครบ้างที่ใช้ซอฟต์แวร์กลุ่มนี้ จนกระทั่งได้ทราบจาก อ.ประดิษฐา อดีตผู้อำนวยการ TIAC ว่า TIAC (ปัจจุบันคือ STKS) เริ่มจับซอฟต์แวร์กลุ่มนี้ จนเกิดเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาควิชาฯ ผ่านอาจารย์อังสนา และ STKS ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนำ OSS & Freeware ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ รวมทั้งจัดสัมมนาวิชาการในพื้นที่ภาคเหนือถึง 2 ครั้งภายใต้ชื่อโครงการ STKS สัญจร นับเป็นภาควิชาแรกที่ร่วมจัดกิจกรรมกับ STKS มากที่สุด รวมทั้งเป็นภาควิชาแรกก็ว่าได้ที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนด้วย OSS อย่างเป็นรูปธรรม ในรายวิชา ม.บร. 436 โปรแกรมโอเพนซอร์สสำหรับการจัดการสารสนเทศ

Read the rest of this entry »

Share
การเรียนการสอนบรรณารักษ์ยุคใหม่
Sep 19th, 2009 by supaporn 519 views

ได้ฟังอาจารย์ ผู้สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พูดถึงการเรียนการสอนบรรณารักษ์ในยุคใหม่นี้ (ในการประุชุมวิชาการประจำปี ศวท. 2552 เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมา) มีการเพิ่มหลักสูตรเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ มากมาย โดยมีเหตุผลเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ในข้อนี้ก็เห็นด้วยค่ะ แต่นอกเหนือจากการสอนเทคโนโลยีแล้ว อยากให้ชี้นำว่า เทคโนโลยีนี้ จะนำไปใช้กับงานห้องสมุดได้อย่างไรบ้างก็ดี เพราะนิสิต นักศึกษาวัยขนาดนี้ ยังอาจจะมองภาพไม่ออกว่า เรียนเทคโนโลยีนี้ไปทำไป

อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่อยากเห็น ก็คือ การตัดวิชาพื้นฐานของห้องสมุดออกไป เช่น Cataloging  ดีใจที่ยังคงมีอยู่ (อย่างแอบแฝง) แต่แท้จริงแล้ว เป็นหัวใจหลักเลยทีเดียว คงน่าจะประหลาดใจมากๆ ถ้านิสิต นักศึกษาบรรณารักษ์เมืองไทย ไม่รู้จักการ catalogue สารสนเทศ

Share
หลักสูตรการศึกษาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์
Sep 14th, 2009 by supaporn 400 views

ไ้ด้อ่านสื่อนำเสนอของ Meredith Farkas แห่ง Norwich University  ที่กล่าวถึงหลักสูตรของ Library and Information Science ว่ามีความสอดคล้องกับการเรียนการสอนของบรรณารักษ์หรือไม่ ปรากฏว่า ผลการสำรวจ ปรากฏว่า ร้อยละ 50 ของบรรณารักษ์ผู้จบการศึกษาระหว่างปี ค.ศ. 1998-2008 ตอบว่า หลักสูตรที่เปิดให้มีการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับงานในห้องสมุด

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa