»
S
I
D
E
B
A
R
«
เครื่องบินติดอุปกรณ์ถ่ายภาพระบบเรดาร์
Apr 13th, 2012 by supaporn 76 views

พัฒนาโดย: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JAXA)

สทอภ. และ JAXA ได้ร่วมมือกันส่งเครื่องบินติดอุปกรณ์ถ่า่ยภาพระบบเรดาร์ ขึ้นบินสำรวจความเสียหายในพื้นที่ทำท่วม 3 จังหวัด ได้แก่ จ.นครสวรรค์ ชัยนาท และอยุธยา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 โดยติดเรดาห์ไว้ที่ใต้ ท้องเครื่อง สามารถบันทึกภาพถ่ายทางอากาศด้วยความละเอียดสูงได้อย่างแม่นยำ และเมื่อผนวกกับภาพจากดาวเทียมธีออสและดาวเทียมดวงอื่นๆ ที่ สทอภ. รับสัญญาณจะช่วยให้การวิเคราะห์และประเมินพื้นที่เสียหายจากน้ำท่วมเป็นไป อย่างแม่นยำ โดย สทอภ. ได้เผยแพร่ภาพถ่ายจากดาวเทียม แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยในการเกิดน้ำทว่ มฉับพลัน ของ 13 เขตในกรุงเทพมหานคร
ได้แก่ หนองค้างพลู ทุ่งสองห้อง สายไหม คลองถนน อนุสาวรีย์ จระเข้บัว ลาดพร้าว คลองกุ่ม คลองจั่น หัวหมาก สะพานสูง คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง และบริเวณปริมณฑล ได้แก่ จ.นนทบุรี จ.นครปฐม จ.สมุทรปราการ และจ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม และหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรที่มีน้ำท่วมขัง รวมทั้งติดตามข่าวสถานการณ์น้ำท่วม และระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน ตลอดจนเตรียมย้ายที่อยู่ชั่วคราว

เครื่องบินติดอุปกรณ์ถ่ายภาพระบบเรดาร์

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
I lert u – mobile application
Apr 13th, 2012 by supaporn 78 views

พัฒนาโดย: Arunsawad dot com

เป็น Mobile application สำหรับผู้ประสบภัยหรือกลุ่มเสี่ยง (i) สามารถแจ้งเหตุให้อาสาสมัคร (u) ผ่านทาง mobile application ที่ดาวโหลดได้ฟรี โดยผู้ใช้สามารถกดปุ่มเลือกประเภทการแจ้งเหตุต่างๆ บน application ได้ และอาสาสมัครจะรับข่าวสารการขอความช่วยเหลือนำไปประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สวพ 91 รวมถึง ติดตามจนผู้ประสบภัย ได้รับความช่วยเหลือ

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
ThaiFlood
Apr 13th, 2012 by supaporn 33 views

พัฒนาโดย: สังคมนักพัฒนาแอนดรอยด์ (Droidsans)

เป็นแอพพลิเคชั่นรายงานสถานการณ์น้ำำท่วมบน Android โดยได้บอกรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน ข้อความรายงานสถานการณ์น้ำท่วมจากชาวทวิตเตอร์ที่ทวิตพร้อมใส่แทก #Thaiflood และรวมภาพ Gallery แสดงสภาพน้ำท่วมตามแทก #thaiflood บนทวิตเตอร์ด้วย เช่นกัน ผู้สนใจสามารถ download มาเพื่อติดตามข่าวคราวและภาพสถานการณ์จาก twitter ที่มีการใช้ keyword thaiflood โดยสามารถติดตามจากหนา้ เว็บไซต์ที่  http://droidsans.com/ThaiFlood/

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
Thai Flood Reporter
Apr 13th, 2012 by supaporn 47 views

พัฒนาโดย: บริษัท Code App Co., Ltd.

เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับช่วยกัน รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยผ่านเครือข่ายสังคม โดยจะทำการส่งตำแหน่ง ที่อยู่และเวลาขณะรายงาน รวมถึงภาพถ่ายไปยัง Twitter พร้อมกับแท็ก ThaiFlood ซึ่งมีผู้ติดตามสถานการณ์ผ่านช่องทางนี้อยู่เ่ป็นจำนวนมากรวมถึงผู้มีบทบาท ในการให้ความช่วยเหลือและเกาะติดสถานการณ์นอกจากนี้ยังสามารถส่ง SMS ไปยังบริการ 4567892 ของกระทรวง ICT ได้ โดยแอพพลิเคชั่นจะช่วยระบุตำแหน่งของเพื่อนๆ ที่รายงานเข้ามาด้วย

Thai Flood Reporter

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินและผู้บกพร่องทางการพูดเพื่อแจ้งเหตุ/ขอรับการช่วยเหลือ
Apr 13th, 2012 by supaporn 49 views

พัฒนาโดย: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สวทช.

ในช่วงมหาอุทกภัยปี 2554 ที่ผ่านมา มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. โดยการสนับ สนุนของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้จัดตั้งศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (เพื่อคนหูหนวก) ขึ้นโดย ได้เปิดบริการพิเศษ เพื่อช่วยเหลือคนหูหนวก ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารและการรับรู้ข้อมูล จึงทำให้ไม่สามารถได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วม การช่วยเหลือจากภาครัฐ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับ และการร้องขอความช่วยเหลือเมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วน โดยศูนย์ช่วยเหลือคนหูหนวกฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ช่วยรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (ล่ามภาษามือ) จำนวน 8 คน ประจำใน 2 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 เวลา 08.30 – 15.30 น. และช่วงที่ 2 เวลา 15.30 – 21.00 น. พร้อมทั้งมีทีมประชาสัมพันธ์ ทีมติดต่อประสานงานทีมลงพื้นที่ ทีมงานกลาง เพื่อดำเนินการช่วยเหลือคนหูหนวกที่ประสบอุทกภัยบริการของศูนย์ฯ ประกอบด้วย

1. บริการรับแจ้งเหตุด่วน การขอความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นในภาวะน้ำท่วมภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
2. ประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือหรือให้ข้อมูลแก่คนหูหนวกตามที่ร้องขอ
3. ประสานงานให้ความช่วยเหลือกรณีคนหูหนวกต้องการอพยพโดยจัดหารถหรือเรือเข้าไป รับพร้อมเจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือ รวมทั้งการจัดหาศูนย์พักพิงสำหรับคนหูหนวก
4. บริการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร รวมทั้งการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมให้กับคนหูหนวก
5. ประสานกับสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารของสมาชิกคนหูหนวกและ การปักหมุดที่อยู่บนแผนที่ เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือคนหูหนวกได้ทันท่วงที

รายการอ้างอิง:

สำนัก งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
Flood Sign และ Flood Sign Application on Mobile Phone
Apr 13th, 2012 by supaporn 126 views

พัฒนาโดย: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สวทช.

เป็น เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานระดับคราบน้ำท่วมสูงสุดสำหรับอุทกภัยปี 2554 หลักการที่ใช้ในการพัฒนาคือเพื่อส่งเสริมการใช้Crowd Sourcing (แหล่งข้อมูลจากประชาชน) ในการช่วยรายงาน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภัย พิบัติ เพื่อให้ข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่และมีความทันสมัยหรือเป็นปัจจุบันมากที่ สุด และเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลระดับคราบน้ำท่วมและนำไปทำการวิจัยต่อยอด เช่นการพัฒนากระบวนการประมาณค่าในช่วงที่ไม่มีผู้รายงานข้อมูลเข้ามา (interpo-lation) และการนำเสนอสถานการณน้ำท่วมจริงที่ประชาชนสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย โดยแสดงความสูง-ต่ำของระดับน้ำเชิงพื้นที่

Flood sign และ Flood sign application on mobile phone

รายการอ้างอิง:

สำนัก งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
จ่าเฉยอัจฉริยะ
Apr 13th, 2012 by supaporn 41 views

พัฒนาโดย: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และบริษัทเมเจอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด

จ่าเฉยอัจฉริยะ

จ่าเฉย คือ หุ่นจำลองตำรวจที่ติดตั้งเทคโนโลยี sensor อยู่ตามตัวเพื่อใช้ในการตรวจจับความเร็วของรถที่วิ่งผ่าน และตรวจการแซงทับเส้นขาว (จุดห้ามจอด หรือคอสะพาน) อย่างไรก็ดี เพื่อตอบสนองต่อการรับมืออุทกภัยที่เกิดขึ้น ได้มีการพัฒนาการตรวจสอบระดับน้ำบนพื้นถนนเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถรายงานสถานภาพน้ำท่วมบนพื้นถนนได้ตามความเป็นจริง โดยใช้การประมวลภาพน้ำบนพื้นถนนเทียบกับถนนปกติ ทำใหผู้ใช้ถนนสามารถตรวจสอบข้อมูลว่า สามารถที่จะวิ่งผ่านถนนดังกล่าวได้หรือไม่

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
การนำระบบประเมินและรายงานสถานภาพการจราจร (Traffy) มาประยุกต์ใช้ในการรายงานสถานการณ์น้ำท่วม
Apr 13th, 2012 by supaporn 58 views

พัฒนาโดย: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สวทช.

การนำระบบประเมินและรายงานสภาพการจราจร หรือ Traffy มาประยุกต์ใช้รายงานสถานการณ์น้ำท่วม โดยการดึงข้อมูลการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมตามจุดต่างๆ จาก Social Media ด้วยการพัฒนาโปรแกรมให้มีการดึงข้อมูลจากคำสำคัญที่เกี่ยวกับน้ำท่วมโดย อัตโนมัติ จากนั้นจะมีการคัดแยกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจราจรและน้ำท่วมเป็น หลักและนำข้อมูลมาคัดกรองและแยกประเภท เช่น ด้านสถานการณ์น้ำท่วม ด้านปัญหาจราจร ด้านการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น ซึ่งวิธีการเลือกข้อมูลจะเลือกจากข้อมูลที่มีการทวิตเตอร์ซ้ำๆ หรือคล้ายๆ กัน จากนั้นนำข้อมูลที่มีการทวิตเตอร์มาผูกกับพิกัดในพื้นที่นั้นๆ ว่ามีกล้องวงจรปิดของหน่วยงานในเครือข่ายของ Traffy ติดตั้งอยู่บริเวณดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีก็จะมีการถ่ายทอดภาพในบริเวณนั้นๆ เลยว่ามีสถานการณน้ำท่วมเป็นอย่างไร โดยเชื่อมต่อข้อมูลกล้องผ่านเว็บ http://info.traffy.in.th ซึ่งผู้ใช้สามารถเช็คข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือที่ http://info.traffy.in.th/i เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น

การนำ Traffy มาประยุกต์ใช้ในการรายงานสถานการณ์น้ำท่วม

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
วิธีทำรถยนต์ลอยน้ำ
Apr 13th, 2012 by supaporn 80 views

พัฒนาโดย: สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

เป็นการนำตาข่ายและผ้าใบมาใช้ห่อหุ้มตัวรถ เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าตัวรถซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับระบบต่างๆ ของรถยนต์ อีกทั้งวิธีการดังกล่าวนี้ยังสามารถที่จะทำให้รถยนต์สามารถลอยน้ำ และเคลื่อนย้า้ยรถยนต์ออกมาจากสถานที่ที่ถูกน้ำท่วมได้โดยใช้อุปกรณ์เพื่อดำเนินการเพียง 3 อย่างในการใช้ห่อหุ้มรถยนต์ ซึ่งได้มีการนำรถยนต์เก๋ง น้ำหนักไม่เกิน 1,200 กิโลกรัม มาทำการทดสอบในเบื้องต้น ประกอบด้วย 1) ผ้าใบคลุมสินค้าที่รถบรรทุกนิยมนำไปใช้ ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 7 เมตร หนา 2 มิลลิเมตร 2) ตาข่ายเชือกขนาดเดียวกัน และ 3) เชือกเพื่อใช้สำหรับยึดตาข่ายและผ้าใบคลุมตัวรถยนต์อีก 2 เส้น

รถยนต์ลอยน้ำ

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
ชุดทดสอบเชื้อโรคฉี่หนู
Apr 13th, 2012 by supaporn 136 views

พัฒนาโดย: ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)  มหาวิทยาลัยมหิดล และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชุดทดสอบเชื้อโรคฉี่หนูที่สามารถทดสอบได้โดยระยะเวลาอันสั้นในต้นทุนต่ำ อนุภาค พอลิเมอร์ขนาดนาโนเมตรสำหรับยึดตรึงโปรตีน แอนติบอดี และแอนติเจน จะมีการออกแบบและสังเคราะห์อนุภาคนาโน ที่มีโครงสร้างแบบ Core-shell เพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตเป็น ‘ชุดทดสอบเชื่อโรคฉี่หนูสำเร็จรูป’ สามารถสังเกตผลการทดสอบได้ด้วยตาเปล่าใช้ระยะเวลาสั้นกว่าวิธีเดิมซึ่งต้อง ใช้ระยะเวลามากกว่าหนึ่งวัน รวมถึงมีต้นทุนการผลิตต่ำและสามารถนำไปใช้ในการประยุกต์ใช้ตรวจวินิจฉัยโรคอื่นๆ ได้

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
มุ้งนาโน
Apr 13th, 2012 by supaporn 121 views

พัฒนาโดย: ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช.

เป็นมุ้งกันยุงที่มีสารเดลตาเมธริน (Deltamethrin) ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์เลียนแบบสารสกัดจากดอกดาวเรืองและดอกเก็กฮวย และได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก โดยเมื่อยุงสัมผัสกับมุ้งนี้จะบินช้าลงและตายในที่สุด มุ้งนี้จะผลิตจากเส้นใยธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการนาโนเทคโนโลยีในการเคลือบเส้นใยหรือผสมสารนี้ในเม็ดพลาสติก เพื่อขึ้นรูปเป็นเส้นใย ส่งผลให้มีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันและกำจัดยุงได้ภายใน 6 นาที มีอายุการใช้งานประมาณ 2 ปี และสามารถซักทำความสะอาดมุ้งนี้ได้มากกว่า 30 ครั้ง

มุ้งนาโน

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
บีเอส 1593 ฆ่าลูกน้ำยุงรำคาญ
Apr 13th, 2012 by supaporn 39 views

พัฒนาโดย: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล กรมควบคุมโรค และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

สารบีเอส 1593 เป็นน้ำเชื้อชีวภาพ ผลิตจากเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสสเฟียริคัส (Bacillus sphaericus) หรือบีเอสสายพันธุ์ 1593 (BS 1593) โดยจุลินทรีย์ชุดนี้ถูกเก็บในช่องแข็งนานกว่า 20 ปี เป็นเชื้อที่ได้รับการรับรองโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าปลอดภัย สารบีเอส สามารถฆ่าลูกน้ำยุงรำคาญตามน้ำท่วมขังได้ 95-100% ภายใน 1-2 วัน จากการทดสอบใช้ 8,000 ลิตรกับพื้นที่ 5,000 ไร่ ลูกน้ำที่กินผลึกแบคทีเรียเข้าไปจะตายภายใน 24 ชั่วโมง แต่ขั้นตอนผลิตต้องเข้มงวด ไม่ให้มีสารอื่นปนเปื้อน

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
กางเกงแก้ว
Apr 13th, 2012 by supaporn 81 views

พัฒนาโดย: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.

กางเกงแก้ว หรือ Magic pants เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับผู้ใส่ใช้ลุยน้ำราคาประหยัด โดยผู้ใช้สวมใส่จากเท้าขึ้นมาถึงเอวหรือถึงอก เมื่อจะต้องลุยน้ำท่วมที่สกปรก เพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม เช่นเท้า เปื่อย หรือโรคติดเชื้ออื่นๆ อันจะช่วยรักษาสุขอนามัยแก่ประชาชนในภาวะน้ำท่วม (คำว่า “แก้ว” หมายถึงความใสหรือจะแปลว่าวิเศษก็ได้) กางเกงแก้วใช้กรรมวิธีการผลิตเหมือนโรงงานผลิตเสื้อกันฝนทั่วไป โดยมีขนาดกว้างประมาณ 0.66 ม. ยาวประมาณ 1.35 ม. ผ่ากลาง เชื่อมตะเข็บด้วยความร้อนจนมีลักษณะเป็นรูปกางเกงที่ปลายขาเป็นถุง ด้านปากถุง มีการติดเชือกเพื่อใช้ทำหน้าที่เป็นสายรัดเอว โดยนักวิจัยจากเอ็มเทค ได้คัดเลือกชนิดของพลาสติกที่เหมาะสมกับการใช้งาน กล่าวคือ มีคุณสมบัติเหนียว บาง และเนื้อสัมผัสนิ่มคล้ายผ้า รวมทั้งศึกษาวิธีการ/รูปแบบของการเชื่อมพลาสติกแบบต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบ ความคงทนในการใช้งานในระยะยาว

กางเกงแก้ว

รายการอ้างอิง:

สำนัก งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
บ้านลอยน้ำ
Apr 13th, 2012 by supaporn 295 views

พัฒนาโดย: สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ร่วมกับบริษัทเมเจอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช.

เป็นบ้านชั้นเดียวที่สามารถลอยน้ำได้เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมรอบบริเวณบ้าน โดยใช้ทุ่นด้านล่างของตัวบ้านที่สามารถยกให้บ้านลอยขึ้นมาบนน้ำได้ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้แผง Solar Cell ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในระบบแสงสว่างและประกอบอาหารได้ (บริษัทฯ มีความร่วมมือกับเนคเทคสวทช.นำเทคโนโลยีหลอดสุญญากาศใช้ในการเก็บไฟจากแผงโซล่าเซลส์เพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าใช้กับหลอดไฟ/ปลั๊กไฟภายในบ้าน)

บ้านลอยน้ำ

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
สุขาฉุกเฉินต้นแบบสีเขียว
Apr 13th, 2012 by supaporn 95 views

เป็นนวัตกรรมหนึ่งในกลุ่มที่ช่วยในการใช้ชีวิตประจำวันภายใต้ภาวะน้ำท่วม พัฒนาโดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ กรมป่าไม้

เป็นการศึกษาเรื่องการใช้ประโยชน์ และการเพิ่มมูลค่า่ไม้สวนป่า เช่น ไม้ยูคาลิปตัส โดยนำมาออกแบบและสร้างเป็นสุขาเคลื่อนที่ โดยส่วนประกอบของสุขาจะใช้ไม้สวนป่าที่มีขนาดเล็กนำไปผ่านการอัดน้ำยาและอบ แห้งแล้วเป็นวัสดุหลักในการประกอบสุขา ในส่วนของผนังใช้ไม้แผ่นที่ทำจากวัสดุทดแทนไม้มีน้ำหนักเบา นำมาต่อกันในลักษณะสำเร็จรูป (Knockdown) ทำให้ประหยัดเวลาในการก่อสร้าง และลดค่าใช้จ่าย ค่าขนส่ง การดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาง่าย และในส่วนของหลังคาห้องสุขาจะใช้แผงโซล่าเซลล์เพื่อเปลี่ยนพลังงาน แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า สำหรับให้แสงสว่าง ช่วยในการประหยัด พลังงาน และยังได้ออกแบบน้ำใช้ น้ำทิ้ง และการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบภายใต้ห้องสุขา

สุขาฉุกเฉินต้นแบบสีเขียว

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa