»
S
I
D
E
B
A
R
«
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการน้ำ
Aug 28th, 2012 by ratana 41 views

ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการน้ำ แบ่งพื้นที่ ออกเป็น 3 ส่วน คือ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

 • พื้นที่ต้นน้ำ เน้นชะลอน้ำไว้ให้ได้มากที่สุด ให้ได้เยอะและชะลอให้ได้นานที่สุด
 • พื้นที่กลางน้ำ เน้นชะลอน้ำโดยให้น้ำเข้าไปอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ หรือเราเรียกว่า พื้นที่น้ำนอง
 • พื้นที่ปลายน้ำ เน้นการป้องกันพื้นที่สำคัญ แต่การป้องกันนี้มันต้องสอดคล้องกับการเร่งการระบาย

ซึ่งการชะลอน้ำตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำตอนบน เป็นส่วนที่สำคัญที่จะช่วยในการปกป้องพื้นที่ปลายน้ำตอนล่าง

ที่มา: นิทรรศการมหัศจรรย์รู้ทันพิบัติภัย, งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2555,วันที่ 17 -31 สิงหาคม 2555, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

 

Share
ภัยแล้ง
Aug 24th, 2012 by pensiri 25 views

ภัยแล้ง คือ ภัยที่ผิดปกติของอากาศ เกิดจากฝนตกน้อยปกติหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เป็นเหตุให้ความชื้นในอากาศและในดินน้อยลง มีผลต่อน้ำบริโภค อุปโภคและการเกษตรขาดแคลนน้ำ มีโอกาสเกิดไฟป่าสูง

ข้อควรจำ

น้ำสะอาดเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ผลิตผลการเกษตร ฉะนั้นก่อนที่ฤดูแล้งจะมาถึง ควรเตรียมภาชนะเก็บน้ำให้พร้อม พัฒนาแหล่งน้ำ ไม่ตัดไม้ทำลายป่า

ข้อควรปฏิบัติ

 • เตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอเพื่อการบริโภคอย่ารีรอ
 • ขุดคลองและบ่อน้ำบาดาล เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำ
 • วางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดหน้าแล้ง
 • การใช้น้ำเพื่อการเกษตร ควรใช้น้ำช่วงเช้าและเย็น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการละเหยของน้ำ

ที่มา: นิทรรศการมหัศจรรย์รู้ทันพิบัติภัย, งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2555, วันที่ 7 -31 สิงหาคม 2555, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Share
ในหลวงทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ 84 ล้านบาท จัดตั้งมูลนิธิอุทกพัฒน์
Apr 23rd, 2012 by suthiwan 87 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเมตตาพระราชทานทุนทรัพย์ จำนวน 84 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งมูลนิธิอุทกพัฒน์ ขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมูลนิธิฯนั้น เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่จัดการงานด้านน้ำโดยเฉพาะ โดยแนวทางการทำงานจะเน้นการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่ทำงานด้านน้ำเป็นหลัก

ทั้งนี้ ทรงพระราชทานตราประจำมูลนิธิอุทกพัฒน์ ซึ่งทรงให้ใช้พระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายประจำมูลนิธิ  โดยชื่อของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (UtokapatFoundation Under The Royal Patronage of H.M.THE KING) นำมาจาก คำ 2 คำรวมกัน คือ “อุทก” แปลว่า “ น้ำ” ขณะที่ “พัฒน์” มาจากคำว่าพัฒนา มีความหมายว่า มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเรื่องน้ำ และถือเป็นมูลนิธิเกี่ยวกับน้ำมูลนิธิแรก ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธานมูลนิธิฯ และจะมีพิธีเปิดมูลนิธิขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 เมษายน 2555 นี้

ที่มา : Thai PBS NEWS . ” ดร.สุเมธ  เผยความคืบหน้าโครงการจัดตั้งมูลนิธิอุทกพัฒน์”. สืบค้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 จาก http://news.thaipbs.or.th/content/”ดร.สุเมธ” เผยความคืบหน้าโครงการจัดตั้งมูลนิธิอุทกพัฒน์

Share
น้ำเสีย
Aug 31st, 2011 by kusa 55 views

โลกของเราประกอบด้วยน้ำ 3 ส่วนและพื้นดิน 1 ส่วน ซึ่งเมื่อดูจากสัดส่วนนี้แล้วหลายๆคน อาจคิดว่าน้ำในโลกนี้มีปริมาณมากมาย ใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมด แต่จริงๆ แล้ว น้ำทั้งหมดในโลกนี้เป็นน้ำเค็มถึง 97 % ส่วนที่เป็นหิมะและน้ำแข็ง 2.25% น้ำใต้ดินที่ลึกเกินไป 0.25% คงเหลือเป็นน้ำที่ใช้ประโยชน์ได้จริงเพียง 0.5 % เท่านั้น ดังนั้น น้ำจึงเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญ และควรใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด Read the rest of this entry »

Share
น้ำเพื่อชีวิต
Aug 27th, 2011 by ratana 138 views

น้ำ เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของทุกสรรพสิ่งบนโลก ตั้งแต่อดีตกาล มนุษย์ตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้แหล่งน้ำ เพื่อปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ จนเกิดอารยธรรม ความเจริญเติบโต และการพัฒนาเป็นลำดับ ดังนั้น น้ำจึงความจำเป็นและสำคัญกับมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะในกิจวัตรประจำวันของเรา ล้วนมี “น้ำ” เป็นองค์ประกอบ เราใช้น้ำ

 1. ในการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวัน
 2. เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ ในการปรุงอาหาร ทำความสะอาด และซักผ้า
 3. ในการทำการเกษตรกรรม ทั้งการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์
 4. การทำอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยถูกใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตเป็นตัวระบาย ความร้อนจากเครื่องจักร ตลอดจนเป็นตัวทำความสะอาดเครื่องจักร
 5. เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
 6. เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ
 7. เป็นถิ่นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตหลายชีวิต เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่
  ท่องเที่ยว และเล่นกีฬาทางน้ำ

ที่มา: นิทรรศการมหัศจรรย์แห่งน้ำ, งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2554, วันที่ 6 -21 สิงหาคม 2554, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Share
ร่องรอยของเหลวบนดาวอังคาร
Aug 16th, 2011 by rungsima 37 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 11  สิงหาคม  2554
ข่าวหมวดทั่วไป -  Streaks suggest liquid water on Mars .
นักวิทยาศาสตร์จากองค์การนาซา ได้รายงานถึงหลักฐานในเรื่อง ร่องรอยน้ำเค็มบนพื้นผิวของดาวอังคาร ในบริเวณที่คาดว่าจะเป็นเป้าหมายในการนำยานลงจอดสำหรับภารกิจในอนาคตของ นาซา ในภารกิจเรื่องการตรวจสอบหาสิ่งมีชีวิตจะสามารถอาศัยอยู่ได้หรือไม่ แสดงรูปภาพจากการปฏิบัติการที่ชื่อ The High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE)  จากกล้องถ่ายภาพ  อยู่นอกดาวอังคารในวงโคจรชื่อ Reconnaissance เปิดเผยถึงร่องรอยดำ เป็นแนวยาวแคบ ในหลักพันรอย ที่ปรากฎในที่ลาดเอียง สูงชันบนผิวดาวอังคาร ในช่วงฤดูที่อบอุ่น
โดยในฤดูหนาว ร่องรอยเลือนจางลง หรือ หายไป การค้นพบเรื่องมีการตีพิมพ์เปิดเผยเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2011 นี้

อ้างอิง : Streaks suggest liquid water on Mars .   (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 476 (7359), 130 – 131.
http://www.nature.com/news/2011/110810/full/476130a.html

Share
การดื่มน้ำให้ถูกวิธี
Jun 9th, 2009 by suwimonk 1,151 views

สวัสดีค่ะ วันนี้มีวิธีการดื่มน้ำมาฝากค่ะ ไปอ่านเจอมาแล้วคิดว่าน่าสนใจและน่าจะเป็นประโยชน์ค่ะ

การดื่มให้ถูกวิธี คือ ดื่มวันละ 14 แก้ว ได้แก่
1. เวลาตื่นนอนให้ดื่มน้ำอุ่น 4 แก้ว
2. ก่อนอาหารทุกมื้อ มื้อละ 1 แก้ว
3. หลังอาหารทุกมื้อ มื้อละ 1 แก้ว
4. ในเวลา 10.00, 14.00 ,16.00 เวลาละ 1 แก้ว
5. ก่อนนอนดื่มน้ำอุ่น 1 แก้ว

 

 เทคนิคในการดื่มน้ำเพื่อสุขภาพนี้

เค้าบอกว่าถ้าดื่มในช่วงพระอาทิตย์ยังไม่พ้นขอบฟ้า ต้องดื่มน้ำอุ่น….แต่ถ้าพระอาทิตย์พ้นขอบฟ้าแล้ว ให้ดื่มน้ำเย็นค่ะ เป็นการกลับคืนสู่ธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนหลงลืมอิทธิพลของพระอาทิตย์-พระจันทร์มานาน

 

ถ้าทำได้ดังที่ว่านั้น เค้าบอกว่าประโยชน์จะเกิดขึ้นกับร่างกายของคุณอย่างเห็นได้ชัด

เพราะ การดื่มน้ำ ทำลายเชื้อแบคทีเรียได้ โอกาสในการเป็นโรคภูมิแพ้ต่ำ สามารถล้างคราบไขมันตามลำคอ และล้างลำไส้ที่มีความยาว 12 เมตรของมนุษย์ได้ ..

 

ที่สำคัญ การดื่มน้ำในจำนวนนี้ทำให้การขับถ่ายไม่มีปัญหา ..

สำคัญอยู่ที่ว่า เราจะสามารถดื่มน้ำได้ตามคำแนะนำนี้หรือเปล่า ถ้าทำได้..ไม่เพียงจะดีกับสุขภาพของคุณ หากยังประหยัดเงินค่ารักษาพยาบาลได้อีกด้วยค่ะ

Share
สูตรน้ำยาขัดพื้นและเฟอร์นิเจอร์
Feb 28th, 2009 by supaporn 1,011 views

เราสามารถใช้น้ำผสมน้ำมะนาว (2:1) ขัดเฟอร์นิเจอร์แทน หรือจะใช้น้ำผสมผงซักฟอกแล้วขัดด้วยแปรง หรือใช้ผงฟู (โซเดียมไบคาร์บอเนต) แทนน้ำยาล้างห้องน้ำที่เป็นกรดไฮโดรคลอลิก เพราะสารเคมีเหล่านี้มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นภัยต่อตัวเราด้วย

ที่มา: สุชาตา ชินะจิตร. น้ำยาขัดพื้นและเฟอร์นิเจอร์. แหล่งที่มา: [ออนไลน์] http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=1&ID=44. 20090228. 21.36.

Share
เครื่องดื่มยามเช้าที่เหมาะกับตัวคุณ
Feb 17th, 2009 by watinee 462 views

ถ้าคุณเป็นพวกบ้างาน ทำงานทั้งวันทั้งคืน (ซึ่งมีจริงๆ ดิฉันเคยเจอมาแล้ว) วันหยุดไม่หยุด (ทำงาน) อย่างนี้เป็นต้น พอตื่นเช้าขึ้นมาอาจจะมีอาการอย่างหนึ่งที่่เรียกว่าอาการเครียดทางประสาท คุณจะปวดหัว มึนศีรษะ ความต้านทานทางอารมณ์ต่ำ ซึ่งเป็นเพราะร่ายกายพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเอง แต่อาการเหล่านี้สามารถปัดเปาให้บรรเทาได้โดยไม่ต้องพึ่งยาให้มากเพราะการทานยาบ่อยๆ ก็ไม่ค่อยส่งผลดีต่อเราเท่าไร (ยกเว้นท่านที่มีโรคประจำที่ทำให้ต้องทานยาสม่ำเสมอ) เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa